Radovan Garabík

programátor

Kontaktné informácie

e-mail

radovan.garabik @ kassiopeia.juls.savba.sk

jabber

garabik @ jabber.juls.savba.sk

miestnosť

36

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176{1,2}, klapka 174

Profil pracovníka

Titul

RNDr.

Štúdium

 • 1998: Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava → RNDr.
 • 1992 – 1997: Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; jadrová a subjadrová fyzika → Mgr.

Pracoviská

 • 2002 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2014 – 2017: European Network of e-Lexicography (spoluriešiteľ)
 • 2013 – 2015: Contacts in Hungarian-Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (spoluriešiteľ)
 • 2013 – 2015: slovake.eu – Extending the offer of the e–learning platform for the Slovak language (zodpovedný riešiteľ)
 • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľ)
 • 2011 – 2015: NETWORDS – The European Network on Word Structure (Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe) (zodpovedný riešiteľ)
 • 2012 – 2014: Electronic Corpora – Contrastive Study with Focus on Design of Bulgarian-Slovak Digital Language Resources (spoluriešiteľ)
 • 2012 – 2014: lingvo.info (zodpovedný riešiteľ)
 • 2011 – 2014: Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) (spoluriešiteľ)
 • 2011 – 2013: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (spoluriešiteľ)
 • 2010 – 2012: EuroMatrixPlus-X – Bringing Machine Translation for European Languages to the User – Enlarged European Union (zodpovedný riešiteľ)
 • 2010 – 2012: CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (zodpovedný riešiteľ)
 • 2009 – 2011: Slovak Online (zodpovedný riešiteľ)
 • 2008 – 2009: MONDILEX – Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (spoluriešiteľ)
 • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľ)
 • 2005 – 2007: Budovanie paralelných korpusov (zodpovedný riešiteľ)
 • 2004 – 2005: Využitie spoločných vlastností češtiny a slovenčiny na budovanie anotovaných národných jazykových korpusov (spoluriešiteľ)
 • 2003 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (spoluriešiteľ)
 • 2002 – 2006: Vybudovanie Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006 (spoluriešiteľ)

Významné ocenenia

 • 2005: Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu)

Oblasť výskumu

 • korpusová lingvistika
 • počítačové spracovanie prirodzeného jazyka

Zameranie v SNK

 • počítačové spracovanie jazyka
 • wordnet
 • paralelné korpusy
 • tvorba korpusov
 • vyhľadávacie rozhranie pre lingvistické zdroje

Záľuby

programovanie, sci-fi, pozeranie televízie, metódy racionality, filozofia vedomia, GNU/Linux, alternatívna história, astronómia, technologická singularita

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2018

WACHTARCZYKOVÁ, Jana — GARABÍK, Radovan: Poznámky k používaniu výrazov laudatio – laudácio – laudácia v slovenčine. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 2, s. 178 – 185. ISSN 0037-6981.

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Kvantitatívna analýza polyfunkčného komponentu sa na báze Slovenského národného korpusu. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 23 – 34. ISSN 0037-6981. PDF

2017

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — ŠIMKOVÁ, Mária — ZUMRÍK, Miroslav a kol.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6.

2016

GAJDOŠ, Ľuboš — GARABÍK, Radovan — BENICKÁ, Jana: The New Chinese Webcorpus Hanku – Origin, Parameters, Usage. In: Studia Orientalia Slovaca, 2016, roč. 15, č. 1, s. 21 – 34. ISSN 1336-3786.

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária — BRÍDA, Radoslav — ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN 978-80-88814-91-7.

REHM, Georg — USZKOREIT, Hans — ANANIADOU, Sophia — BEL, Núria — BIELEVIČIENĖ, Audronė — BORIN, Lars — BRANCO, António — BUDIN, Gerhard — CALZOLARI, Nicoletta — DAELEMANS, Walter — GARABÍK, Radovan — GROBELNIK, Marko — GARCÍA-MATEO, Carmen — VAN GENABITH, Josef — HAJIČ, Jan — HERNÁEZ, Inma — JUDGE, John — KOEVA, Svetla — KREK, Simon — KRSTEV, Cvetana — LINDÉN, Krister — MAGNINI, Bernardo — MARIANI, Joseph — MCNAUGHT, John — MELERO, Maite — MONACHINI, Monica — MORENO, Asunción — ODIJK, Jan — OGRODNICZUK, Maciej — PĘZIK, Piotr — PIPERIDIS, Stelios — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — , Eiríkur Rögnvaldsson — ROSNER, Mike — PEDERSEN, Bolette Sandford — SKADIŅA, Inguna — DE SMEDT, Koenraad — TADIĆ, Marko — THOMPSON, Paul — TUFIȘ, Dan — VÁRADI, Tamás — VASIĻJEVS, Andrejs — VIDER, Kadri — ZABARSKAITĖ, Jolanta: The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level. In: Language Resources and Evaluation. Springer Netherlands, 2016, s. 1 – 24. ISSN 1574-020X. http://dx.doi.org/10.1007/s10579-015-9333-4

