Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Názov formulára: Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Anotácia formulára: v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Popis formulára alebo pokračovanie v anotácii:

Slovenská akadémia vied

Štefániková 49
814 38 Bratislava
IČO: 0037869

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Panská 26
811 01 Bratislava 1
IČO: 00167088

Telefón: +421 2 575 10 149
E-mail: korpus@korpus.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojej podobizne (fotografie) na účel zverejnenia mojej fotografie ako dotknutej osoby na webovej stránke zamestnávateľa https://korpus.sk s cieľom propagácie projektu a môjho diela.

Poskytnutie fotografie, ako aj udelenie súhlasu dotknutej osoby s jej zverejnením je dobrovoľné. Fotografia ako osobný údaj dotknutej osoby bude prevádzkovateľom archivovaná po dobu trvania projektu. Po skončení doby spracovania osobných údajov bude fotografia zlikvidovaná.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa právo:

  • žiadať o prístup k svojej fotografii a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania tohto osobného údaju;
  • namietať spracovanie svojej fotografie;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnutá fotografia je pravdivá, aktuálna a bola poskytnutá slobodne, bez nátlaku a súhlasí s jej využitím na účel vymedzený.

Ďalej len „dotknutá osoba“
Napr.: V Bratislave
Iba označením vyjadrujem súhlas