S registráciou

Na získanie plného prístupu do databáz Slovenského národného korpusu je potrebná registrácia prostredníctvom vyplnenia webového registračného formulára.

Po jeho vyplnení a odoslaní treba počkať niekoľko sekúnd, kým bude vo Vašom počítači vygenerovaný dokument Podmienky používania SNK, ktorý je potrebné podpísať a doručiť poštou alebo osobne na adresu: 

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava 1

Po jeho doručení Vám e-mailom pošleme prístupové údaje do SNK.

Prečo nestačí jednoduchá registrácia s autentifikáciou prostredníctvom e-mailovej schránky?

V korpusových databázach SNK sa nachádzajú autorské diela chránené autorským zákonom Slovenskej republiky. Ich zaradenie do korpusových databáz je možné len na základe licenčnej zmluvy, v ktorej sa Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. zaväzuje autorom či majiteľom autorských práv, že tieto texty nebude poskytovať tretím osobám a že sa z nich používateľom zobrazí len bezprostredný kontext hľadaného jazykového javu.

Súhlas s podmienkami používania korpusov (najmä obmedzený rozsah citovania konkrétneho textu) a v rámci nich záväzok korektného prístupu k dátam je preto nevyhnutné potvrdiť vlastnoručným, nie elektronickým a ani skenovaným podpisom. Zároveň sa registrovaný používateľ svojím vlastnoručným, nie elektronickým a ani skenovaným podpisom zaväzuje, že sa nebude úmyselne usilovať o znefunkčnenie infraštruktúry Slovenského národného korpusu a ani o neoprávnené získavanie dát z korpusových databáz nad rámec poskytovaného rozsahu.

Zaslal(a) som požadované údaje a prihlasovacie údaje mi doteraz neprišli. Prečo?

Skontrolujte, či ste splnili obidve vyššie uvedené podmienky na registráciu: vyplnenie webového registračného formulára a doručenie ručne podpísaného dokumentu (Podmienky používania SNK).

Skontrolujte, či e-mail s prihlasovacími údajmi, ktoré sme Vám poslali, nebol omylom presunutý do spamového koša.

Čo získam registráciou?

Registráciou získate prístup k všetkým aktuálnym verziám jednotlivých databáz, k všetkým špecializovaným podkorpusom, ako aj k všetkým funkciám vyhľadávacích nástrojov (frekvencie, kolokácie, filtrovanie a pod.).

 

Registračný formulár


Registračný formulár s Vašimi údajmi bude vygenerovaný za približne 5 sekúnd. Poprosíme ho podpísať a odoslať poštou na hore uvedenú adresu.

 

Viac informácií o Ochrane osobných údajov.