s-hovor-4.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden2274
2veľa1678
3dva1488
4tri1360
5jedna1050
6dve945
7päť792
8jednu784
9jedno734
10štyri722
11druhý696
12pol653
13raz616
14jednej615
15druhej603
16desať602
17viac583
18prvý558
19jedného554
20prvé515
21dvadsať473
22pár461
23tisíc454
24dvaja444
25dvoch433
26šesť391
27sedem359
28osem356
29dosť330
30prvom328
31viacej310
32pätnásť300
33druhá295
34trošku289
35jednom289
36troch287
37tridsať285
38päťdesiat279
39mnohí277
40dvadsiateho270
41druhého270
42málo268
43sto266
44prvá263
45štyridsiatom256
46prvýkrát245
47prvej243
48prvého240
49ôsmom237
50štyridsať212
51päťdesiatom208
52traja205
53tretí195
54druhú194
55druhé194
56jedným187
57deväť186
58druhom182
59troška180
60dvanásť178
61šesťdesiatom177
62dvakrát174
63mnoho167
64štyroch166
65Jeden160
66deväťsto160
67mnohé159
68treťom152
69deviatom152
70dvetisíc146
71najviac137
72osemnásť133
73prvých130
74štrnásť128
75menej128
76jediný128
77mnohých126
78druhým125
79osemdesiatom123
80šesťdesiat119
81prvú117
82jednou116
83piatej115
84štyria113
85piatom112
86trikrát111
87jedenásť110
88osemdesiat109
89obidvaja108
90Jedna107
91štvrtom106
92dvesto106
93deväťdesiatom106
94osemdesiatdeväť105
95druhému105
96tretieho104
97šestnásť104
98deväťdesiat99
99dvadsaťpäť98
100piateho95
101dvoma95
102razy94
103šiestom93
104tristo91
105štvrtej90
106šiestej90
107piatich90
108siedmom88
109štvrtého86
110tretej83
111štvrtý83
112päťsto83
113trinásť81
114nula81
115desiatej81
116posledná78
117posledný77
118ôsmej77
119jediná77
120druhí76
121siedmej74
122šesťdesiatych74
123Tri73
124sedemdesiat73
125Raz71
126veľakrát70
127miliónov70
128siedmeho69
129deviatej69
130viacerých68
131viacero68
132viacerí68
133dvadsaťštyri68
134viackrát65
135tridsiatom64
136tretie63
137osemsto63
138jednému63
139jediné63
140päťdesiatych62
141druhých62
142sedemnásť61
143obidve61
144prvým58
145dvadsiatich58
146štyristo57
147sedemdesiatych57
148ôsmy57
149Dva57
150jedni56
151deviateho56
152prví55
153Druhá55
154štyridsaťpäť54
155trochu53
156trištvrte53
157štyridsaťosem53
158dvanástej53
159Veľa52
160devätnásť52
161šiestich51
162siedmy50
163ôsmeho50
164zopár49
165tridsiateho49
166šesťdesiatosem49
167piati49
168milióny49
169dvomi49
170Druhý49
171Prvý48
172hodne48
173pätnásteho47
174párkrát47
175niekoľkokrát47
176Dve47
177štyridsaťštyri46
178stotisíc46
179šiesteho46
180dvadsaťdva46
181deviaty46
182osemdesiatych45
183tretia43
184plno43
185päťtisíc43
186devätnásteho43
187šiesty42
188sedemnásteho42
189sedemdesiatom42
190piaty42
191dvadsiatom42
192ráz41
193posledné41
194desiatich41
195Prvé40
196mnohokrát40
197šesťsto39
198osemnásteho39
199jedenástej39
200desaťtisíc39
201štrnásteho38
202Jedno38
203Sedem37
204poslednú37
