Katarína Chlpíková

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

katarina.chlpikova @ korpus.sk

e-mail

katarina.chlpikova @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

50

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

 • 2003 – 2009: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – dejepis → Mgr.

Pracoviská

 • 2015 – súčasnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania UK (lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka)
 • 2013 – 2015: Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava; projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • 2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
 • 2012 – súčasnosť: British International School, Bratislava (výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka)
 • 2011 – 2012: Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava
 • 2009 – 2011: Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2013: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu

 • korpusová lingvistika
 • kolokácie

Zameranie v SNK

 • kolokácie

Záľuby

dobrovoľníctvo, kultúra, knihy, cestovanie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2020

2019

2018

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — KARČOVÁ, Agáta — BOBEKOVÁ, Kristína — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

2017

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína — BOBEKOVÁ, Kristína: Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. Bratislava: Veda 2017. 344 s. ISBN 978-80-224-1633-7.

2016

CHLPÍKOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta: Slovko 2015. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 100 – 104. ISSN 0021-5597.

2015

CHLPÍKOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykové a textové zdroje Slovenského národného korpusu a ich využitie vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: Univerzita Komenského 2015, s. 131 – 145. PDF

2014

CHLPÍKOVÁ, Katarína: Tvrdé vs. mäkké zakončenie maskulín a neutier v českom jazyku (Šimandl, Jozef: Dnešní skloňování substantív typů kámen, břímě). In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6, s. 344 – 349. ISSN 0037-6981.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku