s-hovor-4.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden7163
2dva3609
3druhý3006
4prvý2730
5tri2004
6veľa1730
7štyri1066
8päť980
9raz823
10tretí720
11desať700
12mnohý670
13pol660
14viac597
15dvadsať581
16tisíc499
17šesť486
18pár471
19ôsmy462
20sedem441
21štvrtý419
22piaty418
23osem412
24dvadsiaty393
25dosť363
26pätnásť361
27deviaty355
28jediný354
29päťdesiaty352
30tridsať333
31štyridsiaty332
32siedmy322
33šiesty320
34šesťdesiaty319
35viacej314
36sto313
37päťdesiat308
38posledný305
39trošku298
40málo283
41prvýkrát265
42štyridsať251
43obidva249
44viacero241
45osemdesiaty239
46dvanásť215
47deväť208
48milión194
49dvakrát183
50troška181
51mnoho177
52deväťdesiaty174
53tridsiaty172
54desiaty163
55deväťsto162
56osemnásť151
57dvetisíc151
58jedenásť147
59štrnásť144
60najviac140
61šesťdesiat138
62menej129
63šestnásť123
64sedemdesiaty122
65dvanásty122
66osemdesiat118
67trikrát113
68deväťdesiat113
69dvesto112
70osemdesiatdeväť105
71dvadsaťpäť100
72tristo97
73trinásť91
74sedemnásty90
75ostatný89
76päťsto86
77nula84
78veľakrát83
79jedenásty83
80sedemdesiat79
81oba75
82devätnásty75
83sedemnásť70
84pätnásty69
85dvadsaťštyri68
86viackrát67
87osemsto64
88devätnásť62
89osemnásty61
90štyristo60
91trochu55
92trinásty55
93trištvrte54
94štyridsaťpäť54
95štrnásty54
96zopár53
97štyridsaťosem53
98niekoľkokrát50
99šesťdesiatosem49
100párkrát49
101hodne48
102stotisíc47
103štyridsaťštyri46
104mnohokrát46
105dvadsaťdva46
106plno45
107päťtisíc45
108šesťsto42
109druhýkrát39
110desaťtisíc39
111sedemsto37
112tridsaťpäť36
113trošičku34
114tridsaťsedem33
115dvojitý32
116miliarda31
117stopäťdesiat30
118tridsaťosem29
119tisícdeväťsto29
120päťdesiatpäť29
121dvadsaťtisíc28
122tritisíc27
123štyrikrát26
124jedenkrát26
125dvetisícosem26
126tridsaťdeväť25
127tisícpäťsto25
128štyritisíc25
129tridsaťdva24
130štyridsaťdva24
131päťdesiattisíc24
132moc24
133dvadsaťsedem23
134dvetisícdeväť22
135dvadsaťšesť21
136dvadsaťtri20
137dvadsaťosem19
138štyridsaťsedem18
139stodvadsať18
140päťdesiatosem18
141dvetisícdva18
142deväťdesiatdeväť18
143tridsaťtisíc17
144štyridsaťdeväť17
145päťkrát17
146päťdesiatdva17
147osemdesiatosem17
148dvoje17
149dvestopäťdesiat17
150šesťdesiatpäť16
151osemdesiatsedem16
152dvadsaťdeväť16
153trošička15
154stokrát15
155sedemtisíc15
156päťdesiatštyri15
157desaťkrát15
158tridsaťtri14
159tretíkrát14
160tisícdeväťstoosemdesiatdeväť14
161štvrť14
162sedemdesiatsedem14
163sedemdesiatpäť14
164poslednýkrát14
165dvetisícštyri14
166tisícosemstoštyridsaťosem13
167státisíce13
168dvestotisíc13
169dvestodvadsaťdeväť13
170neraz12
171viacerí11
172tridsaťšesť11
173štyridsaťtri11
174nejeden11
175dvanásťtisíc11
176trojitý10
177trocha10
178tisícdvesto10
179tisícdeväťstoosemnásť10
180šesťtisíc10
181šesťdesiattri10
182šesťdesiattisíc10
183šesťdesiatdeväť10
184osemdesiatdva10
185najviacej10
186tisícdeväťstoštyridsaťosem9
