Text resources and corpus versions

VERSION 6.0

The latest version of the corpus hist-6.0 contains 916,743 tokens.

In comparison to previous versions, this version includes following texts:

 • (within the framework of APVV-16-0374): „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“: 
  • Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia;
  • Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia.
 • transcribed texts:
  • 3 administrative texts from Eszterházy fund; 
  • Receptár turčiansky ;
  • Herbár liptovský.

The version, on the contrary, excludes:

 • Veršovaný slovníček na konci zbierky (Matz, In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 141 – 142 — text was included in HKS-4.0);
 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 2. Red. R. Marsina – M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 596 s.;
 • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786-1788 (1-69) and Patent Jozefa II. o manželstve.

The corpus hist-6.0 includes also:

 • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.
 • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.
 • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.
 • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.
 • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.
 • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.
 • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
 • GAVLOVIČ, Hugolín: Walaska sskola mrawuw stodola. Ed. M. Rešetka. Nitra 1830 – 1831.
 • Herbár liptovský, Rkp. v MTAK. Budapešť. (Incomplete).
 • Receptár turčiansky – Lekárske rady po roku 1679, Rkp. v LAMS. Martin.
 • Vypočúvanie svedkov v spore o vrch Drienové, r. 1617 – 1619. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.
 • Vypočúvanie svedkov pred trenčianskym župným súdom v spore o zemiansky pôvod obyvateľov obce Lednica, 8. mája 1663. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 117.
 • Výťah z listiny trenčianskeho župného súdu obsahujúci výpovede svedkov v hraničnom spore o vrch Drienové, január 1654. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.
 • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.
 • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.
 • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
 • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493. KRAJČOVIČ, R. -ŽIGO, P.: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. 3. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. s. 91.
 • PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“, accessible at http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/.
 • IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.; Published within the framework of the project APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ and they are accessible at http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/.

The texts have not been lemmatized nor morphologically annotated. User can search for a word form or use CQL.

VERSION 5.0

The fifth version hist-5.0 was released on 24 Februery 2020 containing 997 809 tokens.

This version includes:

 • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.
 • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.
 • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.
 • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.
 • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.
 • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.
 • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
 • GAVLOVIČ, Hugolín: Valaská Škola. Ed. M. Rešetka. Ohio: Slavica Publishers, Inc. 1987. 730 s.
 • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.
 • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.
 • MATZ, S.: Scepussio-Verallaei presbyteri almae dioecesis Scepusiensis carmina. Veršovaný slovníček na konci zbierky. 1779 – 1785. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 141 – 142.
 • Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.
 • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 2. Red. R. Marsina – M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 596 s.
 • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493.
 • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786 – 1788, 69 s.
 • Patent Jozefa II. o manželstve.

The texts are not lemmatized nor morphologically annotated. User can search for a word form or use CQL.

VERSION 4.0

The version hist-4.0 containing 917 586 tokens was released in November 11, 2016.

The database included publications written by I. Kotulič (1959), R. Kuchar (2009) and 2 short texts published in Jazykovedný časopis v 1958.

VERSION 3.0

The third version hist-3.0 containing 836 393 tokens was released in February 2015.

VERSION 2.0

The second version hist-2.0 containing 551 973 tokens was released in October 2014.

The database included the following books: Valaská škola mravúv stodola (by Hugolín Gavlovič), Weselé Učinki, a Rečeňj (by Jozef Ignác Bajza) and several shorter historical texts.

VERSION 1.0

The first version his-1.0 containing 370 758 tokens was released in December 2012. It contained electronically processed texts published in Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.