Textové zdroje a verzie korpusu

Verzia 6.0

Aktuálna verzia korpusu hist-6.0 bola sprístupnená v rozsahu 916 743 tokenov.

Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené:

 • texty spracované v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“: Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia a Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia;
 • vlastné prepisy – tri administratívne texty z fondu Eszterházy; Receptár turčiansky a Herbár liptovský.

Naopak táto verzia neobsahuje oproti predchádzajúcim:

 • Veršovaný slovníček na konci zbierky (Matz, In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 141 – 142 — text bol zaradený do HKS-4.0);
 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 2. Red. R. Marsina – M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 596 s. (zaradené do HKS-3.0);
 • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786-1788 (1-69) a Patent Jozefa II. o manželstve;

ktoré nespĺňali predpoklad transliterácie alebo značkovania.

Historický korpus slovenčiny obsahuje v aktuálnej verzii nasledujúce dokumenty:

Vlastný prepis:

 • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.
 • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.
 • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.
 • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.
 • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.
 • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.
 • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
 • GAVLOVIČ, Hugolín: Walaska sskola mrawuw stodola. Nitra 1830.
  • Rukopis obsahuje zásah M. Rešetku na úrovni hlásky, vety aj celého odseku.
 • Herbár liptovský, Rkp. v MTAK. Budapešť (nekompletný).
 • Receptár turčiansky – Lekárske rady po roku 1679, Rkp. v LAMS. Martin.
 • Vypočúvanie svedkov v spore o vrch Drienové, r. 1617–1619. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 93.
 • Vypočúvanie svedkov pred trenčianskym župným súdom v spore o zemiansky pôvod obyvateľov obce Lednica, 8. mája 1663. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. 117.
 • Výťah z listiny trenčianskeho župného súdu obsahujúci výpovede svedkov v hraničnom spore o vrch Drienové, január 1654. Štátny slovenský ústredný archív, Bratislava, fasc. s93.

Prevzaté texty:

 • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.; oproti predchádzajúcej verzii bolo opravené značkovanie: spojovník bol nahradený podčiarkovníkom.
 • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.
 • Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.  Z Prameňov je od verzie 6.0 vynechaný text, ktorý je súčasťou rukopisu Poznámky a rady. Ide o strany 226 – 236.
 • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
 • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493. KRAJČOVIČ, R. -ŽIGO, P.: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. 3. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. s. 91.
 • PETER BENKA – MARTIN HOMZA – PAVOL ŽIGO (eds.): Právno-administratívne dokumenty, tom. 1 : Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 1). Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 384 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.
 • IVANA LABANCOVÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK – ADAM MESIARKIN (eds.): Odborno-náučné dokumenty, tom. 1: Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storočia (Monumenta Linguae Slovacae, vol. 3). Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 550 s.; Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780)“ a sú dostupné na http://slovacika.sk/monumenta-linguae-slovacae/. Oproti predlohe obsahuje zásah na úrovni označenia delenia a spájania slov.

Texty v Historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.

Verzia 5.0

Verzia korpusu hist-5.0 bola sprístupnená 24. 2. 2020 v rozsahu 997 809 tokenov.

Historický korpus slovenčiny obsahoval nasledujúce dokumenty, z ktorých prvých päť textov bolo doplnených pre túto verziu – ide o vlastné prepisy pre túto verziu korpusu:

Vlastný prepis:

 • Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické. 18. stor. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592, 325 s.
 • Receptár gemerský. 18. stor. Rkp. v súkr. vlastníctve. 124 s.
 • Receptár nitriansky. 16. stor. Rkp. v ŠOBA v Nitre, fond Szilvay IV. 86 s.
 • Receptár osturniansky (zápisy o ľudovom liečení). 18. stor. Rkp. vo VM v Košiciach, bez sign. 27 s.
 • Receptár prešovský. 18. stor. Rkp. v ŠVK v Prešove, sign. A 19339/45409. 6 s.
 • BAJZA, Jozef Ignác: Weselé učinki a rečeňj. Hač, Trnawa 1795. 364 s.
 • BENICKÝ, Peter: Wersse slowenské. Rkp. z r. 1652. 263 s. (UK Bratislava, O 23)
 • GAVLOVIČ, Hugolín: Walaska sskola mrawuw stodola. Nitra 1830.
  • Rukopis obsahuje zásah M. Rešetku na úrovni hlásky, vety aj celého odseku.

Prevzaté texty:

 • KOTULIČ, Izidor: Spišský pozostalostný súpis zo 16. storočia. In: Jazykovedný časopis, 1959, roč. X, č. 1, s. 36 – 67.
 • KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s.
 • MATZ, S.: Scepussio-Verallaei presbyteri almae dioecesis Scepusiensis carmina. Veršovaný slovníček na konci zbierky. 1779 – 1785. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 141 – 142.
 • Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.
 • TUNYOGI, Mikuláš: Vocabula latina-germanica-sclavonica. 17. stor. In: Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 139 – 140.
 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. Zv. 2. Red. R. Marsina – M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 596 s.
 • Výhražný list zbojníkov Mestu Bardejov. 25. 7. 1493.
 • Patenty cisára Jozefa II. z r. 1786 – 1788 (1-69).
 • Patent Jozefa II. o manželstve.

Texty v Historickom korpuse slovenčiny nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.

Verzia 4.0

Štvrtá verzia korpusu hist-4.0 bola sprístupnená 29. 11. 2016 v rozsahu 917 586 tokenov.

Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené korpusovo spracované texty publikované I. Kotuličom (1959), R. Kucharom (2009) a dva menšie texty publikované v Jazykovednom časopise v r. 1958.

Verzia 3.0

Tretia verzia korpusu hist-3.0 bola sprístupnená 5. 2. 2015 v rozsahu 836 393 tokenov.

Oproti predchádzajúcim verziám boli doplnené korpusovo spracované texty viacerých urbárov zo 17. storočia (publikované pod red. R. Marsinu a M. Kušíka v r. 1959).

Verzia 2.0

Druhá verzia korpusu hist-2.0 bola sprístupnená 20. 10. 2014 v rozsahu 551 973 tokenov.

Oproti prvej verzii bola doplnená o korpusovo spracované texty z publikácií Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola, Jozef Ignác Bajza: Weselé Učinki, a Rečeňj a o niekoľko ďalších menších historických textov.

Verzia 1.0

Prvá verzia korpusu hist-1.0 bola sprístupnená 30. 12. 2012 a obsahovala 370 758 tokenov korpusovo spracovaných textov z publikácií Pramene k dejinám slovenčiny 1, 2, 3.