WACHTARCZYKOVÁ, Jana — GARABÍK, Radovan: Interlingválne faktory pri prechyľovaní cudzojazyčných ženských priezvisk v slovenčine. Časť I. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 3 – 4, s. 174 – 189. ISSN 0037-6981. PDF

WACHTARCZYKOVÁ, Jana — GARABÍK, Radovan: Interlingválne faktory pri prechyľovaní cudzojazyčných ženských priezvisk v slovenčine. Časť II. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 5 – 6, s. 335 – 347. ISSN 0037-6981. PDF

2015

ČECH, Radek — GARABÍK, Radovan — ALTMANN, Gabriel: Testing the thematic concentration of text. In: Journal of Quantitative Linguistics. Routledge, 2015, roč. 22, č. 3, s. 215 – 232. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Corpus of Dialects of the Slovak National Corpus. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015, s. 26 – 35. PDF

GARABÍK, Radovan: Analýza a vizualizácia odborných textov z hľadiska prítomnosti terminologických lexikálnych prostriedkov. In: Terminologické fórum V. Ed. Ingrid Cíbiková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2015, s. 49 – 58.

GARABÍK, Radovan: Slovak-English Parallel Corpus. In: Semantyka a konfrontacja językova. Ed. Danuta Roszko — Joanna Satoła-Staśkowiak. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN 2015. 117–123 s. ISBN 978-83-64031-25-0.

GARABÍK, Radovan — BRÍDA, Radoslav: Extraction and Analysis of Proper Nouns in Slovak Texts. In: NetWordS 2015 — Word Knowledge and Word Usage: Representations and Processes in the Mental Lexicon. Ed. Vito Pirrelli — Claudia Marzi — Marcello Ferro. Pisa: Vito Pirrelli, Claudia Marzi, Marcello Ferro 2015, s. 140 – 143. PDF

GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Extraction and Presentation of Bilingual Correspondences from Slovak-Bulgarian Parallel Corpus. In: Études cognitives. SOW Publishing House, 2015, č. 15, s. 327 – 334. PDF

2014

DIMITROVA, Ludmila — GARABÍK, Radovan: Translation equivalence of demonstrative pronouns in Bulgarian-Slovak parallel texts. In: Études cognitives. SOW Publishing House, 2014, č. 14, s. 65 – 74. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DUŠEK, Ondřej — HAJIČ, Jan — KARČOVÁ, Agáta — GARABÍK, Radovan: Semi-automatic detection of Multiword Expressions in the Slovak Dependency Treebank. In: Computational Linguistics in Bulgaria. Ed. Svetlozara Leseva — Tsvetana Dimitrova — Ivelina Stoyanova — Ekaterina Tarpomanova — Rositsa Dekova. Sofia: The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin – Bulgarian Academy of Sciences 2014, s. 32 – 38. PDF

