Frekvencie trigramov slov v korpuse hist-3.0

Top 1000

    483 dava    od      kopanic
    165 od      kopanic d
     98 kopanična       voza    1
     93 kopanična       vuz     1
     86 ze      zbroju  povstati
     82 od      kopanic hus
     81 kopanic hus     1
     80 dva     kusy    luk
     73 desatek od      ovec
     72 od      každej  sessie
     69 od      kopanic husi
     61 poplatnia       vozy    2
     59 na      kosaku  luk
     55 na      zahumni luk
     50 poplatnia       vuz     1
     49 t       i       k
     49 r       t       i
     49 na      lipovem poli
     49 i       k       l
     49 a       r       t
     48 poplatnia       voza    1
     47 poplatnia       voz     1
     47 na      ten     čas
     47 na      dvu     laniech
     47 kopanic husi    2
     45 na      svateho michala
     45 kopanična       vozy    2
     44 na      kterej  stavania
     43 lipovem poli    luk
     42 robotnika       k       zamku
     41 od      kopanic kopuna
     41 na      celu    roliu
     41 kopanic kopuna  1
     39 sena    miva    do
     39 od      ovec    davati
     39 od      každej  plti
     38 niže    vsi     luk
     38 kteru   držia   ondrej
     38 kterej  stavania        jest
     37 3       aneb    no
     37 na      veliku  noc
     37 dvu     laniech sedlackych
     37 aneb    no      1
     36 až      do      koncza
     36 aneb    zan     d
     35 item    za      fl
     35 častky  pana    revay
     34 za      humny   luk
     34 sedia   na      dvu
     34 poplatnia       vozy    3
     33 z       častky  pana
     33 za      suchym  luk
     33 po      4       baranoch
     33 co      klisny  nezimuje
     32 1       aneb    zan
     32 na      drahach luk
     32 každej  plti    po
     32 celu    roliu   okolo
     31 jutra   dve     luk
     31 furu    vinneho polovic
     31 co      klisny  nezimuji
     30 vinneho polovic fl
     30 v       hruškovi        luk
     30 u       vahu    luk
     30 na      skalicach       luk
     29 téš     y       w
     29 od      kopanic slepky
     29 naleg   na      to
     29 každej  sessie  per
     28 6       24      3
     28 24      3       aneb
     28 od      kopanic slepku
     28 ode     mlyna   brava
     28 kopanična       voz     1
     28 kopanic slepku  1
     28 fur     vinny   cely
     28 davaji  od      každej
     27 stavania        jest    1
     27 od      kopanic kura
     27 a       kdy     se
     26 vyseje  se      na
     26 v       šustinach       luk
     26 v       kobulinci       luk
     26 pod     zavlačnu        luk
     26 na      haji    luk
     26 kopanic kura    1
     25 ze      zbrojiu povstati
     25 v       čertoriach      luk
     25 pri     dome    slivnička
     25 pri     dome    slivnica
     25 na      zamek   oddavati
     25 na      polomiach       luk
     25 jerabky 2       anebo
     25 davaji  furu    vinneho
     25 a       na      zamek
     24 pod     pokutu  fl
     24 na      vlachovci       kopanična
     24 na      svateho jiri
     24 kteru   držia   martin
     24 kteru   držia   kubo
     24 fassus  est     ad
     24 examinatus      fassus  est
     24 dlhy    diel    luk
     23 2       anebo   d
     23 v       teplicach       luk
     23 vola    no      1
     23 v       diele   luk
     23 od      ovec    desatek
     23 na      kopankach       luk
     23 nad     brodky  luk
     23 mohu    vysiat  na
     23 mohu    vysiati na
     23 kopanic nema    žadnych
     23 est     ad      1
     23 de      eo      utrum
     22 na      dlhy    diel
     22 k       zamku   drži
     22 kteru   držia   matej
     21 za      kosakom luk
     21 poplatnia       vozy    4
     21 plti    po      50
     21 od      kopanic kurenec
     21 od      každej  role
     21 na      jarkoch luk
