Mária Šimková

zástupkyňa vedúcej oddelenia, vedúca projektu Slovenský národný korpus

Kontaktné informácie

e-mail

marias @ korpus{.juls.savba}.sk

miestnosť

37

tel. číslo

+421 (2) 5441 0304

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 104

Profil pracovníka

Tituly

PhDr., Ph.D.

Štúdium

 • 2008 – 2015: Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha; slovanská filologie → Ph.D.
 • 1982 – 1987: Filozofická fakulta v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; slovenský jazyk a literatúra – história → PhDr.

Pracoviská

 • 2016 – 2017: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; odborná asistentka
 • 2010 – 2014: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; odborná asistentka
 • 2004: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; odborná asistentka
 • 2002 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava; vedúca oddelenia
 • 1999 – 2001: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava; odborná asistentka
 • 1995 – 1997: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; odborná asistentka
 • 1989 – 2017: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; študijný pobyt, odborná pracovníčka, vedecká pracovníčka
 • 1987 – 1988: Pedagogická fakulta v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; odborná asistentka

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2020 – 2024: Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, APVV-19-0155 (spoluriešiteľka za SAV)
 • 2020 – 2023: Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe (zodpovedná riešiteľka)
 • 2015 – 2017: Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku (spoluriešiteľka)
 • 2015 – 2017: Norma a jej kodifikácia (spoluriešiteľka)
 • 2013 – 2017: COST Action IC1207 Parseme: Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (spoluriešiteľka)
 • 2015 – 2017: Computer-assisted approaches to lexicography for Slovak and Bulgarian dictionaries and reference sources (zodpovedná riešiteľka)
 • 2013 – 2015: Contacts in Hungarian-Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (zodpovedná riešiteľka)
 • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (zodpovedná riešiteľka)
 • 2012 – 2014: Electronic Corpora – Contrastive Study with Focus on Design of Bulgarian-Slovak Digital Language Resources (zodpovedná riešiteľka)
 • 2012 – 2014: lingvo.info (spoluriešiteľka)
 • 2011 – 2014: Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) (spoluriešiteľka)
 • 2011 – 2013: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (spoluriešiteľka)
 • 2010 – 2012: EuroMatrixPlus-X – Bringing Machine Translation for European Languages to the User – Enlarged European Union (spoluriešiteľka)
 • 2010 – 2012: CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (spoluriešiteľka)
 • 2009 – 2011: Slovak Online (spoluriešiteľka)
 • 2008 – 2010: MONDILEX – Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (spoluriešiteľka)
 • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (zodpovedná riešiteľka)
 • 2007 – 2010: Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine (spoluriešiteľka)
 • 2004 – 2006: Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (spoluriešiteľka)
 • 2004 – 2005: Využitie spoločných vlastností češtiny a slovenčiny na budovanie anotovaných národných jazykových korpusov (zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu)
 • 2003 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (zodpovedná riešiteľka)
 • 2002 – 2006: Vybudovanie Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného výskumu v rokoch (zodpovedná riešiteľka)

Členstvo vo ved. organizáciách

 • 2015 – súčasnosť: členka tematickej pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie v rámci pracovných skupín pre oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • 2007 – súčasnosť: Slovenský výbor pre program UNESCO Pamäť sveta (členka)
 • 2007 – 2011: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (členka)
 • 2004 – súčasnosť: Kodifikačná komisia JÚĽŠ SAV (členka)
 • 2000 – súčasnosť: Pravopisná komisia JÚĽŠ SAV (členka)
 • 1993 – súčasnosť: Slovenská jazykovedná spoločnosť pi JÚĽŠ SAV (členka)

Významné ocenenia

 • 2005: Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (vedúca oceneného kolektívu)

Oblasť výskumu

 • korpusová a kvantitatívna lingvistika
 • synchrónna a porovnávacia lingvistika
 • gramatika

Zameranie v SNK

 • frekvenčné analýzy
 • písané korpusy
 • paralelné korpusy
 • kolokácie

Záľuby

pétanque, história

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2020

2019

ŠIMKOVÁ, Mária: Deminutívne adjektíva v súčasnej slovenčine (na báze Slovenského národného korpusu). In: Studia Academica Slovaca 48. Prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2019, s. 231 – 250.

