Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: bramborová medaile vs zemiaková medaila

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „bramborová medaile“ – „zemiaková medaila“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu.

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/3101.