     20 v       rohačovkach     luk
     20 role    po      4
     20 na      ustavične       valachy
     20 na      hliniku luk
     20 na      bohunovej       luk
     20 každej  role    po
     20 a       za      fl
     19 vybirati        a       na
     19 v       sadkoch luk
     19 voza    1       1
     19 vinny   cely    fl
     19 tela    no      1
     19 spolu   y       z
     19 solneho polovic fl
     19 pod     chotuču luk
     19 pars    comitis georgii
     19 na      dlhem   diele
     19 in      hunc    modum
     19 do      roka    fl
     19 dlhem   diele   luk
     19 davaji  ovsa    luken
     18 vyše    vsi     luk
     18 v       stražištoch     luk
     18 v       jistej  cene
     18 pars    comitis gabrielis
     18 pana    boha    w
     18 od      kopanic slipku
     18 na      zamek   drabskych
     18 mlyna   brava   krmi
     18 mezi    riekami luk
     18 kopanic slipku  1
     18 jutro   jedno   luk
     18 furu    solneho polovic
     18 dava    od      kopanice
     18 davaji  per     d
     18 davaji  ovsa    luk
     17 zamek   opravovati      i
     17 w       teg     wecy
     17 vajec   no      100
     17 u       babinca luk
     17 tele    no      1
     17 po      4       vajcoch
     17 obili   na      chleb
     17 na      slatinach       luk
     17 na      laziech luk
     17 na      košovej luk
     17 na      kopanicach      luk
     17 kteru   držia   pavel
     17 jeho    milosti pana
     16 w       každeg  wecy
     16 veliku  noc     po
     16 sessie  per     d
     16 po      50      penizoch
     16 pod     skalicami       luk
     16 ohrade  kapustna        zahradka
     16 no      1       aneb
     16 na      ustavične       draby
     16 na      svateho jana
     16 na      stankovem       luk
     16 na      ohrade  kapustna
     16 na      bučine  luk
     16 muože   vysiat  na
     16 mlyna   brava   krmia
     16 kopanic slepky  2
     16 jistej  cene    brati
     16 jest    tam     jeden
     16 jeden   kus     luk
     15 za      hajom   luk
     15 vysiat  na      celu
     15 vajec   no      50
     15 to      se      stalo
     15 tak     take    y
     15 sessie  per     quar
     15 se      na      jednu
     15 se      na      celu
     15 sem     y       tam
     15 pod     sedlom  luk
     15 od      jednej  každej
     15 na      draby   zamecke
     15 na      čo      on
     15 k       zamku   držia
     15 kteru   držia   juro
     15 kteru   držia   janoš
     15 kteru   držia   adam
     15 kdo     ge      w
     15 aneb    plati   fl
     14 3       davaji  ovsa
     14 w       ten     čas
     14 učini   no      5
     14 tež     polovic fl
     14 suchej  doline  luk
     14 pod     čertoriami      luk
     14 ovsa    od      každej
     14 na      kopcich luk
     14 na      hranci  luk
     14 nad     humny   luk
     14 na      čtyri   terminy
     14 krčemneho       per     fl
     14 husi    no      5
     14 fur     solny   cely
     14 desatek od      oviec
     14 davaji  každy   rok
     14 a       s       tím
     14 aneb    za      každy
     14 a       kdy     giž
     13 vlachovci       kopanična       voza
     13 v       čas     potreby
     13 ustavične       draby   a
     13 tázal   sá      ho
     13 široky  diel    luk
     13 sve     domy    maji
     13 spusobem        per     d
     13 spolu   y       s
     13 solny   cely    fl
     13 pod     vysockom        kopanična
     13 pod     kysielku        luk
     13 pod     babky   poplatnia
     13 ovec    desatek davati
     13 okolo   40      luken
     13 od      šindeluv        desatek
     13 od      každej  sess
     13 na      tento   spusob
     13 na      široky  diel
     13 na      malej   dubrave
     13 na      jednu   roliu
     13 na      jamach  luk