REHM, Georg — USZKOREIT, Hans — ANANIADOU, Sophia — BEL, Núria — BIELEVIČIENĖ, Audronė — BORIN, Lars — BRANCO, António — BUDIN, Gerhard — CALZOLARI, Nicoletta — DAELEMANS, Walter — GARABÍK, Radovan — GROBELNIK, Marko — GARCÍA-MATEO, Carmen — VAN GENABITH, Josef — HAJIČ, Jan — HERNAEZ, Inma — JUDGE, John — KOEVA, Svetla — KREK, Simon — KRSTEV, Cvetana — LINDÉN, Krister — MAGNINI, Bernardo — MARIANI, Joseph — MCNAUGHT, John — MELERO, Maite — MONACHINI, Monica — MORENO, Asunción — ODIJK, Jan — OGRODNICZUK, Maciej — PĘZIK, Piotr — PIPERIDIS, Stelios — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — , Eiríkur Rögnvaldsson — ROSNER, Michael — PEDERSEN, Bolette — SKADIŅA, Inguna — DE SMEDT, Koenraad — TADIĆ, Marko — THOMPSON, Paul — TUFIȘ, Dan — VÁRADI, Tamás — VASIĻJEVS, Andrejs — VIDER, Kadri — ZABARSKAITĖ, Jolanta: The Strategic Impact of META-NET on the Regional, National and International Level. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair) — Khalid Choukri — Thierry Declerck — Hrafn Loftsson — Bente Maegaard — Joseph Mariani — Asunción Moreno — Jan Odijk — Stelios Piperidis. Reykjavík, Iceland: European Language Resources Association (ELRA) 2014. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan: Slovenský národný korpus (2002 – 2012): východiská, ciele a výsledky pre výskum a prax. In: Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014, s. 35 – 64.

2013

GARABÍK, Radovan — PILECKYTĖ, Indrė: From Multilingual Dictionary to Lithuanian WordNet. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-Learning. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 74 – 80. PDF

2012

DIMITROVA, Ludmila — GARABÍK, Radovan: Bilingual Corpus – Digital Repository for Preservation of Language Heritage. In: Proceedings of the International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP 2012. Veliko Tărnovo: 2012, s. 132 – 141. PDF

GARABÍK, Radovan — KAJANOVÁ, Michaela: Problémy a výsledky počítačového spracovania diela «Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum». In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Ed. Klára Buzássyová — Bronislava Chocholová — Nicol Janočková. Bratislava: VEDA 2012, s. 294 – 300. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak Morphosyntactic Tagset. In: Journal of Language Modeling. Institute of Computer Science PAS, 2012, roč. 0, č. 1, s. 41 – 63. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: The Slovak National Corpus and its Corpus Linguistic Resources. In: Prace filologiczne tom LXIII. Wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 109 – 119. PDF

OGRODNICZUK, Maciej — GARABÍK, Radovan — KOEVA, Svetla — KRSTEV, Cvetana — PĘZIK, Piotr — PINTÉR, Tibor — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — SZASZÁK, György — TADIĆ, Marko — VÁRADI, Tamás — VITAS, Duško: Central and South-European language resources in META-SHARE. In: INFOtheca, 2012, roč. 13, č. 1, s. 3 – 26.

PINTÉR, Tibor — OGRODNICZUK, Maciej — NÉMETH, Géza — GARABÍK, Radovan — KOEVA, Svetla — PĘZIK, Piotr — VRANEŠ, Sanja — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — TADIĆ, Marko — VÁRADI, Tamás — VITAS, Duško: CESAR - Central and South-East European Resources. In: Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Ed. Mauro Cettolo — Marcello Federico — Lucia Specia — Andy Way. Trento: 2012, s. 84.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — GAJDOŠOVÁ, Katarína — LACLAVÍK, Michal — ONDREJOVIČ, Slavomír — JUHÁR, Jozef — GENČI, Ján — FURDÍK, Karol — IVORÍKOVÁ, Helena — IVANECKÝ, Jozef: Slovenský jazyk v digitálnom veku – The Slovak Language in the Digital Age. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8.

2011

DIMITROVA, Ludmila — GARABÍK, Radovan: Bulgarian–Slovak Parallel Corpus. In: Natural Language Processing, Multilinguality. Proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011, s. 44 – 50. PDF

DZURJUV, Ondrej — GENČI, Ján — GARABÍK, Radovan: Generating Sets of Synonyms between Languages. In: Natural Language Processing, Multilinguality. Proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011, s. 56 – 64. PDF

GARABÍK, Radovan: Slovak MULTEXT-East morphology tagset. In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 1, s. 19 – 39. ISSN 1337-6853. PDF

GARABÍK, Radovan — KOEVA, Svetla — OGRODNICZUK, Maciej — TADIĆ, Marko — VÁRADI, Tamás — VITAS, Duško: Detecting Gaps in Language Resources and Tools in the Project CESAR. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 2011, s. 37 – 41.

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak language in computer processing. In: CLARIN Newsletter, 2011, č. 11 – 12, s. 19. PDF

KOSESKA-TOSZEWA, Violetta — GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Web presentation of Bilingual Corpora. In: Études cognitives. Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2011, č. 11.

