Ochrana osobných údajov / Personal data protection

(show English version below)

Pri odkazovaní sa na „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, budeme v ďalšom texte používať skratku „GDPR“. Jeho celé znenie v slovenskom jazyku je možné získať adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679.

1. Prevádzkovateľ

„Prevádzkovateľ“ je Slovenský národný korpus. Je to oddelenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, IČO: 167088, so sídlom Panská 26, 811 01 Bratislava 1. Ďalej skrátene „SNK“.

„Zástupcu prevádzkovateľa“ (GDPR, článok 13, odsek 1, písmeno a) ani „zodpovednú osobu“ (GDPR, článok 13, odsek 1, písmeno b) nemáme.

2. Spracovanie osobných údajov

Za účelom „zriadenia prístupu k počítačovým jazykovým korpusom“ SNK zbiera nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, názov zamestnávateľa / školy, typ organizácie (veda a výskum, školstvo, komerčná sféra, iné), adresa (ulica, PSČ, mesto, štát), e-mailová adresa, IP adresa, pohlavie, podpis, dátum registrácie, dátumy obnovy registrácie, stav konta (aktívne, neaktívne).

„Zákonnosť spracúvania“ – osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu podľa podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, časť 1, písmeno a) a podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.

Z osobných údajov poskytujeme tretej strane len IP adresu. Tú zasielame spoločnosti Google LLC. Poskytujeme ju pre službu Google Analytics, a to za účelom „analýz a štatistík návštevnosti našich stránok“.

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosťou Google LLC si môžete pozrieť na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Táto informácia o IP adrese je posielaná do tretej krajiny – USA.

Primeranosť prenosu osobných údajov do tretej krajiny – „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ ďalej len „Štít na ochranu osobných údajov“ (v anglickom jazyku označovaný ako „Privacy Shield“) je právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi EÚ a USA. Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje. (Viac informácii je k dispozícii na adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-usa-0.) Spoločnosť Google LLC je zapísaná v danom zozname (Celý zoznam je na nasledovnej adrese https://www.privacyshield.gov/participant_search).

Súbory cookies – používame len tie súbory cookies, ktoré sú vytvárané programami služby Google Analytics.

Doba uchovávania osobných údajov – osobné údaje ukladáme počas doby „platnosti registrácie“. Každý rok vo februári robíme „obnovu registrácie“. To znamená, že každému užívateľovi pošleme email, že doterajšie prístupové heslo na vyhľadávanie v korpusoch SNK bude zrušené. Záujem o „obnovu registrácie“ používateľ prejaví odpoveďou na tento email. Ak odpoveď nedostaneme, prístup ku korpusom SNK mu zrušíme a poskytnuté osobné údaje vymažeme.

Súhlas dieťaťa – dieťa môže vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa GDPR, článku 6, odsek 1, písmeno a), len ak má aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, je nutný aj súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností. Tento súhlas by mal byť zaslaný spolu s „Podmienkami používania Slovenského národného korpusu“.

3. Práva ohľadom spracovania osobných údajov

Podľa GDPR máte ohľadom spracovania osobných údajov nižšie uvedené práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie (právo „na zabudnutie“) alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov

Detailnejšie informácie:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. (viac informácií v GDPR, článok 15)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (viac informácií v GDPR, článok 16)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, článok 17. (viac informácií v GDPR, článok 17)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v GDPR, článok 18. (viac informácií v GDPR, článok 18)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sú splnené body v GDPR, článok 20. (viac informácií v GDPR, článok 20)

b) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním

c) právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Detailnejšie informácie:

Dozorný orgán v SR je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

www adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. O využitie práv v bodoch 3 a) a 3 b) môžete požiadať písomne na adrese:

SNK
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Panská 26

811 01 Bratislava 1

alebo e-mailom na adrese: korpus @ korpus.juls.savba.sk.

5. Ďalšie informácie vyplývajúce z GDPR

Poskytovanie osobných údajov SNK nie je ani zákonnou, ani zmluvnou požiadavkou, nie je to ani požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Poznámka: Prístup k počítačovým korpusom nie je zriadený na základe zmluvy, ale na základe podpísaného súhlasu s „Podmienkami používania Slovenského národného korpusu“.

Nie ste povinný nám poskytnuť osobné údaje.

Vyplnenie osobných údajov v registračnom formulári (https://korpus.sk/registration_form.html) a následné zaslanie podpísaného vygenerovaného dokumentu „Podmienky používania Slovenského národného korpusu“ je nutnou podmienkou vytvorenia prístupu k počítačovým jazykovým korpusom. Bez ich vyplnenia a zaslania prístup nebude vytvorený.