     13 na      dubovem diele
     13 na      adovej  luk
     13 maji    dat     per
     13 kusy    dva     luk
     13 kteru   držia   mišo
     13 kteri   sve     domy
     13 kopanična       voza    3
     13 každej  sessie  1
     13 jako    i       jini
     13 husi    no      10
     13 fl      1       d
     13 examinata       fassa   est
     13 eiusdem deserta 1
     13 do      10      vozuv
     13 desatek vybirati        i
     13 desatek vybirati        a
     13 čo      ge      w
     13 a       to      se
     13 a       to      gest
     13 a       na      to
     12 2       neb     3
     12 2       davaji  ovsa
     12 2       aneb    d
     12 za      košovu  luk
     12 za      každy   d
     12 v       potoce  luk
     12 v       babkach luk
     12 vajec   no      60
     12 tri     kusy    luk
     12 svateho michala fl
     12 solneho tež     polovic
     12 rano    y       wečer
     12 pod     lipuovku        luk
     12 od      času    forgač
     12 no      1       1
     12 nema    žadnych živnosti
     12 na      vršku   luk
     12 na      svu     roliu
     12 na      saladovem       luk
     12 na      kterej  se
     12 na      kalamence       luk
     12 nad     rovninami       luk
     12 kteru   držia   jurko
     12 kteru   držia   jano
     12 kopanic slepky  3
     12 kopanic husi    3
     12 když    sy      w
     12 každy   sedlak  dava
     12 každy   per     fl
     12 každej  sessie  davaji
     12 jest    tam     take
     12 jestliže        by      pak
     12 jerabkov        no      6
     12 jerabkov        no      5
     12 gak     sa      budess
     12 et      die     ut
     12 draby   a       valachy
     12 do      suda    a
     12 do      duchodu panskeho
     12 dobra   wec     gest
     12 die     ut      supra
     12 davaju  od      kopanic
     12 davaji  fur     vinny
     12 času    forgač  imricha
     12 a       to      na
     12 a       tak     na
     12 aneb    per     d
     12 ad      reliqua membra
     12 a       deg     mu
     12 aby     se      na
     11 žita    čisteho luk
     11 zem     k       chalupe
     11 y       w       nocy
     11 y       to      čo
     11 w       srdcy   swogem
     11 w       mnohich wecach
     11 vysiati na      sve
     11 vybirati        i       take
     11 vianoce davaju  po
     11 v       dlhošine        luk
     11 telata  no      2
     11 se      vysiat  na
     11 sessie  davaji  per
     11 rovnym  spusobem        per
     11 reliqua membra  nihil
     11 prostrednych    hradach luk
     11 pod     vrchy   luk
     11 per     omnia   directe
     11 od      šindluv desatek
     11 od      savčianskeho    luk
     11 od      nej     d
     11 od      každeho dvoru
     11 na      zahrade luk
     11 na      vianoce davaju
     11 na      važsci  luk
     11 na      sitnem  luk
     11 na      prihlavy        luk
     11 na      pansku  stranu
     11 na      okresinskej     luk
     11 na      nosalovci       luk
     11 na      kterych se
     11 na      kopanici        luk
     11 na      jednu   celu
     11 na      jeden   kamen
     11 na      chrasti luk
     11 na      chotuči luk
     11 na      chleb   luk
     11 na      dva     kusy
     11 nad     tuchynicu       luk
     11 na      bojiskach       luk
     11 muože   se      vysiat
     11 když    ge      w
     11 jerabky 2       aneb
     11 jerabky dva     aneb
     11 jednu   celu    roliu
     11 jeden   každy   per
     11 hotovej sumy    vychodi
     11 do      podctiweho      cechu
     11 dežmu   z       oviec
     11 davati  i       od
     11 czo     se      pak
     11 ale     take    y
     11 a       k       tomu
     11 a       hofer   puol
     11 adresa  na      rube
     10 za      skalami luk
