→English

Ďalšie korpusy súčasných písaných textov

Hovorené korpusy

Historický korpus slovenčiny

Korpus krymskotatárskeho jazyka

Slovenská terminologická databáza

Slovenský WordNet

Lexikálna databáza typu WordNet predstavuje sémantickú sieť slov alebo slovných spojení budovanú podľa vzoru pôvodného (princetonského) WordNetu angličtiny. Slovenské výrazy sú zároveň prepojené s anglickými ekvivalentmi.