Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: vrstevník vs rovesník

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „vrstevník“ – „rovesník“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/4351.