     10 zamek   drabskych       fl
     10 za      hrby    luk
     10 zahajeny        pod     pokutu
     10 w       srdcy   swem
     10 w       dobrych wecach
     10 vyseje  okolo   luk
     10 vola    krmneho no
     10 v       dlhych  dieloch
     10 v       brannem luk
     10 u       šemendie        luk
     10 u       dobrej  studne
     10 učini   no      12
     10 ten     a       takowy
     10 spusobem        davaji  per
     10 slepic  no      15
     10 sena    muože   miti
     10 sedlakuv        jest    no
     10 pro     lepssy  gistotu
     10 pre     malu    wec
     10 povinnost       mlynarova       jest
     10 pohanky na      krupy
     10 pod     priekopu        luk
     10 pod     hajom   luk
     10 pod     danajkovu       luk
     10 plti    po      d
     10 platia  od      každej
     10 pieknje až      do
     10 panu    bohu    porucam
     10 pana    revay   ištvanovej
     10 ot      pana    boha
     10 od      vyčapskeho      luk
     10 od      sta     oviec
     10 od      pana    boha
     10 od      ovec    i
     10 od      ovec    a
     10 od      nas     na
     10 od      mlyna   brava
     10 od      kopanic fl
     10 od      každeho per
     10 na      to      misto
     10 na      ten     czas
     10 na      svuj    grunt
     10 na      kralovych       kopanicach
     10 na      hornych kopanicach
     10 na      drobno  a
     10 na      dielnici        poplatnia
     10 na      diele   luk
     10 na      cestu   koncom
     10 na      brodkoch        luk
     10 malu    dubravu luk
     10 maji    chovat  no
     10 maji    chovat  dobytka
     10 krmneho no      1
     10 krmi    no      1
     10 kralovych       kopanicach      luk
     10 kopanic kurenec 2
     10 kdy     se      dobre
     10 každy   valach  no
     10 každy   per     d
     10 jeji    velkomožnosti   paniej
     10 jeho    osvicenosti     pana
     10 chovat  dobytka no
     10 chotar  maji    z
     10 hornych kopanicach      luk
     10 gura    sskoda  wyznal
     10 gako    take    y
     10 gak     na      ohen
     10 d       2       1
     10 do      6       vozov
     10 dobrej  studne  luk
     10 dluch   svatomichalsky  fl
     10 dary    daruvati        jsu
     10 brava   no      1
     10 brava   krmi    no
     10 bohu    porucam a
     10 a       w       tom
     10 a       tak     potom
     10 anno    et      die
     10 anebo   plati   fl
      9 6       aneb    za
      9 5       anebo   med
      9 ze      sem     slyssel
      9 za      lazy    luk
      9 y       w       rečy
      9 y       potomkom        geho
      9 vyše    toho    luk
      9 vyseje  na      svu
      9 vredu   a       sprawowany
      9 v       hlubokem        kopanična
      9 veliku  noc     davaji
      9 v       dubcove luk
      9 u       zahrad  luk
      9 u       chrastky        luk
      9 učini   no      30
      9 tum     et      5
      9 to      tak     dluho
      9 tak     y       na
      9 svuj    grunt   okolo
      9 svateho jiri    davaji
      9 stranu  jeji    velkomožnosti
      9 sentiwani       anna    maria
      9 se      mu      koli
      9 sem     slyssel od
      9 sedlakov        jest    no
      9 ryby    a       raky
      9 pruty   2       1
      9 prostrednu      cestu   luk
      9 po      50      d
      9 pod     zabrehy luk
      9 pod     viazy   luk
      9 pod     riekami luk
      9 pet     baranou a
      9 panskej dobrej  vuole
      9 ovec    davati  i
      9 od      včiel   starych
      9 no      2       aneb
      9 noc     po      4
      9 nedbag  na      to
      9 na      všecko  šoltystvo
      9 na      ten     spusob
      9 na      stranu  jeji
      9 na      somarovej       luk
      9 na      prostrednu      cestu
      9 na      lopatinach      luk
