→English

Prírastky v Slovenskom národnom korpuse sprístupnené od 6. 2. 2015 do 6. 5. 2015


Praktické semináre

V uplynulých mesiacoch sa v Slovenskom národnom korpuse aj mimo neho konalo viacero praktických seminárov, počas ktorých sa mnohí záujemcovia o prácu s korpusovými zdrojmi pre slovenčinu lepšie zoznámili s vyhľadávaním v našich databázach a naučili sa používať aj zložitejšie príkazy.


Spolupráca s poskytovateľmi textov


Slovenská terminologická databáza

V Slovenskej terminologickej databáze pribudli od začiatku roku nové termíny v dvoch kategóriách – v oblasti masmediálnej komunikácie máme o 77 terminologických záznamov viac a v oblasti šachu je to celkovo 110 nových terminologických záznamov. Okrem toho sa uskutočnili viaceré systémové zmeny a dopĺňali sa existujúce terminologické záznamy.


Projekt Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku

V kolektíve SNK sme začali riešiť nový projekt (VEGA č. 2/0114/15), ktorého cieľom je analýza rozsiahlej terminologickej práce profesora Jána Horeckého a jej využitie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy, ale aj pre celý terminologický výskum a plánovanie na Slovensku. Súčasťou projektu je vypracovanie výberovej anotovanej bibliografie prác Jána Horeckého z oblasti terminologickej teórie a praxe a sprístupnenie jej elektronickej verzie.


Kolokačný slovník

Slovník slovných spojení. Podstatné mená, prvý kolokačný slovník slovenčiny, je pripravený do tlače. Slovník obsahujúci 250 substantívnych hesiel je zdrojom slovných spojení rôznych typov od frekventovaných, typických spojení cez ustálené pomenovania až po frazeologizmy. Tlačená verzia slovníka bude záujemcom k dispozícii už v najbližších dňoch.


Páči sa nám, že sa páčime vám! Na našom Facebooku sme už prekročili 600 zdvihnutých palcov a denne pribúdajú ďalšie! Ďakujeme, že i takouto formou sa zaujímate o naše aktivity, podujatia či bezplatné workshopy po celom Slovensku aj v zahraničí, ktorými približujeme korpusovú lingvistiku všetkým záujemcom o náš jazyk.


Ak chcete dostávať novinky zo Slovenského národného korpusu e-mailom, kliknite sem.