187tisícdeväťstopäťdesiat9
188štyridsaťtisíc9
189stoosemdesiatšesť9
190stoosemdesiat9
191stodesať9
192šesťdesiatštyri9
193sedemstodvadsaťdeväť9
194sedemdesiatosem9
195päťdesiattri9
196dvadsaťpäťtisíc9
197dvadsaťjeden9
198deväťdesiatštyri9
199deväťdesiatosem9
200tisícdeväťstodeväťdesiat8
201šesťdesiatsedem8
202päťdesiatšesť8
203osemdesiatpäť8
204najmenej8
205málinko8
206dvetisícdesať8
207deväťstoštrnásť8
208tristopäťdesiat7
209tisícdeväťstoštyridsaťštyri7
210tisícdeväťstopäťdesiatštyri7
211tisícdeväťstodeväťdesiatosem7
212štyridsaťšesť7
213štyridsaťjeden7
214stoštyridsať7
215šestnásťtisíc7
216sedemdesiatštyri7
217poldruha7
218päťstotisíc7
219pätnásťtisíc7
220osemtisíc7
221osemdesiatštyri7
222máličko7
223jednorazový7
224dvetisícsedem7
225deväťdesiatpäť7
226tristotisíc6
227tridsaťštyri6
228tisícsto6
229tisícosemsto6
230tisícdeväťstotridsaťdeväť6
231tisícdeväťstoštyridsaťpäť6
232tisícdeväťstošesťdesiatosem6
233stý6
234štvrtýkrát6
235štvornásobný6
236stošesťdesiat6
237šesťdesiatdva6
238sedemdesiattisíc6
239sedemdesiatšesť6
240sedemdesiatdva6
241sedemdesiatdeväť6
242predposledný6
243päťdesiatsedem6
244päťdesiatdeväť6
245osemdesiattisíc6
246mamina6
247troje5
248trinásťtisíc5
249tretina5
250tisícdeväťstopäťdesiatdva5
251tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť5
252štyristotisíc5
253štyristosedemdesiatjeden5
254štrnásťtisíc5
255stosedemdesiat5
256stopäťdesiattisíc5
257stoosemdesiattisíc5
258stonásobne5
259osemdesiatšesť5
260nultý5
261dvojnásobný5
262dvojaký5
263dvetisíctri5
264dvetisícšesť5
265dvadsaťdvatisíc5
266deväťdesiattri5
267deväťdesiatdva5
268desatina5
269viacnásobný4
270tristošesťdesiat4
271tristodesať4
272tisícsedemsto4
273tisícdeväťstoštyridsaťdva4
274tisícdeväťstoštyridsaťdeväť4
275tisícdeväťstoosemdesiatštyri4
276tisícdeväťstodvadsaťdeväť4
277stotridsať4
278stodvadsaťtisíc4
279šesto4
280šesťdesiatšesť4
281sedemkrát4
282priveľa4
283poho4
284päťdesiatjeden4
285osemdesiattri4
286dvojnásobne4
287dvetisícpäť4
288dvestosedemdesiat4
289trojaký3
290tridsaťpäťtisíc3
291tisíctristo3
292tisícšesťsto3
293tisícsedemstodeväťdesiatštyri3
294tisíckrát3
295tisícdeväťstotridsaťosem3
296tisícdeväťstotridsaťdva3
297tisícdeväťstoštyridsaťšesť3
298tisícdeväťstoštyri3
299tisícdeväťstošesťdesiat3
300tisícdeväťstosedemdesiat3
301tisícdeväťstopäťdesiattri3
302tisícdeväťstopäťdesiatšesť3
303tisícdeväťstoosemdesiatosem3
304tisícdeväťstodvadsaťsedem3
305tisícdeväťstodvadsaťpäť3
306tisícdeväťstodvadsaťdva3
307tisícdeväťstodvadsať3
308štyristoštyridsaťosem3
309štyristopäťdesiat3
310stotridsaťtisíc3
311stotisíci3
312stoštyri3
313šesťstotisíc3
314šestnásti3
315šesťkrát3
316sedemnásťtisíc3
317presto3
318osemstodvanásť3
319osemstodvadsaťpäť3
320osemnásťtisíc3
321niekoľkonásobne3
322nezhodný3
323nemálo3
324mnohonásobne3
325dvetisícpäťsto3
326dvestošesťdesiat3
327dvestopäťdesiattisíc3