      9 na      kratkej luk
      9 na      chodniku        luk
      9 miva    do      6
      9 malej   dubrave luk
      9 kteru   drži    matej
      9 kteru   držia   vojtek
      9 kteru   držia   michal
      9 kteru   držia   gregor
      9 kopanična       vozy    3
      9 kopanic kurenec 3
      9 jest    no      5
      9 item    od      každej
      9 i       take    na
      9 iako    sa      wolass
      9 husi    no      7
      9 husi    no      6
      9 husarskeho      ovsa    od
      9 ge      w       swete
      9 dva     aneb    d
      9 drewo   gak     na
      9 do      tygle   a
      9 dostal  se      panu
      9 do      panskej dobrej
      9 dava    se      jim
      9 davaji  od      času
      9 čož     za      osoch
      9 cery    bary    kopanice
      9 cery    anny    kopanice
      9 celu    roliu   do
      9 by      se      pak
      9 až      do      25
      9 a       tázal   sá
      9 a       polož   do
      9 aneb    za      každe
      9 anebo   platia  fl
      9 ad      reliqua nihil
      8 8       aneb    za
      8 2       aneb    3
      8 2       aneb    za
      8 z       medu    davaji
      8 z       kuos    a
      8 ze      slissal od
      8 ze      oczima  widela
      8 zena    werna   as
      8 ze      dňa     na
      8 za      vodonču luk
      8 za      vinny   fur
      8 za      solny   fur
      8 za      potuočky        luk
      8 za      nebrovu luk
      8 zamek   oddavati        jsu
      8 zamek   oddavati        jest
      8 zamek   drabskych       davaji
      8 y       ten     tam
      8 w       tegto   wecy
      8 w       srdcy   twogem
      8 vysiat  na      sve
      8 vysiat  na      jednu
      8 vysiati na      celu
      8 vyseje  se      mett
      8 vymeneni        od      pana
      8 vuz     1       1
      8 vozy    no      2
      8 vozuv   okolo   no
      8 v       okresinci       luk
      8 v       nepritomnosti   pak
      8 v       mestečku        pruskem
      8 v       lučkach luk
      8 v       kterem  se
      8 v       klienovkach     luk
      8 vajec   dluhovych       no
      8 u       orecha  luk
      8 u       hruščičky       luk
      8 učini   komorniky       no
      8 to      wssecko spolu
      8 tež     cely    fl
      8 te      try     wecy
      8 téš     y       z
      8 ten     zlaty   prassek
      8 techdy  bude    wjno
      8 tamže   na      kosaku
      8 take    na      zamek
      8 šindeluv        desatek vybirati
      8 sumy    vychodi fl
      8 sukna   valaskeho       siahy
      8 suchu   rieku   luk
      8 suchej  riece   luk
      8 sub     iuramento       fassus
      8 s       tej     pričiny
      8 společne        maji    dati
      8 solny   tež     cely
      8 solneho per     d
      8 slivnica        pri     dome
      8 slepek  dluhovych       no
      8 s       kračinu luk
      8 sena    voz     1
      8 sena    vozuv   okolo
      8 sám     w       sebe
      8 rovnym  spusobem        davaji
      8 richtar byva    poriadny
      8 pred    zuplnu  raddu
      8 povinni su      davat
      8 pod     naklom  luk
      8 pod     holohuorku      luk
      8 platia  per     fl
      8 petra   a       pavla
      8 pekna   wec     gest
      8 panu    grofovi mladšiemu
      8 ovsa    luken   10
      8 opravovati      i       take
      8 okolo   30      luken
      8 okolo   vozuv   no
      8 od      sedlakov        desatek
      8 od      kopanice        kura
      8 od      každej  čtvrtky
      8 obes    do      neho
      8 na      zamek   dodavati
      8 na      vrchu   na
      8 na      vrchu   luk
      8 na      tento   spůsob
      8 na      sve     zeme
      8 na      sve     šoltystvo
      8 na      suchu   rieku
      8 na      suchej  riece
      8 na      lipuovce        luk
