Textové zdroje a verzie korpusu

VERZIA 7.0

Aktuálna verzia korpusu hist-7.0 bola sprístupnená v rozsahu 981 000 tokenov tokenov.

Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené:

 • texty spracované v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“:
  • Odborno-náučné dokumenty, tom. 3: Školské zápisky Andreja Kleniara z roku 1785 (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 5)
  • Listy, tom. 1: Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 8)
 •  a znovu doplnené vlastné prepisy:
  • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786-1788 a Patent Jozefa II. o manželstve.

Vo verzii hist-7.0 je oproti predošlej verzii nahradený text diela H. Gavloviča Walaska sskola mrawuw stodola pôvodnejším prepisom. Text diela vo verzii hist-6.0 obsahoval redaktorské zásahy M. Rešetku, ktorého cieľom bolo publikovať dielo v bernolákovčine. V súčasnej verzii je text nahradený prepisom G. Saba na základe publikácie SABO, Gerald J.: Hugolín Gavlovič’s Valaská Škola. Columbus, Ohio : Slavica publishers Inc., 1988.

Historický korpus slovenčiny obsahuje v aktuálnej verzii nasledujúce dokumenty:

Vlastný prepis:

 • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.
 • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.
 • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.
 • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.
 • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.
 • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.
 • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
 • GAVLOVIČ, Hugolín: Walaska sskola mrawuw stodola. Ed. M. Rešetka. Nitra 1830 – 1831. Rukopis obsahuje zásah M. Rešetku na úrovni hlásky, vety aj celého odseku.
 • Herbár liptovský, Rkp. v MTAK. Budapešť. (nekompletný)
 • Receptár turčiansky – Lekárske rady po roku 1679, Rkp. v LAMS. Martin.
 • Vypočúvanie svedkov v spore o vrch Drienové, r. 1617 – 1619. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.
 • Vypočúvanie svedkov pred trenčianskym župným súdom v spore o zemiansky pôvod obyvateľov obce Lednica, 8. mája 1663. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 117.
 • Výťah z listiny trenčianskeho župného súdu obsahujúci výpovede svedkov v hraničnom spore o vrch Drienové, január 1654. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.
 • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786 – 1788, 69 s .Originál sa nachádza v UK Bratislava, sign. č. SB 207
 • Patent Jozefa II. o manželstve z r. 1786. Fotokópia sa nachádza v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV, sign. 755.

Prevzaté texty:

 • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.; oproti predchádzajúcej verzii bolo opravené značkovanie: spojovník nahradený podčiarkovníkom.
 • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.
 • Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.  Z Prameňov je od verzie 6.0 vynechaný text, ktorý je súčasťou rukopisu Poznámky a rady. Ide o strany 226-236.
 • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
 • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493. KRAJČOVIČ, R. -ŽIGO, P.: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. 3. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. s. 91.
 • PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.
 • IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.
 • NAĎA LABANCOVÁ – MARTIN HOMZA – VLADIMÍR OLEJNÍK (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 3: Školské zápisky Andreja Kleniara z roku 1785 (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 5). Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, 224 s. + 17 obr. Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.
 • MARTIN HOMZA – RADKA PALENČÁROVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK a ďalší (eds.): Listy, tom. 1: Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 8). Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, 220 s. Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.

Texty v Historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.

Verzia 6.0

Aktuálna verzia korpusu hist-6.0 bola sprístupnená v rozsahu 916 743 tokenov.

Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené:

  • texty spracované v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“:
    • Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia;

    • Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia.

   • vlastné prepisy:
     • 3 administratívne texty z fondu Eszterházy;

     • Receptár turčiansky;

     • Herbár liptovský.

    Naopak táto verzia neobsahuje oproti predchádzajúcim texty, ktoré nespĺňali predpoklad transliterácie alebo značkovania:

    • Veršovaný slovníček na konci zbierky (Matz, S. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 141 – 142; text bol zaradený do HKS-4.0);Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 2. Red. R. Marsina – M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 596 s. (zaradené do HKS-3.0);
    • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786-1788 a Patent Jozefa II. o manželstve.

