Ako odpovedali návštevníci festivalu Noc výskumníkov 2014 na otázky v kvíze Poklady jazyka

Mária Šimková

Kvíz vyplnilo a odovzdalo 73 záujemcov, 9 z nich však neuviedli adresu, na ktorú by sme im v prípade výhry mohli poslať cenu.

Všetky odpovede sme si so záujmom pozreli a vyhodnotili, aké slová súťažiaci považovali za najčastejšie používané v slovenčine, ako poznajú slová z nárečí či zo staršej lexiky, ako si uvedomujú pôvod slov.

Posledná otázka bola pre súťažiacich výzvou na zamyslenie, čo by u/robili, keby pracovali v Jazykovednom ústave. Pre nás, ktorí v JÚĽŠ SAV pracujeme, môžu byť ich odpovede takisto výzvou na zamyslenie a inšpiráciou do ďalšej práce.

1. Ktoré slová v slovenčine sú najfrekventovanejšie – najčastejšie používané?

V odpovediach bolo zapísaných celkovo 404 slov – lexém a slovných tvarov. Viacerí súťažiaci uviedli rovnaké slová, takže po zjednotení odpovedí sme z tejto množiny dostali 130 jednotlivých slov a tvarov.

Mnohí účastníci kvízu považovali za najčastejšie slová také, ktoré sa naozaj nachádzajú na popredných miestach vo frekvenčných zoznamoch vytvorených zo slovenských textov v Slovenskom národnom korpuse: byť, a, v, na, sa, s, z, k, by, do …, hoci sa niektorí pýtali, či aj toto sú slová. Z ďalších, plnovýznamových slov, ktoré súťažiaci vo svojich odpovediach uvádzali, mnohé tvoria jadro našej slovnej zásoby od dávnych čias: jesť, dať, môcť, ja, ten, prosiť … (pri vypĺňaní kvízu sme zachytili poznámky, že Slováci sú predsa slušný národ a slovo prosiť sa určite používa veľmi často).

130 slov a tvarov, ktoré sa nachádzali vo vyplnených kvízoch, sme zoradili podľa abecedy a uviedli k nim nasledujúce informácie:

 • počet výskytov v odpovediach
 • poradie vo frekvenčnom zozname z korpusu prim-6.1-public-all
 • absolútna frekvencia v korpuse prim-6.1-public-all

Vychádzali sme zo zoznamu tisíc najfrekventovanejších lem (= základných tvarov slov). Ak súťažiaci napísali iný tvar (napr. ďakujem), neuviedli sme k nemu žiadne poradie ani výskyt. Tieto údaje sa dajú zistiť v zozname najčastejších tvarov, ale v našom súbore sme sa chceli vyhnúť zmiešavaniu rôznych údajov.

V odpovediach sa najviac vyskytovali slová áno (28 x), a, nie (zhodne 26 x). Sloveso prosiť sa v korpuse písaných textov v prvej tisícke nenachádza, rovnako ani slová chlieb, jedlo, internet, mobil, oné, ok, slivovica a ďalšie, pri ktorých takisto neuvádzame údaje o ich výskyte v korpuse.

a264.18 629 223
ahoj13
aj217.4 745 276
ako122.3 985 258
akože1
ale932.2 316 514
alebo960.1 179 666
ani168.1 047 286
áno28596.143 190
asi1202.362 387
auto1374.220 507
banka1251.300 661
bože1
by229.2 410 091
byť143.19 868 918
celý195.729 056
často1301.260 759
čau2
či169.1 036 269
čo834.2 240 171
daj1
ďakujem5
dať1107.624 092
deň282.860 968
deti2
dieťa1111.603 046
do119.4 251 755
dobre6157.458 022
dobré3
dobrý485.832 114
dobrý deň3
doma1573.147 775
domov2549.151 352
dovidenia2
drahé1
dýchať1
euro1268.286 642
fajn1
hej4
hladný1
chcieť180.895 847
chlieb2
i158.1 196 748
internet2
ísť284.843 758
ja1336.1 966 766
ja som1
je3
jedlo2
jesť5696.127 750
Ježiš2688.128 697
k231.2 336 849
každý196.724 953
keby1317.254 725
kedy1683.129 444
kokos1
koľko1979.91 998
kraj1692.128 274
ktoré1
ktorý211.6 406 966
láska3377.217 460
lebo6166.431 733
mama18
mať523.3 955 894
matka1592.144 015
mobil2
možno5162.445 327
môcť239.1 796 232
musieť277.931 231
my152.1 388 669
myslieť1211.349 477
na27.13 530 914
načo1
nákup1
národnosť1
nedá sa1
nejaký1311.256 696
neviem5
nie2650.1 447 202
no4126.568 360
obed1
obchod1665.132 929
ok3
okej1
on121.4 195 940
oné4
ono1378.217 460
otec9290.268 567
pekný1640.136 059
peniaze3735.121 590
počasie1
pohoda1
povedať167.1 048 387
práca3118.585 382
prečo2318.253 885
pretože1199.363 820
prosím3
prosím si1
(prosiť-)
proste1
raňajky1
ráno1722.123 242
robiť1200.363 474
s412.6 108 614
sa136.14 082 879
SAV1
si124.3 239 839
slivovica1
som3
spať2
spokojný1
super1
škola1170.424 085
tak144.1 528 395
takže1443.182 486
ten163.1 096 760
to310.6 639 835
toho1
ty2154.462 335
u1163.439 999
v35.18 511 349
veda1900.100 700
voda3266.287 722
všetko1
z213.5 981 043
zajtra1
zastávka1
zdravie1
že1014.5 723 682
žiak1706.126 697
život1100.675 479