205Mnohí37
206tridsaťpäť36
207sedemsto36
208milión36
209druhou36
210druhýkrát35
211desiateho35
212trošičku34
213Prvá34
214obaja34
215jedny34
216trinásteho33
217tridsaťsedem33
218Štyri33
219päťdesiateho33
220milióna33
221Dosť33
222osemdesiaty32
223dvanásteho31
224tretiu30
225štyridsiateho30
226stopäťdesiat30
227sta30
228šiesti30
229deväťdesiateho30
230tridsaťosem29
231tisícdeväťsto29
232siedmich29
233päťdesiatpäť29
234mnohým29
235Desať29
236ostatné28
237obidvoch28
238Jednu28
239dvadsaťtisíc28
240viaceré27
241Päť27
242deväťdesiatych27
243troma26
244tisíce26
245štyrmi26
246štyrikrát26
247šesťdesiaty26
248dvetisícosem26
249tritisíc25
250tridsaťdeväť25
251tisícpäťsto25
252pätnástich25
253dvom25
254tridsaťdva24
255štyritisíc24
256štyridsaťdva24
257prvou24
258päťdesiattisíc24
259ôsmich24
260moc23
261mnohými23
262jedenkrát23
263dvadsiaty23
264dvadsaťsedem23
265Druhého23
266piatimi22
267ostatní22
268dvetisícdeväť22
269Dvadsať22
270tridsiatych21
271štyridsiaty21
272prvému21
273päťdesiaty21
274Osem21
275jedenástich21
276dvadsaťšesť21
277Tridsať20
278sedemnástom20
279Prvýkrát20
280päťdesiate20
281oboch20
282jedenásteho20
283dvanásty20
284dvadsiatych20
285dvadsiatimi20
286dvadsaťtri20
287devätnástom20
288desiatimi20
289šesťdesiateho19
290Dvaja19
291dvadsaťosem19
292štyridsaťsedem18
293stodvadsať18
294prvými18
295pätnástimi18
296päťdesiatosem18
297ostatných18
298dvetisícdva18
299deväťdesiatdeväť18
300tromi17
301tridsaťtisíc17
302štyridsaťdeväť17
303štvrté17
304piate17
305päťkrát17
306päťdesiatdva17
307osemdesiatosem17
308miliardy17
309dvoje17
310dvestopäťdesiat17
311desiati17
312Štyridsať16
313šesťdesiatpäť16
314osemdesiatsedem16
315osemdesiateho16
316jedných16
317Jedného16
318dvadsaťdeväť16
319sedemtisíc15
320poslednej15
321posledného15
322päťdesiatštyri15
323Málo15
324Jedným15
325jediným15
326desaťkrát15
327Viac14
328trošička14
329tridsaťtri14
330tretíkrát14
331tisícdeväťstoosemdesiatdeväť14
332štyridsiatich14
333sedemdesiatsedem14
334sedemdesiatpäť14
335poslednýkrát14
336dvetisícštyri14
337dvanástich14
338Dvanásť14
339desiaty14
340Veľakrát13
341Troch13
342tridsiatimi13
343tridsiatich13
344tisícosemstoštyridsaťosem13
345štvrť13
346Šesťdesiat13
347Pätnásť13
348obidva13
349dvestotisíc13
350dvestodvadsaťdeväť13
351Dvadsiateho13
352Traja12
353štyridsiatych12
354stokrát12
355Sto12
356Šesť12
357päťdesiatich12
358osemnástom12
359osemnástich12
360Obidvaja12
361Jediné12
362dvojité12
363deviatich12
364tridsaťšesť11
365tretím11
366štyridsaťtri11
367štvrtú11
368štrnástich11
369státisíce11
370šiestimi11
371Prvého11
372jedenásty11
373dvanásťtisíc11
374viacerými10
375trom10
376Tridsiateho10
377tretiemu10
378tisícdvesto10
379tisícdeväťstoosemnásť10
380siedmimi10
381siedmi10