328dvadsaťkrát3
329deväťstotridsaťdeväť3
330desatoro3
331viacnásobne2
332venku2
333úpécéčko2
334trojnásobný2
335tritisícštyristo2
336tritisícšesťsto2
337tristotri2
338tristoosemnásťtisíc2
339tisícštyristoštyridsať2
340tisícsedemstoosemdesiatdeväť2
341tisícsedemstodeväťdesiat2
342tisícosemstoštyridsať2
343tisícosemstoštyri2
344tisícosemstopäťdesiatosem2
345tisícosemstoosemdesiat2
346tisícnásobne2
347tisícdeväťstotridsať2
348tisícdeväťstošesťdesiattri2
349tisícdeväťstošesťdesiatpäť2
350tisícdeväťstosedemdesiatsedem2
351tisícdeväťstosedemdesiatpäť2
352tisícdeväťstopäťdesiatosem2
353tisícdeväťstoosemdesiatpäť2
354tisícdeväťstodvadsaťštyri2
355tisícdeväťstodvadsaťosem2
356tisícdeväťstodeväťdesiattri2
357tisícdeväťstodeväťdesiatštyri2
358tisícdeväťstodeväťdesiatšesť2
359tisícdeväťstodeväťdesiatpäť2
360štyristotridsať2
361štyristošesťdesiatdva2
362štyristošesťdesiat2
363štyristodevätnásť2
364štyridsaťsedemtisíc2
365štvrtina2
366štvoro2
367stopätnásť2
368stoosemnásť2
369stodeväť2
370sedemstotisíc2
371sedemstoštyridsaťsedem2
372prevelebný2
373piatykrát2
374päťstoštyri2
375päťstošesťdesiat2
376päťstopäťdesiat2
377pätina2
378päťdesiatšesťtisíc2
379osemstotisíc2
380osemstoosemdesiat2
381odva2
382obidvoje2
383neúrekom2
384neposledný2
385násť2
386moho2
387ktoro2
388jedný2
389dvojito2
390dvojako2
391dvetisícpätnásť2
392dvestotridsaťjeden2
393dvestoštyridsaťdva2
394dvestošestnásť2
395deväťtisíc2
396deväťstotisíc2
397deväťstošesťdesiatosem2
398deväťstodvadsať2
399deväťstodeväťdesiattri2
400deväťdesiattisíc2
401deväťdesiatšesť2
402deväťdesiatsedem2
403desiat2
404desaťtisíce2
405desaťnásobne2
406zopárkrát1
407zmocnenka1
408zlatinko1
409zdlabne1
410závodne1
411závisláčka1
412zahľadenosť1
413zabetónovaen1
414yardový1
415xkrát1
416worda1
417vzhledem1
418výjazdný1
419voľnočasový1
420viacejkrát1
421věží1
422véúcéčko1
423véubéčku1
424verchovnoho1
425véháešku1
426ustanoviteľa1
427trošinku1
428trošilinku1
429trošíčku1
430tritisícpäťsto1
431tritisícosemstopäťdesiat1
432tritisícosemsto1
433tritisícdvestoštyridsať1
434tritisícdvesto1
435tristotridsaťdvatisíckrát1
436tristoštyridsaťtri1
437tristošesťdesiatpäť1
438tristošesťdesiatdva1
439tristopäťdesiatdva1
440tristodvadsaťtri1
441tridsiat1
442tridsaťšyri1
443tridsaťšesťtisíc1
444tridsaťjeden1
445triapol1
446topinkový1
447topinka1
448tisídeväťstotridsaťosem1
449tisídeväťstopäťdesiatštyri1
450tisídeväťstopäťdesiatpäť1
451tisídeväťsto1
452tisícštyristopätnásť1
453tisícštyristoosemdesiatštyri1
454tisícštyristodesať1
455tisícšesťstotridsaťdva1
456tisícšesťstoštyridsaťsedem1
457tisícšesťstosedemdesiattri1
458tisícšesťstosedemdesiatsedem1
459tisícšesťstosedemdesiatosem1
460tisícšesťstojedenásť1
461tisícsedemstosedemdesiattri1
462tisícsedemstosedemdesiatštyri1
463tisícsedemstopätnásť1
464tisícsedemstodeväťdesiatpäť1
465tisícsedemstodeväťdesiatdva1
