→English

Štruktúra korpusu prim-8.0

Slovenský národný korpus vo verzii prim-8.0 obsahuje verejne prístupné podkorpusy:

Každý text je doplnený o podrobnú bibliografickú a štýlovo-žánrovú anotáciu, všetky jednotky v texte sú lematizované a morfologicky anotované tagerom MorphoDiTa natrénovaným v Slovenskom národnom korpuse.