382šesťtisíc10
383šestnástich10
384šesťdesiattri10
385šesťdesiattisíc10
386šesťdesiate10
387šesťdesiatdeväť10
388sedemdesiateho10
389poslednom10
390piatu10
391Päťdesiat10
392Pár10
393Ostatní10
394ôsmu10
395osemdesiate10
396osemdesiatdva10
397obidvom10
398najviacej10
399Mnoho10
400miliárd10
401jedinou10
402Trošku9
403trocha9
404tisícdeväťstoštyridsaťosem9
405tisícdeväťstopäťdesiat9
406štyridsiatimi9
407štyridsaťtisíc9
408štvrtá9
409stoosemdesiatšesť9
410stoosemdesiat9
411stodesať9
412šieste9
413siedmu9
414šesťdesiatštyri9
415sedemstodvadsaťdeväť9
416sedemdesiatosem9
417sedemdesiate9
418Prvú9
419posledných9
420päťdesiattri9
421neraz9
422jedinú9
423jediní9
424Jediná9
425Jedenásť9
426Dvakrát9
427dvadsiatej9
428dvadsaťpäťtisíc9
429dvadsaťjeden9
430druhými9
431deväťdesiatštyri9
432deväťdesiatosem9
433tridsiatemu8
434treťou8
435tisícdeväťstodeväťdesiat8
436Tisíc8
437štyridsiatym8
438Šestnásť8
439šesťdesiatsedem8
440sedemnástich8
441Posledná8
442pätnástom8
443päťdesiatšesť8
444ôsmym8
445ôsmi8
446osemdesiatpäť8
447Obidve8
448obe8
449jediného8
450dvetisícdesať8
451dvadsiati8
452Druhým8
453Druhú8
454deviatym8
455deväťstoštrnásť8
456deväťdesiatich8
457trojitý7
458tristopäťdesiat7
459tridsiaty7
460tridsiate7
461Tretia7
462tisícdeväťstoštyridsaťštyri7
463tisícdeväťstopäťdesiatštyri7
464tisícdeväťstodeväťdesiatosem7
465štyridsaťšesť7
466stoštyridsať7
467Šiesty7
468šiestu7
469šestnásťtisíc7
470sedemnástej7
471sedemdesiatštyri7
472Prvým7
473poldruha7
474Pol7
475päťstotisíc7
476pätnásťtisíc7
477ôsmemu7
478osemtisíc7
479osemdesiatym7
480osemdesiatštyri7
481najmenej7
482Mnohých7
483Mnohé7
484málinko7
485máličko7
486Jedny7
487dvetisícsedem7
488dvanásti7
489Druhé7
490deväťdesiatpäť7
491Deväť7
492desiatom7
493tristotisíc6
494Tristo6
495Trinásteho6
496tridsaťštyri6
497tisícsto6
498tisícosemsto6
499tisícdeväťstotridsaťdeväť6
500tisícdeväťstoštyridsaťpäť6
501tisícdeväťstošesťdesiatosem6
502štyridsaťjeden6
503štvrtýkrát6
504stošesťdesiat6
505siedma6
506šesťdesiatdva6
507sedemdesiattisíc6
508sedemdesiatšesť6
509sedemdesiatdva6
510sedemdesiatdeväť6
511Posledné6
512piatim6
513päťdesiatsedem6
514päťdesiatdeväť6
515osemdesiattisíc6
516obidvoma6
517Obaja6
518Mnohokrát6
519maminy6
520jedenástimi6
521Dvesto6
522dvadsiate6
523deviatu6
524viacerým5
525troje5
526trinásťtisíc5
527trinástom5
528Tretí5
529tisícdeväťstopäťdesiatdva5
530tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť5
531štyristotisíc5
532štyristosedemdesiatjeden5
533štrnásťtisíc5
534štrnástom5
535štrnástej5
536stosedemdesiat5
537stopäťdesiattisíc5
538stoosemdesiattisíc5
539stonásobne5
540Šiesteho5
541siedmych5
542Siedmy5
543Siedmeho5
544šesťdesiatemu5
545sedemnásty5
546Sedemnásteho5
547Prví5
548piatym5
549pätnásti5
550ôsmimi5
551osemnástej5
552osemdesiatšesť5
553Osemdesiat5
554Jednou5
555Jedni5
556dvojitý5
557dvetisíctri5
558dvetisícšesť5
559Dvetisíc5
560dvadsaťdvatisíc5
561Druhí5
562deviatou5
563devätnástich5
564deväťdesiaty5
565deväťdesiattri5
566deväťdesiatdva5
567desatín5
568Zopár4
569Viacej4
570tristošesťdesiat4
571tristodesať4
572trinástich4
573Tretieho4
574tisícsedemsto4
575tisícdeväťstoštyridsaťdva4
576tisícdeväťstoštyridsaťdeväť4
577tisícdeväťstoosemdesiatštyri4
578tisícdeväťstodvadsaťdeväť4
579štvrtému4
580štvornásobný4
581stotridsať4
582stodvadsaťtisíc4
583siedmou4
584šesto4
585šesťdesiatšesť4
586Sedemnásty4
587sedemkrát4
588sedemdesiatich4
589priveľa4
590poslednou4
591poho4
592piata4
593päťdesiatjeden4
594ostatnými4
595osemdesiattri4
596oba4
597nejeden4
598jednými4
599Jedenásteho4
600dvojnásobne4
601dvojitým4
602Dvoch4
603dvetisícpäť4
604dvestosedemdesiat4
605dvanástou4
606Druhýkrát4
607deviati4
608devätnásty4
609Deväťdesiat4
610desiatou4
611desiate4
612trinásty3
613Trinásť3
614tridsaťpäťtisíc3
615tretina3
616tisíctristo3
617tisícšesťsto3
618tisícsedemstodeväťdesiatštyri3
619tisícov3
620tisíckrát3
621tisícdeväťstotridsaťosem3
622tisícdeväťstotridsaťdva3
623tisícdeväťstoštyridsaťšesť3
624tisícdeväťstoštyri3
625tisícdeväťstošesťdesiat3
626tisícdeväťstosedemdesiat3
627tisícdeväťstopäťdesiattri3
628tisícdeväťstopäťdesiatšesť3
629tisícdeväťstoosemdesiatosem3
630tisícdeväťstodvadsaťsedem3
631tisícdeväťstodvadsaťpäť3
632tisícdeväťstodvadsaťdva3
633tisícdeväťstodvadsať3
634tisíca3
635štyrom3
636štyristoštyridsaťosem3
637štyristopäťdesiat3
638Štyristo3
639štyridsiatemu3
640Štyria3
641štvrtým3
642štvrtou3
643Štrnásť3
644stotridsaťtisíc3
645Stokrát3
646stého3
647šiestim3
648šesťstotisíc3
649Šesťsto3
650šestnásteho3
651šesťkrát3
652šesťdesiatym3
653šesťdesiatich3
654sedemnásťtisíc3
655Prvej3
656presto3
657predposledný3
658Päťsto3
659pätnástej3
660Pätnásteho3
661pätnáste3
662päťdesiatimi3
663ôsmych3
664ôsmou3
665osemstodvanásť3
666osemstodvadsaťpäť3
667osemnásťtisíc3
668osemnástimi3
669osemdesiatich3
670niekoľkonásobne3
671Niekoľkokrát3
672nezhodný3
673Neraz3
674nemálo3
675Najviac3
676mnohonásobne3
677miliónmi3
678jednorazové3
679Jednému3
680Jednej3
681Jediným3
682Jediný3
683jedinej3
684Jedenkrát3
685dvojitú3
686dvetisícpäťsto3
687dvestošesťdesiat3
688dvestopäťdesiattisíc3
689dvanástu3
690dvanástom3
691dvanástimi3
692dvanásta3
693dvadsiatym3
694dvadsaťkrát3
695deväťstotridsaťdeväť3
696Devätnásť3
697Desiateho3
698desaťtisíce3
699viacnásobne2
700Viackrát2
701Viacero2
702Viacerí2
703Viaceré2
704venku2
705úpécéčko2
706trojitá2
707Trochu2
708tritisícštyristo2
709tritisícšesťsto2
710Tritisíc2
711tristotri2
712tristoosemnásťtisíc2
713trinástim2
714trinásti2
715Trináste2