      8 na      kutie   luk
      8 na      kržli   luk
      8 na      kračinu luk
      8 na      jelši   luk
      8 na      chribiech       luk
      8 na      hrbiech luk
      8 na      haškovych       luk
      8 na      gazurce luk
      8 na      druhi   den
      8 nad     močiarnicami    luk
      8 na      bielej  hline
      8 mu      koli    rozkaže
      8 medu    davaji  od
      8 latus   no      4
      8 latus   no      3
      8 kurenec dluhovych       no
      8 kuos    a       z
      8 k       tomu    mlynu
      8 kteru   drži    vojtek
      8 kteru   držia   petro
      8 kriškovci       voza    1
      8 kopanice        kura    1
      8 kedi    a       prečo
      8 když    sa      w
      8 kdo     sa      z
      8 každy   valach  per
      8 jutra   tri     luk
      8 jeden   každy   valach
      8 i       take    dary
      8 i       na      to
      8 husi    no      8
      8 hotovych        penezi  fl
      8 hlasky  per     d
      8 gako    y       prweg
      8 gako    se      má
      8 furu    solneho per
      8 et      examinata       fassa
      8 d       7       1
      8 dve     jutra   luk
      8 dukat   no      1
      8 duchodek        a       povinnost
      8 dubovem diele   luk
      8 drobne  ryby    a
      8 drabskych       davaji  fl
      8 do      9       vozov
      8 do      20      vozuv
      8 dava    každy   valach
      8 bielej  hline   luk
      8 a       1       tb
      8 až      do      8
      8 a       zowe    se
      8 a       z       medu
      8 a       ya      sem
      8 a       to      w
      8 a       s       tim
      8 a       prečo   si
      8 a       povinnost       od
      8 aneb    platia  fl
      8 a       naleg   na
      7 3       aneb    4
      7 žaden   urbar   nemame
      7 zowe    se      take
      7 z       medu    davati
      7 zle     za      dobre
      7 zeme    k       tomu
      7 zdrawi  dobreho ot
      7 za      skalku  luk
      7 zamecke davaji  fl
      7 za      kraskovom       luk
      7 za      každe   tri
      7 za      humny   poplatnia
      7 za      dubravu luk
      7 za      dielom  luk
      7 za      den     y
      7 za      brezim  luk
      7 y       za      nocz
      7 y       ten     kdo
      7 y       na      budowiska
      7 w       žadneg  wecy
      7 w       sweg    priležitosti
      7 w       dobrych mrawoch
      7 war     we      wode
      7 warug   sa      od
      7 vyseje  do      luk
      7 v       uhliskach       luk
      7 v       teplicach       na
      7 v       šipce   luk
      7 v       potoce  pod
      7 voz     1       1
      7 v       laze    luk
      7 vlachovci       kopanična       vuz
      7 vinneho per     fl
      7 vherskeg        mincze  fl
      7 vanoce  tolikež fl
      7 valaskeho       siahy   no
      7 valach  per     d
      7 vajiec  no      100
      7 vajec   no      80
      7 vajec   no      200
      7 u       stavu   luk
      7 učini   no      10
      7 to      wy      swedek
      7 to      spolu   a
      7 tomu    mlynu   prinaležejici
      7 ten     tam     bol
      7 telce   no      2
      7 techdy  obes    do
      7 tak     tež     y
      7 take    dary    daruvati
      7 ta      gista   žena
      7 španiem voza    1
      7 širokych        ulahliach       luk
      7 šedi    na      dvu
      7 sve     šoltystvo       okolo
      7 svateho petra   a
      7 summa   učini   fl
      7 suda    do      wjna
      7 s       toho    mlyna
      7 sta     oviec   pet
      7 s       obau    strán
      7 sitnem  kapustna        zahradka
      7 siahy   no      1
      7 se      narabia sena
      7 se      jich    najdie
      7 sam     w       sebe
      7 roli    jest    5
      7 ročny   s       toho
      7 reliqua puncta  nihil
      7 rano    i       wečer
      7 pruty   3       1
      7 provocat        se      ad
      7 prideg  k       tomu
      7 prede   lhotu   poplatnia
      7 pre     čo      si
      7 po      6       vajcoch
      7 povinni su      dati
      7 pod     zrnoviskom      luk
      7 pod     skalicami       poplatnia
      7 pod     bučinu  luk
      7 panu    grof    gaborovi
      7 pana    revay   danielovej
      7 opravovati      i       dary
      7 od      šindela desatek
      7 od      nedavani        panskeho
      7 od      kotlikov        palenych
      7 oddavati        jest    povinen
      7 obet    y       wečera
      7 no      12      1
      7 ne      tak     skoro
      7 nekdy   téš     y
      7 neboštika       pana    palatinusa
      7 na      zabreže luk
      7 na      vanoce  tolikež
      7 na      torkovem        luk
      7 na      španiem voza
      7 na      španiem kopanična
      7 na      širokych        ulahliach
      7 na      šiarovej        luk
      7 na      svaty   michal
      7 na      svateho petra
      7 na      svateho martina
      7 na      sitnem  kapustna
      7 na      novy    rok
      7 na      mšialoch        luk
      7 na      močari  kapustna
      7 na      lhotie  poplatnia
      7 na      kohutce luk
      7 na      dwerach plech
      7 nad     rieku   luk
      7 na      dolnych kopanicach
      7 nad     lazy    luk
      7 nad     lanom   luk
      7 na      babinem poplatnia
      7 mu      tuhy    ohen
      7 močari  kapustna        zahrada
      7 miva    do      9
      7 maji    dati    po
      7 luken   10      kor
      7 limitacie       jako    i
      7 kupu    a       trch
      7 k       tomu    tež
      7 kteru   drži    ondrej
      7 kteru   držia   krištof
      7 k       potrebe panskej
      7 kopunov no      20
      7 kopanic husi    1
      7 kolik   se      jich
      7 kdy     se      to
      7 každy   sedlak  po
      7 každy   rok     davaji
      7 jest    tu      take
      7 jerabky no      2
      7 jednu   roliu   okolo
      7 jednako per     d
      7 i       s       kračinu
      7 i       na      zamek
      7 hus     no      1
      7 husi    no      50
      7 gestly  by      se
      7 ge      kdo     w
      7 gak     sy      w
      7 gaki    ge      kdo
      7 furu    vinneho per
      7 fur     solny   tež
      7 fl      4       d
      7 est     et      dicit
      7 duchodek        ročny   s
      7 druha   polovic pusta
      7 draby   zamecke davaji
      7 do      10      vozov
      7 do      wjna    a
      7 dost    mag     na
      7 dolnych kopanicach      luk
      7 do      kolby   a
      7 dodavati        jsu     povinni
      7 dobreho ot      pana
      7 dluh    solny   po
      7 dielnici        poplatnia       voza
      7 desst   až      do
      7 desatek od      šindeluv
      7 den     y       za
      7 dava    od      nej
      7 davaji  za      fl
      7 davaji  per     met
      7 dava    furu    vinneho
      7 dat     per     d
      7 daruvati        jsu     dlužni
      7 co      se      pak
      7 census  et      obligationes
      7 brava   krmi    aneb
      7 až      do      6
      7 až      do      29
      7 a       wlož    do
      7 a       to      z
      7 a       to      tak
      7 a       s       toho
      7 a       po      smrti
      7 a       pet     zlatych
      7 a       od      ovec
      7 a       nech    se
      7 a       neb     w
      7 a       když    se
      7 a       kdy     ochladlo
      7 a       gak     sa
      6 8       vymeni  od
      6 50      penizoch        a
      6 50      a       od
      6 30      x       a
      6 1714    sentiwani       anna
      6 1       maji    dat
      6 že      slissal od
