ELRC – European Language Resource Coordination

Doba riešenia: 2015 – súčasnosť

Anotácia: Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra je od roku 2015 partnerom medzinárodného projektu ELRC (European Language Resource Coordination). Projekt ELRC iniciovala Európska komisia s cieľom zhromažďovať cenné jazykové zdroje v európskych jazykoch, vyvíjať vďaka nim moderný systém automatického prekladu, a tak podporovať viacjazyčnú komunikáciu v celoeurópskom meradle. Projekt realizuje medzinárodné konzorcium vedeckých inštitúcií a komerčných spoločnosti v spolupráci so zástupcami 28 krajín Európskej únie vrátane Slovenska, ako aj Nórska a Islandu. Iniciatíva konzorcia sa zameriava sa na vývoj prekladovej služby eTranslation, ktorá je dostupná pre zástupcov verejných inštitúcií, jazykových odborníkov a najnovšie aj pre malé a stredné podniky z partnerských krajín projektu.

Aby bolo možné prekladovú službu zlepšovať a prispôsobovať potrebám jej používateľov, sú potrebné autentické jazykové dáta na jej trénovanie. Vhodným jazykovým materiálom na zlepšovanie  prekladovej služby sú jedno- i viacjazyčné texty, prekladové pamäte, slovníky a iné dostupné jazykové zdroje, aké sa každodenne tvoria vo verejnej i komerčnej sfére zúčastnených krajín. Zmyslom spolupráce konzorcia s jednotlivými národnými zástupcami (koordinátormi) je potom zvyšovanie verejného povedomia o súčasnom stave a možnostiach automatizovaného prekladu, jazykových technológií a umelej inteligencie, jednak vytváranie funkčnej siete dodávateľov dát i používateľov služby eTranslation.

Na tieto účely usporadúva konzorcium ELRC vo všetkých zapojených krajinách a v spolupráci s národnými koordinátormi informačné workshopy určené pre zástupcov verejnej a štátnej správy, výskumu, vzdelávania i obchodu. Na Slovensku sa doteraz konali tri takéto podujatia s medzinárodnou účasťou, a to v rokoch 2016, 2018 a 2021. Prínosom podujatí je okrem iného vytváranie zahraničných kontaktov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka, čo môže napomôcť pri úsilí Slovenska začleniť sa do dôležitých európskych výskumných infraštruktúr CLARIN a DARIAH.

Domovská stránka projektu: https://lr-coordination.eu/

Koordinátor projektu pre Slovensko: Miroslav Zumrík (miroslav.zumrik @ korpus.sk).

Správy z doterajších slovenských workshopov ELRC (v anglickom jazyku):

1. ročník (2016) – ELRC workshop 2016

2. ročník (2018) – ELRC workshop 2018

3. ročník (2021) – ELRC workshop 2021