716trináste2
717Trikrát2
718Tridsiaty2
719tridsiati2
720tridsiatej2
721tretiny2
722Tretie2
723tisícštyristoštyridsať2
724tisícsedemstoosemdesiatdeväť2
725tisícsedemstodeväťdesiat2
726tisícosemstoštyridsať2
727tisícosemstoštyri2
728tisícosemstopäťdesiatosem2
729tisícosemstoosemdesiat2
730tisícnásobne2
731Tisíce2
732tisícdeväťstotridsať2
733tisícdeväťstošesťdesiattri2
734tisícdeväťstošesťdesiatpäť2
735tisícdeväťstosedemdesiatsedem2
736tisícdeväťstosedemdesiatpäť2
737tisícdeväťstopäťdesiatosem2
738tisícdeväťstoosemdesiatpäť2
739tisícdeväťstodvadsaťštyri2
740tisícdeväťstodvadsaťosem2
741tisícdeväťstodeväťdesiattri2
742tisícdeväťstodeväťdesiatštyri2
743tisícdeväťstodeväťdesiatšesť2
744tisícdeväťstodeväťdesiatpäť2
745štyristotridsať2
746štyristošesťdesiatdva2
747štyristošesťdesiat2
748štyristodevätnásť2
749štyridsaťsedemtisíc2
750stý2
751Štvrtého2
752Štvrtá2
753štvoro2
754štvornásobným2
755štrnásty2
756Štrnásteho2
757štrnáste2
758stotisíce2
759stoštyri2
760stopätnásť2
761stoosemnásť2
762stodeväť2
763státisícov2
764Sta2
765šiestym2
766šiestou2
767Šiesti2
768šiesta2
769Šesťdesiaty2
770šesťdesiatimi2
771šesťdesiatej2
772sedemstotisíc2
773sedemstoštyridsaťsedem2
774sedemnástym2
775Sedemnáste2
776sedemdesiaty2
777Prvom2
778prevelebná2
779Posledný2
780Plno2
781piatykrát2
782piatych2
783piatou2
784Piatom2
785piatemu2
786Piateho2
787Päťtisíc2
788päťstoštyri2
789päťstošesťdesiat2
790päťstopäťdesiat2
791pätnásty2
792pätnástemu2
793pätiny2
794päťdesiatšesťtisíc2
795päťdesiatim2
796päťdesiati2
797Párkrát2
798ostatným2
799ostatný2
800Ostatné2
801ôsme2
802ôsma2
803osemstotisíc2
804osemstoosemdesiat2
805osemnásty2
806Osemnásteho2
807Osemnásť2
808Osemdesiaty2
809osemdesiatemu2
810Osemdesiate2
811odve2
812obom2
813Obidva2
814nultý2
815nultého2
816nule2
817neúrekom2
818neposlednom2
819nejednu2
820nejedno2
821nejedna2
822násť2
823moho2
824Mnohým2
825Milión2
826miliarda2
827ktoro2
828Jediní2
829jedenástom2
830Jedenástej2
831Dvom2
832dvojitou2
833dvojitom2
834dvojito2
835dvojitá2
836dvojako2
837dvojaké2
838dvetisícpätnásť2
839dvestotridsaťjeden2
840dvestoštyridsaťdva2
841dvestošestnásť2
842Dvadsiate2
843dvadsiata2
844Dvadsaťpäť2
845Druhému2
846Deviatom2
847deviatimi2
848deviate2
849deviata2
850deväťtisíc2
851deväťstotisíc2
852deväťstošesťdesiatosem2
853deväťstodvadsať2
854deväťstodeväťdesiattri2
855Deväťsto2
856devätnástemu2
857devätnástej2
858Devätnásteho2
859devätnáste2
860deväťdesiatym2
861deväťdesiattisíc2
862deväťdesiatšesť2
863deväťdesiatsedem2
864deväťdesiatimi2
865Deväťdesiateho2
866Desiate2
867desiata2
868desiat2
869desatoro2
870desaťnásobne2
871zopárkrát1
872zmocnenka1
873zlatinko1
874zdlabne1
875závodne1
876závisláčka1
877zahľadenosti1
878zabetónovaným1
879yardové1
880xkrát1
881wordy1
882vzhledem1
883výjazdnou1
884voľnočasové1
885viacnásobným1
886viacnásobných1
887Viacnásobný1
888viacnásobný1
889viacejkrát1
890věžích1
891véúcéčko1
892véubéčku1
893verchovnoho1
894véháešku1
895ustanoviteľa1
896Troška1
897trošinku1
898trošilinku1
899trošíčku1
900Trošička1
901Trom1
902trojnásobného1
903trojnásobná1
904trojitou1
905trojaký1
906trojaké1
907trojaká1
908Trocha1
909tritisícpäťsto1
910tritisícosemstopäťdesiat1
911tritisícosemsto1
912tritisícdvestoštyridsať1
913tritisícdvesto1
914Trištvrte1
915tristotridsaťdvatisíckrát1
916tristoštyridsaťtri1
917tristošesťdesiatpäť1
918tristošesťdesiatdva1
919tristopäťdesiatdva1
920tristodvadsaťtri1
921Trinásty1
922trinástu1
923Trinásta1
924tridsiatym1
925tridsiata1
926tridsiat1
927tridsaťšyri1
928tridsaťšesťtisíc1
929tridsaťjeden1
930triapol1
931Tretiu1
932Tretím1
933tretích1
934topinkový1
935topinka1
936tisídeväťstotridsaťosem1
937tisídeväťstopäťdesiatštyri1
938tisídeväťstopäťdesiatpäť1
939tisídeväťsto1
940tisícštyristopätnásť1
941tisícštyristoosemdesiatštyri1
942tisícštyristodesať1
943tisícšesťstotridsaťdva1
944tisícšesťstoštyridsaťsedem1
945tisícšesťstosedemdesiattri1
946tisícšesťstosedemdesiatsedem1
947tisícšesťstosedemdesiatosem1
948tisícšesťstojedenásť1
949tisícsedemstosedemdesiattri1
950tisícsedemstosedemdesiatštyri1
951tisícsedemstopätnásť1
952tisícsedemstodeväťdesiatpäť1
953tisícsedemstodeväťdesiatdva1
954tisícpäťstopäťdesiat1
955tisícpäťdesiatštyri1
956tisícosemstotridsaťdva1
957tisícosemstoštyridsaťtri1
958tisícosemstoštyridsaťsedem1
959tisícosemstoštyridsaťdeväť1
960tisícosemstošesťdesiattri1
961tisícosemstošesťdesiatsedem1
962tisícosemstopätnásť1
963tisícosemstoosemdesiattri1
964tisícosemstodva1
965tisícosemstodeväťdesiatštyri1
966tisícosemstodeväťdesiatpäť1
967tisícosemdesiat1
968tisícom1
969tisícoch1
970tisícdvestoosemdesiatosem1
971tisícdeväťstotridsaťtri1
972tisícdeväťstotridsaťšesť1
973tisícdeväťstotridsaťsedem1
974tisícdeväťstotri1
975tisícdeväťstoštyridsaťtri1
976tisícdeväťstoštyridsaťsedem1
977tisícdeväťstoštyridsať1
978tisícdeväťstošesťdesiatšesť1
979tisícdeväťstošesťdesiatsedem1
980tisícdeväťstošesťdesiatdeväť1
981tisícdeväťstosedemsiatdva1
982tisícdeväťstosedemnásť1
983tisícdeväťstosedemdesiatšesť1
984tisícdeväťstosedemdesiatjeden1
985tisícdeväťstosedem1
986tisícdeväťstopäťdesiatsedem1
987tisícdeväťstopäťdesiatjeden1
988tisícdeväťstopäťdesiatdeväť1
989tisícdeväťstopäť1
990tisícdeväťstoosemdesiattri1
991tisícdeväťstoosemdesiatšťyri1
992tisícdeväťstoosemdesiatsedem1
993tisícdeväťstoosemdesiat1
994tisícdeväťstodvanásť1
995tisícdeväťstodvadsaťtri1
996tisícdeväťstodevätnásť1
997tisícdeväťstodeväť1
998tisícdeväť1
999tisícami1
1000ticídeväťstodeväťdesiatosem1