Zásady ochrany osobných údajov

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • vaša IP adresa
  • otváraná stránka nášho webu
  • kód odpovede http
  • identifikácia vášho prehliadača

Súbory cookie

Na našej webovej stránke využívame technológie na ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame. Tieto súbory môžete z prehliadača buď odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ: Slovenská akadémia vied

IČO: 0037869

Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Telefón: +421 2 57510 149

E-mail: gdpr@up.upsav.sk

Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracovaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi, predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické
a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany osobných údajov našich zamestnancov a spolupracovníkov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu, ktorá je poverená dohľadom nad spracovaním ochrany osobných údajov v Slovenskej akadémii vied. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailom gdpr@up.upsav.sk alebo písomne na adrese Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

IČO: 36064220

Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00

Telefón: +421 2 32313 220

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zaslaním životopisu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov e-mailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Slovenskej akadémii vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 0037869 súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, či vlastníte zdravotný preukaz, preukaz pracovníka v potravinárstve, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorátu práce. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa citovaného zákona.

Dokumenty:

Kontaktný e-mail: gdpr@up.upsav.sk

Táto webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).