Lingvistické zdroje a slovníky

V rámci jednotlivých projektových etáp budovania a rozvoja Slovenského národného korpusu boli zdigitalizované a verejnosti sprístupnené rôzne lingvistické zdroje, vrátane takých, ktoré nevznikli v rámci dlhodobého projektu a ani na pôde Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV:

1. etapa projektu: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu tematického štátneho programu výskumu a vývoja Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti (2003 – 2005)

– digitalizácia a sprístupnenie 4. vydania KSSJ prostredníctvom webovej stránky projektu.

2. etapa projektu: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (2006 – 2011)

Digitalizácia a sprístupnenie nasledujúcich zdrojov prostredníctvom internetu:

Sprístupnenie nasledujúcich zdrojov prostredníctvom internetu:

Tzv. databáza lexikografických diel nebola hlavnou úlohou projektu, no u používateľov jazyka vzbudila už v roku 2007 najväčší záujem a najviac prispela k návštevnosti stránky a oceňovaniu projektu.

3. etapa projektu: Zmluva o spolupráci č. 0372/2012 Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (2012 – 2017)

Sprístupnenie nasledujúcich zdrojov prostredníctvom internetu:

Slovníkové rozhranie bolo upravené podľa požiadaviek MK SR.


Po tretej etape korpusového projektu prešli digitalizačné aktivity lingvistických zdrojov a ich sprístupňovanie pod záštitu samotného Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Slovníky paradigiem:

Zborníky: