Odpovede na kvíz – Noc výskumníkov 2011

Otázka č. 1: Napíšte najdlhšie slovenské slovo.

Odpoveď:najneskomercionalizovávateľnejšieho (35), najneskomercionalizovávateľnejšiemu (35); do úvahy by ešte prichádzala číslovka deväťstodeväťdesiatdeväť(štyri/sedem)tisícštyristodeväťdesiatdeväť(štyri/sedem) a jej kombinácie s číslami v zátvorke (dohromady ich je 53).

Otázka č. 2: Napíšte aspoň 5 slovenských slov, ktoré sú zložené len zo spoluhlások.

Odpoveď: Napríklad blb, bĺch, brbt, bŕzd, čln, čŕt, dlh, drť, drž, frk, glg, grg, hlt, hrb, hŕb, hrk, hrsť, chlp, chrt, kĺb, krb, krč, kŕč, krk, krst, krt, krv, mlč, plch, plsť, plť, pĺž, prd, pŕs, prst, prsť, prť, prv, sklz, skrz, sĺnc, sĺnk, sĺz, smršť, smrť, spln, splň, spŕch, Srb, srd, sŕdc, sŕn, srsť, stĺcť, stĺp, strč, strž, škrt, škvŕn, šmrnc, šplh, štrk, štvrť, tĺcť, tlč, tĺk, trh, tŕň, trsť, trt, vlk, vĺn, vŕb, vrh, vrch, vrt, vtĺcť, zdrž, zmrd, zŕn, žblnk, žlč, žrď a mnohé iné.

Otázka č. 3: V slovenčine máme slová s variantnými príponami – dve prípony a obe správne, napr. slovo autobus má v genitíve singuláru tvar autobusu alebo autobusa. Napíšte aspoň 5 ďalších spisovných slov s variantnými príponami v niektorom zo svojich tvarov. Pozor, nie nespisovné tvary, napr. od domu – doma.

Odpoveď: Napríklad tvary slov čísiel – čísel, dvoma – dvomi, troma – tromi, agronómi – agronómovia, bibliofili – bibliofilovia, blyšť! – blyšti!, breš – brechaj!, zovňajška – zovňajšku, toriet – tort, škriatky – škriatkovia, šácht – šachiet, horníci – horníky, gangstra – gangstera, fliačika – fliačka, háďatá – hádence, karát – kariet, sliviek – slivák, hôľ – holí, husieľ – huslí, idola – idolu, klaksónu – klaksóna, obidvoma – obidvomi, obomi – obomi, dopusti! – dopusť!, driemuc – driemajúc, driemuci – driemajúci, čerešieň – čerešní a mnohé iné.

Otázka č. 4: Čo je to spodobovanie?

Odpoveď: Spodobovanie je prispôsobovanie výslovnosti jednej spoluhlásky nasledujúcej hláske na hranici morfém – jav, keď sa v slove alebo na hranici slov stretnú dve spoluhlásky rozdielne z hľadiska znelosti a prvá z nich sa výslovnostne prispôsobí druhej, „prevezme na seba znelostnú príslušnosť“ druhej spoluhlásky, napr. výslovnosť slova včela ako fčela.

Otázka č. 5: Uveďte najfrekventovanejšie slová v slovenčine (v Slovenskom národnom korpuse).

Odpoveď: Prvých 30 najfrekventovanejších slov: byť, a, v, sa, na, to, ktorý, s, z, že, aj, o, do, on, mať, ako, si, rok, za, po by, svoj, pre, ale, k, čo, už, ona, ja, keď.

Otázka č. 6: Ktoré slovo z uvedených dvojíc sa podľa Vás vyskytuje v slovenčine (v Slovenskom národnom korpuse) častejšie?

Odpoveď (podľa verzie prim-5.0-public-sane Slovenského národného korpusu):