Most frequent words

Words Count
ве 6298
бир 3517
ичюн 2177
бу 2164
де 2071
да 2055
эди 1588
Бу 1570
сонъ 1325
озь 1190

Download the complete list: QIRIM-word-frequency.txt.gz (247 KB)

Most frequent 2-grams

Words Count
я да 363
эр бир 283
бир къач 243
ич бир 222
эм де 191
дегиль де 154
ве онынъ 129
Миллий Меджлис 124
бар эди 118
олса да 100

Download the complete list: QIRIM.w2gram.gz (1110 KB)

Most frequent 3-grams

Words Count
ич бир вакъыт 49
Миллий Меджлис реиси 41
Меджлис реиси Мустафа 31
тили ве эдебияты 30
реиси Мустафа Джемиль 26
Агъыр ава ве 26
къырымтатар тили ве 25
ава ве къайтарма 25
ич бир тюрлю 24
бир къач кере 22

Download the complete list: QIRIM.w3gram.gz (1583 KB)

Most frequent 4-grams

Words Count
Миллий Меджлис реиси Мустафа 28
Меджлис реиси Мустафа Джемиль 22
къырымтатар тили ве эдебияты 21
Агъыр ава ве къайтарма 21
Къырым Везирлер Шурасынынъ реиси 10
нам къазангъан саньат эрбабы 9
тойларында келин ве киев 8
тойлары акъкъында басылгъан базы 8
къырым тойлары акъкъында басылгъан 8
къайд этмек керек ки 8

Download the complete list: QIRIM.w4gram.gz (1693 KB)


Linguistic corpus of Crimean Tatar language