466tisícpäťstopäťdesiat1
467tisícpäťdesiatštyri1
468tisícosemstotridsaťdva1
469tisícosemstoštyridsaťtri1
470tisícosemstoštyridsaťsedem1
471tisícosemstoštyridsaťdeväť1
472tisícosemstošesťdesiattri1
473tisícosemstošesťdesiatsedem1
474tisícosemstopätnásť1
475tisícosemstoosemdesiattri1
476tisícosemstodva1
477tisícosemstodeväťdesiatštyri1
478tisícosemstodeväťdesiatpäť1
479tisícosemdesiat1
480tisícdvestoosemdesiatosem1
481tisícdeväťstotridsaťtri1
482tisícdeväťstotridsaťšesť1
483tisícdeväťstotridsaťsedem1
484tisícdeväťstotri1
485tisícdeväťstoštyridsaťtri1
486tisícdeväťstoštyridsaťsedem1
487tisícdeväťstoštyridsať1
488tisícdeväťstošesťdesiatšesť1
489tisícdeväťstošesťdesiatsedem1
490tisícdeväťstošesťdesiatdeväť1
491tisícdeväťstosedemsiatdva1
492tisícdeväťstosedemnásť1
493tisícdeväťstosedemdesiatšesť1
494tisícdeväťstosedemdesiatjeden1
495tisícdeväťstosedem1
496tisícdeväťstopäťdesiatsedem1
497tisícdeväťstopäťdesiatjeden1
498tisícdeväťstopäťdesiatdeväť1
499tisícdeväťstopäť1
500tisícdeväťstoosemdesiattri1
501tisícdeväťstoosemdesiatšťyri1
502tisícdeväťstoosemdesiatsedem1
503tisícdeväťstoosemdesiat1
504tisícdeväťstodvanásť1
505tisícdeväťstodvadsaťtri1
506tisícdeväťstodevätnásť1
507tisícdeväťstodeväť1
508tisícdeväť1
509ticídeväťstodeväťdesiatosem1
510teplúčko1
511takoho1
512svokričku1
513súroden1
514štyristopäťdesiatdva1
515štyristoosemdesiatjednatisíc1
516štyristoosemdesiat1
517štyristodvadsaťtisíc1
518štyristodvadsaťpäťtisíc1
519štyridsiat1
520štyridsaťtritisícdvestodesať1
521štyridsaťpäťtisíc1
522štyridsaťkrát1
523štridsať1
524stotrinásť1
525stotridsaťštyri1
526stotridsaťdeväť1
527stotri1
528stotina1
529stoštyritisíc1
530stoštyridsaťtri1
531stoštyridsaťštyri1
532stoštyridsaťosem1
533stošesťdesiatdeväť1
534stosedemdesiattisíc1
535storo1
536stopäťdesiatšesť1
537stopäťdesiatsedem1
538stopäťdesiatdeväť1
539stopäť1
540stoosemdesiatsedem1
541stomiliarda1
542stojedenásť1
543stodvadsaťštyri1
544stodeväťdesiat1
545špáratkom1
546smy1
547slávností1
548skriňový1
549skončiný1
550siahovina1
551severo1
552sesty1
553šesťtisícpäťsto1
554šesťstránkový1
555šesťstošesťdesiat1
556šesťstosedemdesiattisíc1
557šesťstosedemdesiat1
558šesťstopäťdesiat1
559šesťstodeväťdesiat1
560šestotisíc1
561šesťnásťtisíc1
562šesťdesiatjedentisíc1
563šesťdesiatjeden1
564senzáciechtivosť1
565sedemstotrinásť1
566sedemstodvadsať1
567sedempercentný1
568sedemdesiattritisíc1
569sedemdesiattri1
570sedemdesiatri1
571sedemdesiatpäťtisíc1
572sedemdesiatosemtisíc1
573sedemdesiatjedentisíc1
574sedemdesiatjeden1
575schoro1
576rozčítano1
577režinku1
578rádioamatérskom1
579prvorodičku1
580prírodovedne1
581pricha1
582pri1
583prázdina1
584pový1
585povedný1
586potichučku1
587posleden1
588poro1
589popula1
590polno1
591polkrát1
592pojdem1
593pohý1
594pohoďáčka1
595pepermintový1
596pedmy1
597paulín1
598päťtisícdvesto1
599päťstotrinásť1