Natural Language Processing, Multilinguality. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6. PDF

2010

DIMITROVA, Ludmila — KOSESKA, Violetta — GARABÍK, Radovan — ERJAVEC, Tomaž — IOMDIN, Leonid — SHYROKOV, Volodymyr: MONDILEX — Towards the Research Infrastructure for Digital Resources in Slavic Lexicography. In: Études cognitives 10. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2010, s. 147 – 162.

DIMITROVA, Ludmila — KOSESKA, Violetta — GARABÍK, Radovan — ERJAVEC, Tomaž — IOMDIN, Leonid — SHYROKOV, Volodymyr: Conceptual Scheme for a Research Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicography. Sofia: Demetra Publ. House 2010. 131 s. ISBN 978-954-8986-33-5.

GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus tools and resources. In: Proceedings of the 5th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies (WIKT 2010). Ed. M. Laclavík — L. Hluchý. Bratislava: 2010, s. 2 – 7. PDF

GARABÍK, Radovan — JAVORŠEK, Jan J. — ERJAVEC, Tomaž: Some Ideas on Using Grid Infrastructure for Natural Language Processing. In: 6th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. GCCP 2010 Proceedings. Bratislava: 2010, s. 115 – 123.

2009

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Matej: Contrastive Dictionary of German and Slovak Collocations. In: Études cognitives 9. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 101 – 115.

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Matej: Dictionary of Slovak Collocations. In: Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 128 – 137.

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan: Slovak paremiography database. In: Research Infrastructure for Digital Lexicography. Ljubljana: Jožef Stefan Institute 2009, s. 20 – 26.

GARABÍK, Radovan: O jednej skratke. In: Varia. 16. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Bratislava 2009, s. 152 – 158. PDF

GARABÍK, Radovan — JAVORŠEK, Jan J. — ERJAVEC, Tomaž: Evaluating Grid Infrastructure for Natural Language Processing. In: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research. Tribun 2009, s. 93 – 105. PDF

GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DIMITROVA, Ludmila: Comparing Bulgarian and Slovak Multext-East morphology tagset. In: Organization and Development of Digital Lexical Resources. Kyiv: Dovira Publishing House 2009, s. 38 – 46. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠPIRUDOVÁ, Jana: Design of a New Slovak-Czech Lexical Database. In: Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Bratislava: Tribun EU 2009, s. 71 – 76.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Design of a multilingual terminology database prototype. In: Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 123 – 127. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota — GARABÍK, Radovan: Francúzsko-slovenský paralelný korpus. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 526 – 530. PDF

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2009. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009. 401 s. ISBN 978-80-7399-875-2. PDF

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Ed. Radovan Garabík. Brno: Tribune EU 2009. 194 s. ISBN 978-80-7399-745-8. PDF

2008

GARABÍK, Radovan: A simple Russian-Slovak machine translation system. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета 2008, s. 135 – 142.

GARABÍK, Radovan: Storing Morphology Information in a Wiki. In: Lexicographic Tools and Techniques. Moscow: IITP RAS 2008, s. 55 – 59.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Hovorený korpus slovenčiny. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. Marie Kopřivová — Martina Waclawičová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav českého národního korpusu 2008, s. 227 – 233. PDF

2007

GARABÍK, Radovan: Interoperabilita informačných systémov verejnej správy (anketa). In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, 2007, roč. 1.

GARABÍK, Radovan: Pene alebo cestoviny? In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 2, s. 109. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan — CARAVOLAS, Marketa — KESSLER, Brett — HÖFLEROVÁ, Eva — MASTERSON, Jackie — MIKULAJOVÁ, Marína — SZCZERBIŃSKI, Marcin — WIERZCHOŃ, Piotr: A Cross-linguistic Database of Children's Printed Words in Three Slavic Languages. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 51 – 64. PDF

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta: Návrhy na doplnenie a spresnenie pravidiel prepisu z ukrajinskej grafickej sústavy do slovenskej grafickej sústavy. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 6, s. 329 – 332. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan — RUSKO, Milan: Corpus of Spoken Slovak Language. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 222 – 236. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota — GARABÍK, Radovan: Parallel French-Slovak Corpus. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 261 – 266. PDF

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007. 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9. PDF

2006

GARABÍK, Radovan: α Centauri v Pravidlách slovenského pravopisu. In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 3, s. 149 – 152. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan: Ako správne písať Sudoku. 2006. Nepublikované.