2. Čo znamenajú slová

Nik zo súťažiacich nevedel, že cuchtiť znamená expr. biť, mlátiť – pripomínalo im to skôr varenie (kuchtenie), ani že diergať sa znamená expr. liezť, loziť – pripomínalo im to skôr teriganie, teperenie, trmácanie, pomalú chôdzu. Podobne cukovať (1. naliehať na niekoho, súriť, poháňať; 2. expr. rázne nútiť odísť, hnať) považovali za cukrovanie = bozkávanie alebo cukanie = mykanie, trhanie, pätenie sa. V dvoch odpovediach sa nachádzalo ísť, ťahať, čo by sa dalo považovať za blízke významu, ktorý uvádza Slovník slovenských nárečí. Najviac správnych odpovedí bolo pri slovách himber (1. ker so sladkými a voňavými plodmi, bot. ostružina malinová; 2. malinová šťava) – 24 x, koťuha (1. expr. ničomník, šibal, huncút (i nadávka); 2. expr. pažravý, pahltný človek; 3. (veľká) noha; 4. expr. neprimerane veľká obuv) – 59 x a parobok (mládenec) – 38 x. Pri neutrálnom pomenovaní himber uvádzali súťažiaci v princípe jednoznačné odpovede (odpoveď ovocie sme nepovažovali za správnu), no pri slovách koťuha a parobok sa ukázalo, že sú živé aj v súčasnosti a „žijú si svojím životom“:
 • koťuhu poznajú ľudia (aj mladí) i pod označením darebák, beťár, figliar, nezbednica, nezbedník, zákerák, výmyselník, potvora, špekulant, prefíkaná osoba, papľuh, papľuha, nemehlo, zloba (osoba), mrcha, moták, neplecha, mrška, lajdák; jeden súťažiaci uviedol význam noha
 • parobok je podľa odpovedí v kvíze nielen mládenec, ale aj šuhaj, chlapec, švárny chlapec, mladý, neženatý chlapec, junák; viacerí súťažiaci si ho však asi pomýlili s paholkom a uvádzali význam sluha (14 x)

3. Čo znamenajú slová

Z ďalšej skupiny slov bol neznámy výraz maršuta, o ktorom ani jeden zo súťažiacich nenapísal, že ide o nariadenie, príkaz, rozkaz, ale pripomínalo im to skôr vojenský pochod či koláč, maškrtu. Málo známym sa ukázalo aj pomenovanie dežma (1. desiatok; 2. vyberanie desiatku), ktoré zas pripomínalo džbán, nádobu, demižón. V siedmich kvízoch sme však našli správne odpovede, medzi nimi aj opisy ako cirkevná daň, poplatok, desatina, daň, stredoveký periodický poplatok. Ďalšie slová už boli známejšie: že čerkať znamená štrngať, vedelo 15 odpovedajúcich (uznávali sme aj odpovede „hrkať, hrkotať, cengať, zvoniť“) a 13 celkom dobre určili význam slova opálka: 1. oválna plytká nádoba na čistenie sypaním, opálaním; 2. široká drevená lopata na čistenie obilia od pliev prehadzovaním proti vetru; 3. oválny plytký kôš z prútia na prenášanie zemiakov, sena ap., pravda, iba v rozsahu významov 1. a 3.

Aj v tejto skupine boli najznámejšie významy dvoch slov:

 • pačesy: 1. odpadové vlákna vzniknuté pri česaní ľanu al. konopí; 2. expr. neupravené vlasy, štica – 66 správnych odpovedí, v jednej z nich sa vyskytol 1. význam, všetky ostatné obsahovali rôzne variácie 2. významu

 • švrkotať: 1. (o vtákoch) vydávať spevavé zvuky, čvirikať; 2. šepkať; 3. šomrať na niekoho, ohovárať niekoho – 32 správnych odpovedí, v ktorých sme zaznamenali aj viacero synoným v obidvoch významoch: klebetiť, švitoriť, potichu hovoriť, rozprávať, mrmľať, mrmlať si, cvrlikať, štebotať, cvrkotať, džavotať

4. Z akého jazyka pochádzajú slová

 • aupair – francúzština – 38 správnych odpovedí

 • figa – nemčina –

 • karaoke – japončina – 21 správnych odpovedí

 • kobra – portugalčina – 0

 • trón – gréčtina – 5 správnych odpovedí

 • turban – turečtina < perzština – 35 správnych odpovedí

5. Keby ste pracovali v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, čo by ste urobili?

Predpoklad, že najviac odpovedí bude smerovať k zrušeniu tvrdého y, bol správny, ale našli sa aj viaceré originálne vyjadrenia. Z niektorých kvízov rezonovalo, že pisatelia prácu v JÚĽŠ poznajú, resp. že im na slovenskom jazyku a jeho správnom používaní záleží.

Ak sa rovnaké alebo podobné myšlienky v odpovediach aspoň trochu modifikujú, uvádzame ich samostatne. V záujme lepšej prehľadnosti a neutrálnosti sme odpovede preformulovali tak, aby sa (ak je to možné) začínali neurčitým tvarom slovesa:

 • zrušiť Y – 18 x
 • zjednodušiť pravidlá slovenského pravopisu – 5 x
 • nachádzať ekvivalenty anglických slov – 3 x
 • vydávať nové slovníky – 2 x
 • zakázať mäkčene a čiarky [čiarky 2 x]
 • skúmať vznik slov
 • zriadiť linku na okamžité poskytnutie jazykových informácií
 • kontrolovať redaktorov v médiách
 • skúmať slovenský jazyk
 • znížiť počet vybraných slov
 • pracovať s najfrekventovanejšími slovami
 • viesť gramatické okienka
 • zaviesť späť pravidlo „píš, ako počuješ“ [11-ročná pisateľka]
 • doplniť ďalšie časy do slovenského jazyka
 • vymyslieť ďalšie synonymá
 • vytvoriť slangový slovník
 • asi nič, lebo by sme sa tam nikdy nedostali
 • odpisovať na listy ohľadom gramatických pravidiel
 • vysvetľovať deťom, načo sa vôbec majú učiť slovenčinu (– chodiť viac medzi deti)
 • zakázať v divadle vulgárne slová
 • dávať pokuty médiám za nesprávnu slovenčinu
 • každé písmenko je dôležité
 • vytvoriť etymologický slovník
 • vytvoriť neologický slovník
 • robiť morfologický výskum
 • učil by som sa lepšie po slovensky [10-ročný pisateľ]
 • vzdelávať deti
 • zachovať náš jazyk
 • podľa toho, aký plat by som mal …
 • urobila by som slovenský jazyk ešte ťažším
 • zjednodušiť skloňovanie
 • viac propagácie pre mladšie vekové skupiny
 • snažiť sa predchádzať asimilácii
 • analyzovať typické chyby v ústnom prejave
 • vedieť poriadne spisovnú slovenčinu a ďalej ju šíriť
 • robiť osvetu
 • zariadiť, aby Ľ. Štúra nikdy neodvolali z funkcií, z toho, v čom bol dobrý [14-ročný pisateľ]
 • zaviesť do jazyka eeum [zrejme ehm], maloveľké písmená …
 • dohliadať na to, aby aspoň vo verejnoprávnych médiách používali spisovnú slovenčinu, napr. AJ namiesto TIEŽ, ANI namiesto TIEŽ, PREDSTAVILI namiesto PREZENTOVALI, aby prechyľovali ženské priezviská, aby nezabudli, že v slovenčine existuje Ľ
 • menej A. Kráľa, viac J. Mistríka
 • dovoliť ženám používať skrátenú verziu priezviska bez „ovová“, ale iba „ová“