600päťstoštyridsaťtri1
601päťstoštyridsaťpäť1
602päťstosedemnásť1
603päťstosedem1
604päťstopäť1
605päťstoosemdesiattri1
606päťraz1
607pätnásťkrát1
608päťnásobne1
609päťmiliónový1
610päťdesiattrikrát1
611päťdesiatkrát1
612päťdesiatdvatisíc1
613päťdesiatcentimetrový1
614päťcentimetrový1
615pardón1
616pantalóny1
617pánečku1
618pädesiat1
619ozbroje1
620osemtisícdvesto1
621osemstotridsať1
622osemstoštyridsaťosem1
623osemstoosem1
624osemnásťkrát1
625osemdesiatštyritisíc1
626osemdesiatjeden1
627osemdesiatcentimetrový1
628odsedeno1
629obyčejnej1
630oboje1
631obmytný1
632nohý1
633nka1
634nízkonákladový1
635niekoľkrát1
636ničmenej1
637neveľa1
638neúrodný1
639nepi1
640nemoho1
641nekorektný1
642nejedenkrát1
643nedem1
644navýsosť1
645násobne1
646nápodobne1
647nálo1
648naklusať1
649najdem1
650nadžánrový1
651muffina1
652mnohonásobný1
653mnohodetnosť1
654místo1
655miliónkrát1
656mikrofón1
657meruôsmy1
658marišku1
659maminko1
660málokrát1
661mačanku1
662listo1
663korpusový1
664kontloro1
665komunitný1
666komptóny1
667koľkýkrát1
668kolenári1
669klidem1
670kliat1
671kariérisť1
672kandličku1
673kameramanskom1
674kákačko1
675kakačko1
676jesto1
677jednosto1
678jednoho1
679jedne1
680jednaký1
681jedenposchodový1
682jedenástykrát1
683jaký1
684ixkrát1
685ipol1
686iden1
687hovadina1
688hochu1
689hispol1
690haziki1
691hájnikový1
692fajnovunko1
693eugenetiký1
694espétečka1
695entý1
696dvojmo1
697dvojkilogramový1
698dvetisídeväť1
699dvetisícštyristo1
700dvetisícštrnásť1
701dvetisícsto1
702dvetisícosemtodeväťdesiat1
703dvetisícjeden1
704dvetisícdvesto1
705dveticíspäťsto1
706dvestoštyridsať1
707dvestoštrnásť1
708dvestopäť1
709dvestoosemnásť1
710dvestoosemdesiatštyri1
711dvestoosemdesiat1
712dvestomilióny1
713dvestodvadsaťtisíc1
714dvestodvadsať1
715dvatisíc1
716dvanástykrát1
717dvanásťkrát1
718dvanástisíc1
719dvadsaťtritisíc1
720dvadsaťšyri1
721dvadsaťštyritisíc1
722dvadsaťšesťtisíc1
723dvadsaťsedemtisíc1
724dvadsaťosmičku1
725dvadaťštyri1
726dvaapolnásobne1
727duktori1
728dridsať1
729doobedný1
730dokolečka1
731dévédéčko1
732deväťtisícdeväťsto1
733deväťstoštyridsaťosem1
734deväťstoštyridsať1
735deväťstošesťdesiatjeden1
736deväťstosedemdesiatpäť1
737deväťstopätnásť1
738deväťstopäťdesiattri1
739deväťstopäťdesiatosem1
740deväťstoosemdesiattisíc1
741deväťstoosemdesiatpäť1
742deväťstoosemdesiatdva1
743deväťstoosemdesiatdeväť1
744deväťstojedenásť1
745deväťstodvadsaťdva1
746deväťstodva1
747devätstodeväťdesiattri1
748deväťstodeväťdesiattisíc1
749deväťstodeväťdesiatosem1
750deväťstodeväťdesiat1
751deväťstodesať1
752devätný1
753deväťkrát1
754deväťdesiatjeden1
755deväťdesiatdeväťnásobný1
756desiatykrát1
757desaťtisíci1
758desaťnásobný1
759demolačka1
760čtyridsaťdva1
761craz1
762chu1
763cétéčko1
764celofarebný1
765bylinkový1
766bedničku1
767bárkero1
768autobisový1
769angličku1
770alzheimeričku1
771akadem1
772aka1
773agosto1