      6 že      nekrmi  husi
      6 zuplnu  raddu   nassy
      6 ze      zbroji  povstati
      6 zeme    a       luky
      6 ze      dna     na
      6 z       druhej  strany
      6 z       častky  urečitej
      6 za      šipkovim        luk
      6 za      rychtarstwy     mudreho
      6 za      penize  robime
      6 za      osem    hodin
      6 za      nekrmeni        husi
      6 zamek   dodavati        jsu
      6 za      malu    dubravu
      6 za      kňazovu luk
      6 za      každeho per
      6 zadnych svaruv  nemaji
      6 y       ty      mass
      6 y       stalo   sa
      6 y       pred    ludmi
      6 x       a       od
      6 wyznal  pod     prysahu
      6 w       twem    dome
      6 w       tomto   saeculum
      6 w       sobe    obsahuge
      6 w       maleg   wecy
      6 wlož    to      do
      6 wleg    na      to
      6 wleg    ho      do
      6 wleg    do      suda
      6 w       lasce   boskeg
      6 w       každy   čas
      6 w       každu   chwili
      6 w       gedneg  wecy
      6 w       dome    pana
      6 w       čisteg  wode
      6 vysiat  na      všecko
      6 vymeni  od      pana
      6 vybirati        i       na
      6 v       tom     majeri
      6 v       strošove        luk
      6 v       potoce  kopanična
      6 v       lomiskach       luk
      6 v       kterej  se
      6 v       kraskove        luk
      6 vina    a       piva
      6 vianoce dava    každy
      6 vianoce davaji  po
      6 v       dluhošine       luk
      6 v       bradliech       luk
      6 vajec   společne        no
      6 vajec   no      20
      6 vajec   no      10
      6 u       mostku  luk
      6 učini   slepic  no
      6 trszty  a       sasy
      6 to      na      tento
      6 tomu    tela    no
      6 to      dobre   a
      6 tež     y       w
      6 téš     y       zdrawi
      6 téš     y       na
      6 testis  providus        martinus
      6 testis  providus        georgius
      6 techdy  zustane wjno
      6 techdy  zustane tobe
      6 tamže   na      druhy
      6 tak     y       w
      6 tak     aby     se
      6 šindela vybirati        a
      6 šindela desatek vybirati
      6 svu     roliu   do
      6 svatojirsky     per     d
      6 suchej  krčmy   davaju
      6 s       teg     pričyny
      6 staw    swaty   manželsky
      6 stal    sa      wečer
      6 stalo   sa      tak
      6 stala   se      zmlowa
      6 solny   po      d
      6 soli    holbi   no
      6 smrčkou a       hribou
      6 sliepku no      1
      6 slepic  no      20
      6 slepic  no      12
      6 se      stalo   la
      6 se      panu    grof
      6 sena    vozy    2
      6 sena    mohu    narobit
      6 sena    mivaji  do
      6 se      jim     priast
      6 sedlak  per     fl
      6 sedlaci společne        maji
      6 sedi    na      dvu
      6 samo    w       sebe
      6 rychtarstwy     mudreho a
      6 roli    osadlych        no
      6 roli    jest    8
      6 roli    jest    no
      6 pusteho dvoru   1
      6 pusta   na      kterej
      6 prostrednej     ceste   luk
      6 povinnost       od      dediny
      6 povinnost       jejich  jest
      6 po      šesti   slepkam
      6 porucam a       zustawam
      6 po      dve     husi
      6 pod     stodolami       kopanična
      6 pod     pokutu  gednoho
      6 pod     močidly luk
      6 pod     kržlu   kopanična
      6 pod     babky   luk
      6 pltnicke        penize  podle
      6 platna  zhrebneho       na
      6 plati   od      1
      6 plati   od      nej
      6 panske  v       jistej
      6 pana    revay   mikloša
      6 ovsa    luken   16
      6 okolo   6       vozuv
      6 okolo   50      luken
      6 okolo   15      luken
      6 od      starich ludy
      6 od      sta     ovec