Na našich stránkach nepoužívame metódy „automatizovaného rozhodovania“ alebo „profilovania“.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Personal data protection

Referring to "Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data", we will use the abbreviation "GDPR" as follows. Its full text in English can be obtained from the address https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-en.

1. The controller

"The controller" is the Slovak National Corpus. It is the department of the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences, ID: 167088, based in Panská 26, 811 01 Bratislava, Slovakia. Hereinafter referred to as "SNC".

We do not have "a controller's representative" (GDPR, Article 13 (1) (a)) or "a data protection officer" (GDPR, Article 13 (1) (b)).

2. Processing of personal data

For the purpose of "establishing access to computer linguistic corpora" SNC collects the following personal data: name, surname, employer / school name, type of organization (science and research, education, commercial sphere, other), address (street, postcode, city, state), email address, IP address, gender, signature, registration date, renewal date, account status (active, inactive).

"The lawfulness of processing" – we process personal data based on your consent under Act No. 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts, Section 3, Part 1, Letter a) and Article 6 (1) (a) of the GDPR.

From personal data, we only provide a third party with an IP address. We send it to Google LLC. We provide it for Google Analytics for "analytics and statistics of our site traffic".

Google LLC Privacy Policy can be viewed at https://policies.google.com/privacy?hl=en.

This IP address information is sent to a third country – USA.

Relevance of the transfer of personal data to a third country – "EU-US Privacy Shield", hereinafter referred to as the "Privacy Shield", is the legal framework for the transatlantic trade of personal data for business purposes between the EU and the US. The European Commission has confirmed that the Privacy Shield provides an adequate level of protection of personal data provided by the EU to the US for companies listed in the Privacy Sheet and is therefore an instrument providing legal safeguards for personal data provided in this way. (More information is available at https://www.privacyshield.gov/European-Businesses.) Google LLC is listed in this sheet (The entire sheet is at the following address https://www.privacyshield.gov/participant_search).

Cookies – we only use cookies created by Google Analytics.

Retention time of personal data – we store personal data during the "validity of the registration". Each year in February, we do "a renewal of registration". This means that we will send an email to each user that current access to computer linguistic corpora will be canceled. The interest in "the renewal of registration" will be reflected by the user in response to this email. If we do not receive the answer, we will cancel the access to the SNC corpora and erase the provided personal data.

Child consent – the child may consent to the processing of personal data (under GDPR, Article 6 (1) (a)) only if child is at least 16 years of age. If the child is under 16 years of age, the consent of the holder of parental responsibility is necessary. This consent should be sent along with the "Terms of Use of the Slovak National Corpus".

3. Rights regarding the processing of personal data

According to GDPR, you have the following rights regarding the processing of personal data:

a) the right to require the operator to access personal data relating to the person concerned, the right to be corrected or erased (the "forgiveness" right) or limitation of processing, or right to object to processing, as well as the right to data portability.

More detailed information:

The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data. Where personal data are transferred to a third country or to an international organisation, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards. The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. (more information in GDPR, Article 15)

The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement. (more information in GDPR, Article 16)

The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the grounds listed in GDPR, Article 17, applies. (more information in GDPR, Article 17)

The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the grounds listed in GDPR, Article 18, applies. (more information in GDPR, Article 18)

The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where points from GDPR, Article 20, are met. (more information in GDPR, Article 20)

b) the right to revoke your consent at any time without prejudice to the lawfulness of processing based on the consent granted prior to its revocation

c) the right to lodge a complaint with a supervisory authority

More detailed information:

The supervisory authority in the Slovak Republic is:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovak Republic

www address: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en

4. You can apply for the rights in points 3 a) and 3 b) in writing at:

SNC
Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences
Panská 26
811 01 Bratislava 1
Slovak Republic

or by email at: korpus @ korpus.juls.savba.sk.

5. Additional information resulting from GDPR

Provision of personal data to SNC is neither a statutory nor a contractual requirement, nor is it a request for the conclusion of a contract. Note: Access to computer corpora is not established on the basis of a contract, but on the basis of a signed agreement with the "Terms of use of the Slovak National Corpus".

You are not required to provide us with personal information.

A necessary condition for a creating access to the computer linguistic corpora is a filling in personal information in the registration form (https://korpus.sk/registration_form.html) and subsequent sending of the signed generated document "Terms of use of the Slovak National Corpus".

On our site we do not use "automated decision-making" or "profiling".

When the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall communicate the personal data breach to the data subject without undue delay.