GARABÍK, Radovan: Computer(ized) linguistic resources at the Ľ. Štúr Institute of Linguistics. In: Лексикографічний бюлетень 13. Київ, Україна: Інститут української мови НАН України 2006, s. 56 – 59. PDF

GARABÍK, Radovan: O písmenách Ş a Ţ. In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 4, s. 211 – 215. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan: Slovak morphology analyzer based on Levenshtein edit operations. In: Proceedings of the WIKT'06 conference. Ed. M. Laclavík — I. Budinská — L. Hluchý. Bratislava: Institute of Informatics SAS 2006, s. 2 – 5. PDF

GARABÍK, Radovan — ЗАХАРОВ, Виктор П.: Параллельный русско-словацкий корпус. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета 2006, s. 81 – 87. PDF

GARABÍK, Radovan — КУБЕДИНОВА, Ленара Ш.: Корпус текстов крымскотатарского языка. In: Tруды международной конференции MegaLing'2006 – Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий. Партенит, Ukraine St: 2006.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan: Синтаксическая разметка в Словацком национальном корпусе. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика – 2006. Sankt-Petersburg: St. Petersburg University Press 2006, s. 389 – 394. PDF

2005

FORRÓOVÁ, Martina — GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária: Návrh morfologického tagsetu SNK. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. Slovko 2003. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ed. Vladimír Benko. Bratislava: Veda 2005, s. 65 – 83. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Ako prechyľovať priezvisko Brontë. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Corpus construction tools. In: Tруды международной конференции MegaLing’2005. Прикладная лингвистика в поиске новых путей. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MegaLing'05. Ed. В. П. Захаров — С. С. Дикарева. Меганом, Крым, Украина: Издательство «Осипов» 2005, s. 26 – 32 . PDF

GARABÍK, Radovan: Ešte raz si dáme hranolky. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: CH v Pravidlách slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: K prepisu kórejčiny v v Pravidlách slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Levenshtein Edit Operations as a Base for a Morphology Analyzer. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005, s. 50 – 58. PDF

GARABÍK, Radovan: Návrh reformy slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: O prechyľovaní cudzích priezvisk. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Pavol Országh Hviezdoslav a Pravidlá slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Poznámky k prechyľovaniu v Pravidlách slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Processing XML Text with Python and ElementTree – a Practical Experience. In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2005, s. 160 – 165. PDF

GARABÍK, Radovan: Užívateľ alebo používateľ? 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Manual Morphological Annotation of the Slovak Translation of Orwell’s Novel 1984 – Methods and Findings. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005, s. 59 – 66. PDF

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005. 246 s. ISBN 80-224-0895-6. PDF

2004

GARABÍK, Radovan: Словацкий национальный корпус. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v Sankt-Petersburgu 11. – 14. októbra 2004. Ed. L. N. Beľajeva a kol. Sankt-Petersburg, Russia: St. Petersburg University Press 2004, s. 99 – 121. PDF

GARABÍK, Radovan: Parallel Corpus of Computer Terms. In: VARIA XIII - Proceedings of the conference. Modra-Piesok, Slovakia: Veda 2004. PDF

GARABÍK, Radovan: Štruktúra dát v Slovenskom národnom korpuse a ich vonkajšia anotácia. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 164 – 173. PDF

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária — ŠMOTLÁK, Martin: Slovak National Corpus. In: Proceedings of the conference TSD 2004. Brno, Czech Republic: Springer-Verlag 2004.

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária: Tokenizácia, lematizácia a morfologická anotácia Slovenského národného korpusu. Interný materiál – stále platný východiskový manuál na ručnú morfologickú anotáciu. 2004. Nepublikované. PDF

HORÁK, Alexander — GIANITSOVÁ, Lucia — ŠIMKOVÁ, Mária — ŠMOTLÁK, Martin — GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus. In: Text, Speech and Dialogue. 7th International Conference TSD 2004. Proceedings. Ed. P. Sojka — I. Kopeček — K. Pala. Berlin – Heidelberg: Springer – Verlag 2004, s. 89 – 94. PDF

2003

DOMIN, Pavol — FORRÓOVÁ, Martina — GARABÍK, Radovan: Mathesiovské semináre (18). In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 137 – 141. (správa). ISSN 0021-5597. PDF

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku