→English

Hlavný korpus písaných textov SNK

Aktuálna verzia korpusu prim-6.1 bola sprístupnená v septembri 2013 v rozsahu vyše 829 mil. tokenov.

Vzhľadom na počet predchádzajúcich verzií korpusu a podkorpusov je vo vyhľadávacích nástrojoch prístup iba k aktuálnym verziám. Na požiadanie je možné povoliť prístup aj k starším verziám.

Ručne morfologicky anotovaný korpus SNK

Ďalšie korpusy súčasných písaných textov SNK

Hovorené korpusy SNK

Historický korpus slovenčiny

Korpus krymskotatárskeho jazyka

Slovenská terminologická databáza

Slovenský WordNet

Lexikálna databáza typu WordNet predstavuje sémantickú sieť slov alebo slovných spojení budovanú podľa vzoru pôvodného (princetonského) WordNetu angličtiny. Slovenské výrazy sú zároveň prepojené s anglickými ekvivalentmi.