    Historický korpus slovenčiny obsahuje v aktuálnej verzii nasledujúce dokumenty:

     
    Vlastný prepis:

     • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.

     • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.

     • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.

     • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.

     • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.

     • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.

     • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
     • GAVLOVIČ, Hugolín: Walaska sskola mrawuw stodola. Ed. M. Rešetka. Nitra 1830 – 1831. Rukopis obsahuje zásah M. Rešetku na úrovni hlásky, vety aj celého odseku.
     • Herbár liptovský, Rkp. v MTAK. Budapešť. (nekompletný)
     • Receptár turčiansky – Lekárske rady po roku 1679, Rkp. v LAMS. Martin.
     • Vypočúvanie svedkov v spore o vrch Drienové, r. 1617 – 1619. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.
     • Vypočúvanie svedkov pred trenčianskym župným súdom v spore o zemiansky pôvod obyvateľov obce Lednica, 8. mája 1663. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 117.
     • Výťah z listiny trenčianskeho župného súdu obsahujúci výpovede svedkov v hraničnom spore o vrch Drienové, január 1654. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.

     Prevzaté texty:

     • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.; oproti predchádzajúcej verzii bolo opravené značkovanie: spojovník nahradený podčiarkovníkom.

     • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.

     • Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.  Z Prameňov je od verzie 6.0 vynechaný text, ktorý je súčasťou rukopisu Poznámky a rady. Ide o strany 226-236.
     • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
     • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493. KRAJČOVIČ, R. -ŽIGO, P.: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. 3. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. s. 91.
     • PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.
     • IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.

     Texty v Historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.

     Verzia 5.0

     Verzia korpusu hist-5.0 bola sprístupnená 24. 2. 2020 v rozsahu 997 809 tokenov.

     Historický korpus slovenčiny obsahoval nasledujúce dokumenty, z ktorých prvých päť textov bolo doplnených pre túto verziu – ide o vlastné prepisy pre túto verziu korpusu:

     Vlastný prepis:

      • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.

      • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.
      • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.
      • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.
      • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.
      • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.
      • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
      • GAVLOVIČ, Hugolín: Valaská Škola.  Ed. M. Rešetka. Ohio: Slavica Publishers, Inc. 1987. 730 s.
       

      Prevzaté texty:

       • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.

       • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.
       • MATZ, S.: Scepussio-Verallaei presbyteri almae dioecesis Scepusiensis carmina. Veršovaný slovníček na konci zbierky. 1779 – 1785. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 141 – 142.
       • Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.
       • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
       • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 2. Red. R. Marsina – M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 596 s.
       • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493.
       • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786 – 1788, 69 s.
       • Patent Jozefa II. o manželstve.
        

       Texty v Historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.

       Verzia 4.0

       Štvrtá verzia korpusu hist-4.0 bola sprístupnená 29. 11. 2016 v rozsahu 917 586 tokenov.

       Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené korpusovo spracované texty publikované I. Kotuličom (1959), R. Kucharom (2009) a dva menšie texty publikované v Jazykovednom časopise v r. 1958.

       Verzia 3.0

       Tretia verzia korpusu hist-3.0 bola sprístupnená 5. 2. 2015 v rozsahu 836 393 tokenov.

       Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené korpusovo spracované texty viacerých urbárov zo 17. storočia (publikované pod red. R. Marsinu a M. Kušíka v r. 1959).

       Verzia 2.0

       Druhá verzia korpusu hist-2.0 bola sprístupnená 20. 10. 2014 v rozsahu 551 973 tokenov.

       Oproti prvej verzii bola doplnená o korpusovo spracované texty z publikácií Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola, Jozef Ignác Bajza: Weselé Učinki, a Rečeňj a o niekoľko ďalších menších historických textov.

       Verzia 1.0

       Prvá verzia korpusu hist-1.0 bola sprístupnená 30. 12. 2012 a obsahovala 370 758 tokenov korpusovo spracovaných textov z publikácií Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.