Informácie o oddelení

Oddelenie Slovenského národného korpusu, špecializovaného pracoviska Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (JÚĽŠ SAV), vzniklo de iure uznesením vlády SR č. 137 z 13. februára 2002, ktorým sa na základe iniciatívy Ministerstva kultúry SR a s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a Predsedníctva SAV schválil Projekt vybudovania Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácie jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006

Vznik tohto pracoviska v rámci JÚĽŠ SAV predurčilo niekoľko faktorov, predovšetkým tunajšia lexikografická tradícia vrátane budovania a využívania materiálových zdrojov na opis jednotlivých foriem slovenského jazyka, ako aj príprava nového výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka. Nemenej významným faktorom boli aj skúsenosti pracovníkov ústavu vyplývajúce najmä z riešenia grantového projektu Metodika budovania korpusu textov a bázy dát slovenského jazyka v rokoch 1991 – 1993. Kontinuita podpory zo strany Predsedníctva SAV, Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR je pre existenciu a rozvoj oddelenia kľúčová. V súčasnosti prebieha už V. projektová etapa s názvom Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (2022 – 2026).

Medzi nosné činnosti oddelenia, ktorých výstupy sa stali neodmysliteľnou materiálovou bázou lingvistického, ale aj širšieho humanitného výskumu na Slovensku, patrí budovanie korpusových databáz slovenského jazyka a spolu s nimi vývoj a kontinuálne vylepšovanie príslušných softvérových nástrojov. Okrem oblasti spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky sa pracovníci oddelenia venujú okrajovo aj problematike terminológie a digitálnych humanít.