ŠIMKOVÁ, Mária: The synchronic dynamics of words ending in -ita/-osť. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 170 – 179.

ŠIMKOVÁ, Mária: Pomenovania osôb ženského rodu a ich dynamika v súčasnej slovenčine. In: Veda bez bariér. Ed. I. Bónová — I. Hajdučeková — L. Jasinská. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019, s. 63 – 65. PDF

2018

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária a kol.: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. Bratislava: Veda 2018. 416 s. ISBN 978-80-224-1678-8.

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — DEBNÁR, Marek: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. Bratislava: Veda 2018. 196 s. ISBN 978-80-224-1679-5.

ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti vyučovania slovenského jazyka v kontexte súčasných informačno-komunikačných technológií. In: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku. Bratislava: 2018, s. 73 – 80. PDF

2017

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — ŠIMKOVÁ, Mária — ZUMRÍK, Miroslav a kol.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6.

ŠIMKOVÁ, Mária: Jozef Mlacek alebo o jednom dobrom duchu slovenskej lingvistiky. In: Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 4, s. 242 – 244. ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Sporné otázky slovenskej morfológie: malé pripomenutie po 60 rokoch. In: Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 1, s. 65 – 77. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — STOYKOVA, Velislava: Slovak Terminology Database. In: Proceedings of the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language. Bulgarian Academy of Sciences: 2017, s. 125 – 134. PDF

2016

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária — BRÍDA, Radoslav — ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN 978-80-88814-91-7.

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Extracting Ecological Terms for Bulgarian and Slovak Language Using Parallel Text Corpora. In: 13th National Conference with International Participation Elektronika. Sofia: 2016, s. 82 – 85.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenská lingvist(i)ka v Čechách. In: Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 2, s. 110 – 113. ISSN 0023-5202. PDF

2015

GAJDOŠOVÁ, Katarína — GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Corpus of Dialects of the Slovak National Corpus. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015, s. 26 – 35. PDF

CHLPÍKOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykové a textové zdroje Slovenského národného korpusu a ich využitie vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: Univerzita Komenského 2015, s. 131 – 145. PDF

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Detecting Time Expressions for Bulgarian and Slovak Language from Electronic Text Corpora. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Ed. Cigdem Hursen. Elsevier Ltd 2015, s. 257 – 260. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024386

ŠIMKOVÁ, Mária: Častice v slovenčine a v češtine. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2015. 342 s. Dizertačná práca.

Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2015. 436 s. ISBN 978-80-224-1181-3.

2014

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský hovorený korpus (2008 – 2012). In: Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014, s. 65 – 84.

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária: Evaluating Word Semantic Properties Using Sketch Engine. 2014. in print.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan: Slovenský národný korpus (2002 – 2012): východiská, ciele a výsledky pre výskum a prax. In: Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014, s. 35 – 64.

ŠIMKOVÁ, Mária: Čas a priestor v jazyku (na báze zdrojov Slovenského národného korpusu). In: Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu. Letná škola prekladu. 13. Ed. Dáša Zvončeková. Bratislava: AnaPress 2014, s. 72 – 85.

ŠIMKOVÁ, Mária: Náboženské texty a terminológia v Slovenskom národnom korpuse. In: Stručný katolícky teologický slovník rozšírený o byzantskoslovanské pojmy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 12. 11. 2014 v Bratislave. Ed. Ján Ďurica. Trnava: Dobrá kniha 2014, s. 58 – 77. Dostupné na DVD. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Predložky s časovým významom v slovenčine a v češtine. In: Korpusová lingvistika 2014. 20 let mapování češtiny. Abstrakty. Praha: Ústav Českého národného korpusu Filozofickej fakulty UK 2014, s. 193 – 194. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Od prednášok k praktickým jazykovým zručnostiam. Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse JÚĽŠ SAV. In: Správy SAV, 2014, roč. 50, č. 12, s. 13.

ŠIMKOVÁ, Mária: Ako odpovedali návštevníci festivalu Noc výskumníkov 2014 na otázky v kvíze Poklady jazyka. 2014.7 s. Výsledky

2013

ŠIMKOVÁ, Mária: Foreword/Úvod. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 7 – 8. (angl., prel. A. Žáková). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazyk – korpus – slovar. In: 70 години българска академична лексикография. София: Академично издателство "Проф. Maрин Дринов" 2013, s. 39 – 47.

ŠIMKOVÁ, Mária: Prekladová literatúra v databázach Slovenského národného korpusu. In: Letná škola prekladu. 12. Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy – pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Zborník prednášok. 35. ročník, hotel Park, Piešťany 18. – 20. októbra 2013. Ed. Dáša Zvončeková. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 2013, s. 209 – 217.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus a korpusová lingvistika na Slovensku po roku 2002. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 6, s. 354 – 367. ISSN 0037-6981. PDF

2012

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak Morphosyntactic Tagset. In: Journal of Language Modelling. Institute of Computer Science PAS, 2012, roč. 0, č. 1, s. 41 – 63. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: The Slovak National Corpus and its Corpus Linguistic Resources. In: Prace filologiczne tom LXIII. Wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 109 – 119. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Bádania a smerovania Miroslava Grepla [Grepl, M.: Jak dál v syntaxi. Brno: Host 2011. ISBN 978-80-7294-511-5]. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, č. 1, s. 83 – 87. (recenzia). ISSN 1337-6853. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Čerstvý sedemdesiatnik Juraj Dolník a človečenské univerzum konštituované jazykom. In: Kultúra slova, 2012, roč. 45, č. 5, s. 302 – 305. (medailón). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Desať rokov národného korpusu. In: Správy SAV, 2012, roč. 48, č. 9, s. 12 – 14. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Do roku 1989 sme slovo banka poznali len z hodín chémie. In: Pravda, magazín, 16. 2. 2012, 2012, č. 7, s. 10 – 11. Otázky kládla Helena Dvořáková.

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazyk a štýl pamätí Vavra Šrobára. In: Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Ed. Miroslav Pekník. Bratislava: Ústav politických vied SAV -- Veda, Vydavateľstvo SAV 2012, s. 760 – 774.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — GAJDOŠOVÁ, Katarína — LACLAVÍK, Michal — ONDREJOVIČ, Slavomír — JUHÁR, Jozef — GENČI, Ján — FURDÍK, Karol — IVORÍKOVÁ, Helena — IVANECKÝ, Jozef: Slovenský jazyk v digitálnom veku – The Slovak Language in the Digital Age. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8.

Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete. 10 rokov Slovenského národného korpusu. Zborník abstraktov. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenský národný korpus 2012. 28 s.

2011

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak language in computer processing. In: CLARIN Newsletter, 2011, č. 11 – 12, s. 19. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Foreword/Úvod. In: Natural Language Processing, Multilinguality. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011, s. 7 – 8. (angl., prel. A. Žáková). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Frekvencia slov a tvarov v súčasnej slovenčine. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 5 – 6, s. 322 – 333. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykovedec, teoretik, praktik, popularizátor i manažér. In: Kultúra slova, 2011, roč. 45, č. 2, s. 119 – 122. ([k nedožitým deväťdesiatinám prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.]). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus – zdroj informácií o slovenskom jazyku, Slovensku, o vzťahoch s inými jazykmi a krajinami. In: Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR (príloha Dotyky so slovenčinou), 2011, roč. XVI, č. 9, s. I – IV.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus – zdroj informácií o slovenskom jazyku, Slovensku, o vzťahoch s inými jazykmi a krajinami. 2. časť. In: Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR (príloha Dotyky so slovenčinou), 2011, roč. XVI, č. 10 – 11, s. I – IV.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. In: Romboid, 2011, roč. 46, č. 6, s. 105 – 106. (správa). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Vianoce a čo s nimi súvisí v našom jazykovom obraze sveta. In: Romboid, 2011, roč. 46, č. 9 – 10, s. 130 – 132. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Z kuchyne Slovenského národného korpusu. In: Romboid, 2011, roč. 46, č. 5, s. 91 – 93. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Edícia Štúdie z korpusovej lingvistiky a jej prvý zväzok. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1 – 2, s. 76 – 84. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

2010

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Človek a jeho jazyk. In: Korpus – Gramatika – Axiologie, 2010, roč. 1, č. 2, s. 88 – 97. (správa). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Človek a jeho jazyk. Naši i zahraniční lingvisti si pripomenuli nedožitú deväťdesiatku prof. Jána Horeckého. In: Správy SAV, 2010, roč. 46, č. 2, s. 10 – 11. (správa).

ŠIMKOVÁ, Mária: Digitalizácia slovenských textov a ich využitie v Slovenskom národnom korpuse. In: ITLib, informačné technológie a knižnice, 2010, roč. 14, č. 2, s. 57 – 58.

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Studie z korpusové lingvistiky. Sv. 12. Ed. F. Čermák — J. Kocek. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2010, s. 171 – 179.

ŠIMKOVÁ, Mária: Pán jazykovedec Ján Horecký. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 2, s. 100 – 103. (medailón). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Pätnásť ročníkov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 3, s. 169 – 170. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Príspevok Eugena Jónu k teórii slovných druhov v kontexte slovenskej jazykovedy 20. storočia. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 2, s. 128 – 142. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Produktívne a neproduktívne formanty pri tvorení názvov vlastností v slovenčine a češtine (korpusovolingvistická analýza). In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV -– Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 492 – 504.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenčina v číslach. In: Slovo o slove. 16. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľ. Liptáková — M. Andričíková — M. Klimovič. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 182 – 189. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: 5. ročník bienálnej medzinárodnej konferencie Slovko. In: Korpus – Gramatika – Axiologie, 2010, roč. 1, č. 2, s. 98 – 102. (správa).

„Opakované prevzatia“ ako výsledok historických kultúrnych kontaktov. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2010. 442 – 451 s. ISBN 978-80-224-1107-3.

Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010. 527 s. ISBN 978-80-224-1107.

2009

LEVICKÁ, Jana — ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia projektov Oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v prekladateľskej praxi. In: Letná škola prekladu. 7. Bratislava: AnaPress 2009, s. 149 – 169.

ŠIMKOVÁ, Mária: Aktuálne pohľady na jazykovo-historické fakty a jazykovedné osobnosti. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 6, s. 357 – 360. ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Gramatik a dialektológ, vedec a pedagóg Pavel Ondrus. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 6, s. 378 – 380. (medailón). ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Spracovanie malých slovných druhov v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Ed. M. Košková — M. Čoroleeva. Bratislava – Veliko Tărnovo: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Ústav bulharského jazyka prof. Ľubomíra Andrejčina BAV 2009, s. 198 – 208.

ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia Slovenského národného korpusu v oblasti náboženskej terminológie a jej spracovanie v slovenských slovníkoch. In: Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Ed. Elena Krasnovská. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2009, s. 187 – 204.

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: Konferencia projektu InterCorp. Abstrakty. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2009, s. 48.

ŠIMKOVÁ, Mária: Najčastejšie a najmenej časté slová v slovenčine. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 3, s. 144 – 149. ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovko (2001 – 2009). Päť ročníkov medzinárodného podujatia. In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 15 – 18. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: Konferencia projektu InterCorp. Abstrakty. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2009, s. 48. abstrakt.

ŠIMKOVÁ, Mária: Nezvyčajné spolužitie v príbehu na pokračovanie. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 5, s. 305 – 307. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Design of a multilingual terminology database prototype. In: Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 123 – 127. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana: Five editions of the international conference. In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 11 – 14. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — ĽOS, Miroslav: Frequency of words and forms in contemporary slovak (based on the slovak national corpus). In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 340 – 348. PDF

2008

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykové prostriedky vo vybraných dielach Martina Rázusa (analýza na báze textov Slovenského národného korpusu). In: Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Ed. Miroslav Pekník. Bratislava: Veda 2008, s. 238 – 249.

ŠIMKOVÁ, Mária: Korpusová lingvistika na Slovensku. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 11 – 24. ISSN 0021-5597. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Morfologičeskaja razmetka častic reči v Slovackom nacionaľnom korpuse i vozmožnosti jejo ispoľzovanija v processe sozdanija tolkovogo slovaria. In: Trudy meždunarodnoj konferencii Korpusnaja lingvistika 2008. Sankt-Peterburg: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta 2008, s. 387 – 395.

ŠIMKOVÁ, Mária: Prvý riaditeľ Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení – Jozef Orlovský. In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 6, s. 372 – 377. (medailón). ISSN 0037-6981.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus ako pomôcka pri výučbe slovenského jazyka. In: K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry II. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2008, s. 64 – 77. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovenský závislostný korpus. In: Grammar & Corpora. Gramatika a korpus 2007. Ed. František Štícha. Praha: Academia 2008, s. 135 – 141. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Hovorený korpus slovenčiny. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. Marie Kopřivová — Martina Waclawičová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav českého národního korpusu 2008, s. 227 – 233. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Frazeológia v súvislostiach. [Frazeologické štúdie. 5. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Ed. D. Baláková – P. Ďurčo. 1. vyd. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2007. 425 s. ISBN 978-80-8084-204-8]. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 110 – 115. (recenzia). ISSN 0021-5597. PDF

2007

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: 40. Chalupkovo Brezno 2007. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 5, s. 300 – 303. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Aktuálny zdroj jazykovej informácie. Ďalšia fáza budovania Národného korpusu slovenského jazyka (1). In: Správy SAV, 2007, roč. 43, č. 9, s. 9 – 10. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Slovenský národný korpus. In: Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu 2005 – 2007, 2007, s. 1 – 2.

ŠIMKOVÁ, Mária: Koľko slov má slovenčina... Ďalšia fáza budovania Národného korpusu slovenského jazyka (2). In: Správy SAV, 2007, roč. 43, č. 10, s. 11 – 12. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Na úžitok aj na parádu. Hovoríme s PhDr. Máriou Šimkovou, vedúcou oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV. In: Quark, 2007, roč. 13, č. 12, s. 8 – 9. (rozhovor). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus. In: Jazykovedný zápisník, bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, 2007, č. 2003 – 2005, s. 48 – 51.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus v druhej etape. In: Kultúra slova, 2013, roč. 41, č. 4, s. 202 – 211. ISSN 0023-5202. PDF

2006

KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária: Морфологічна анотація текстів словацького національного корпусу. In: Лексикографічний бюлетень 13. Київ: Інститут української мови Національної академії наук України 2006, s. 71 – 76. PDF

SOKOLOVÁ, Miloslava — ŠIMKOVÁ, Mária — IVANOVÁ, Martina: Možnosti a medze lingvistického výskumu v Slovenskom národnom korpuse. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 7 – 14. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazyk, veda o jazyku, Smolenice. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 2, s. 99 – 103. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Princípy a problémy spracovania neohybných slovných druhov v ručne anotovaných textoch Slovenského národného korpusu. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 120 – 131. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak National Corpus – History and Current Situation. In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2006, s. 152 – 159. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Výberový slovník termínov z počítačovej a korpusovej lingvistiky. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 187 – 193. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan: Синтаксическая разметка в Словацком национальном корпусе. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика – 2006. Sankt-Petersburg: St. Petersburg University Press 2006, s. 389 – 394. PDF

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2006.

Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Ed. Mária Šimková — Katarína Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006. 294 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

2005

FORRÓOVÁ, Martina — GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária: Návrh morfologického tagsetu SNK. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. Slovko 2003. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ed. Vladimír Benko. Bratislava: Veda 2005, s. 65 – 83. Nepublikované. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Репрезентативность корпуса как лингвистическая проблема. In: Tруды международной конференции MegaLing’2005. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MegaLing'05. Ed. V. P. Zacharov — S. S. Dikareva. St. Petersburg: Izdateľstvo Osipov 2005, s. 130 – 139. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Репрезентативность корпуса как лингвистическая проблема. In: MegaLing’2005. Prikladnaja lingvistika v poiske novych putej. Materialy meždunarodnoj konferencii. 27 ijuňa – 2 ijuľa 2005 Krym, Meganom. Ed. S. S. Dikareva — V. P. Zacharov. Simferopoľ: TNU im. V. I. Vernadskogo 2005, s. 55. (tezisy doklada).

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2005. 168 s. ISBN 80-224-0879-4.

Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. 274 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

Niekoľko glos k aktuálnej situácii slovenskej syntaxe. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2005. ISBN 80-224-0879-4. PDF

2004

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária — ŠMOTLÁK, Martin: Slovak National Corpus. In: Proceedings of the conference TSD 2004. Brno, Czech Republic: Springer-Verlag 2004.

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária: Tokenizácia, lematizácia a morfologická anotácia Slovenského národného korpusu. Interný materiál – stále platný východiskový manuál na ručnú morfologickú anotáciu. 2004. Nepublikované. PDF

HORÁK, Alexander — GIANITSOVÁ, Lucia — ŠIMKOVÁ, Mária — ŠMOTLÁK, Martin — GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus. In: Text, Speech and Dialogue. 7th International Conference TSD 2004. Proceedings. Ed. P. Sojka — I. Kopeček — K. Pala. Berlin – Heidelberg: Springer – Verlag 2004, s. 89 – 94. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Čo je možné dozvedieť sa zo Slovenského národného korpusu. In: Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, č. 3 – 4, s. 130 – 145. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Funkcie častíc v komunikácii. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. Sibyla Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 168 – 176.

ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia Slovenského národného korpusu na štúdium slovenského jazyka. In: Studia Academica Slovaca 33. Prednášky z XL. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. Jozef Mlacek — Miloslav Vojtech. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2004, s. 204 – 218. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus – východiská a plány. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 150 – 158. HTML

Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2004. 282 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

2003

ŠIMKOVÁ, Mária: Navrávačky Dominika Tatarku: človek, rozprávanie, text. In: Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Ed. Mira Nábělková — Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 2003, s. 223 – 232. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Pípam, teda som... In: Život, 2003, roč. 53, č. 29, s. 55. (rozhovor I. Jarunkovej s M. Šimkovou).

ŠIMKOVÁ, Mária: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a Slovenský národný korpus. In: Počítačová podpora prekladu. Zborník prednášok. Ed. Marián Smolík — Jaroslav Šoltys — František Tomášik. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2003, s. 15 – 19. HTML

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak National Corpus Projekt. In: Slovak Studies Association Newsletter, 2003, roč. 26, č. 2, s. 21 – 22. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Tzv. gramatické slová v morfológii a v syntaxi. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 233 – 239. PDF

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2003. 244 s. ISBN 80-224-0732-1. PDF

Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24.11.2000). Ed. Mária Šimková — Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. 262 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

Horecký, Ján: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Ed. Slavomír Ondrejovič — Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0.

2002

ŠIMKOVÁ, Mária: Príslovky a častice celkom, úplne – vôbec. In: Varia IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Ed. Mira Nábělková — Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 2002, s. 325 – 328. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Ruch u slovackij leksyci u 90-rokach XX stolitťa. In: Slovjanskyj svit. 3. Kyjiv: Kyjivskyj slavistyčnyj universytet 2002, s. 154 – 173.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovnodruhová príslušnosť vetných prísloviek. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 193 – 210. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Šesťdesiatnik Ján Kopina. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 309 – 311. ISSN 0037-6981. PDF

Varia IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Ed. Mária Šimková — Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. 328 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

Personálna bibliografia (Slovenskí jazykovedci)

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku