GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie

Slovenský preklad GNU FDL si môžete pozrieť aj v týchto formátoch:

Autorka slovenského prekladu: PhDr. Veronika Polóniová

GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie

Verzia 1.2, november 2002

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Vytváranie a šírenie doslovných kópií tohto licenčného dokumentu je povolené, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.

0. Preambula

Cieľom tejto licencie je zaistiť, aby bol návod na použitie, učebnica alebo iný funkčný a užitočný dokument „slobodný“. Slobodný v tom zmysle, aby ktokoľvek mohol kopírovať a ďalej šíriť daný dokument v neupravenom alebo upravenom znení, nekomerčným alebo komerčným spôsobom. Táto licencia zároveň umožňuje autorom a vydavateľom získať na neobmedzenú dobu uznanie za svoju prácu, pričom ich zbavuje zodpovednosti za modifikácie textu vykonané inými osobami.

Táto licencia je typ tzv. „copyleft“, čo znamená, že dielo odvodené od pôvodného dokumentu sa stáva slobodným v rovnakom duchu. Táto licencia dopĺňa Všeobecnú verejnú licenciu GNU (GNU General Public License), ktorá je licenciou typu copyleft a je vypracovaná pre slobodne šíriteľný softvér.

Táto licencia bola vytvorená pre návody na používanie slobodne šíriteľného softvéru, pretože slobodne šíriteľný softvér si vyžaduje slobodne šíriteľnú dokumentáciu, t. j. slobodne šíriteľný program musí mať také návody na použitie, ktoré by poskytovali rovnakú slobodu ako daný softvér. Táto licencia nie je platná len pre softvérové manuály. Možno ju použiť pre akýkoľvek text bez ohľadu na obsah alebo formu zverejnenia. Odporúčame túto licenciu najmä pre tie diela, ktoré slúžia na vzdelávacie alebo referenčné účely.

1. Využitie a definície

Túto licenciu je možné uplatniť v prípade akéhokoľvek návodu na použitie alebo iného diela na akomkoľvek médiu, ak bude obsahovať oznam, ktorý doň vložil držiteľ autorských práv, o tom, že daný dokument môže byť šírený v súlade s ustanoveniami tejto licencie. Takýto oznam dáva bezodplatné a časovo neobmedzené povolenie platné na celom svete používať takéto dielo, ak budú dodržané podmienky stanovené v tejto licencii. Doluuvedené slovo „dokument“ sa vzťahuje na každý takýto návod na použitie alebo dielo. Nadobúdateľom licencie môže byť ktokoľvek z verejnosti (ďalej len „vy“). Podmienky licencie prijímate, ak kopírujete, upravujete alebo rozširujete dielo spôsobom, ktorý podľa autorského zákona vyžaduje povolenie.

„Modifikovaná verzia“ dokumentu je každé dielo, ktoré obsahuje daný dokument alebo jeho časť v doslovnom alebo upravenom znení a/alebo jeho preklad do iného jazyka.

„Sekundárna časť“ dokumentu je dodatok k dokumentu alebo úvodná časť dokumentu s vlastným názvom, ktorá sa pojednáva výhradne o vzťahu vydavateľov alebo autorov dokumentu k jeho nosnej téme (prípadne k súvisiacim témam) a neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by sa priamo týkala danej témy. (Napríklad, ak je dokument čiastočne učebnica matematiky, za sekundárnu možno považovať takú časť, ktorá nevysvetľuje nič z matematiky). Vzťah vydavateľov a autorov by mohol pojednávať o ich historickom prepojení s témou alebo príbuznými témami, prípadne o ich v právnom, obchodnom, filozofickom, etickom alebo politickom postoji k nim.

„Invariantné časti“ sú niektoré sekundárne časti dokumentu, ktorých názvy, pretože označujú invariantné časti, sú uvedené v ozname o zverejnení dokumentu podľa tejto licencie. Ak niektorá časť nevyhovuje stanovenej definícii sekundárnej časti, nemôže byť uvedená ako invariantná. Dokument môže obsahovať nulový počet invariantných častí. Ak dokument neoznačuje žiadne časti ako invariantné, to znamená, že v ňom žiadne nie sú.

„Texty na obale“ sú krátke texty, ktoré sú uvedené pod názvom „Text na prednej strane obalu“ a „Text na zadnej strane obalu“, a sú súčasťou oznamu o šírení dokumentu podľa tejto licencie. Text na prednej strane obalu môže mať najviac päť slov, text na zadnej strane obalu môže mať najviac dvadsaťpäť slov.

„Priezračná“ kópia dokumentu je strojovo-čitateľná kópia, ktorá je prezentovaná vo verejne dostupnom formáte vhodnom na jednoduché revidovanie dokumentu pomocou všeobecných textových editorov alebo (pri obrázkoch zložených z pixelov) pomocou všeobecných programov na maľovanie, alebo (pri kreslení) pomocou niektorého bežne dostupného kresliarskeho programu. Formát priezračnej kópie musí byť vhodný ako vstup pre textové formátovacie programy alebo pre automatizovaný preklad do rôznych formátov vhodných ako vstup pre textové formátovacie programy. Kópiu urobenú v inak priezračnom formáte, ktorý s prítomnými alebo neprítomnými štruktúrnymi značkami (mark up) bráni následnej modifikácii zo strany čitateľov, prípadne odrádza od modifikácie, nie je možné považovať za priezračnú. Obrázkový formát nie je priezračný, ak je použitý na akékoľvek väčšie množstvo textu. Kópia dokumentu, ktorá nie je „priezračná“, sa nazýva „nepriezračná“.

Príklady vhodných formátov priezračných kópií sú napríklad jednoduchý formát ASCII bez štruktúrnych značiek, vstupný formát pre Texinfo, vstupný formát pre LaTeX, SGML alebo XML s použitým verejne dostupným DTD a štandardom zodpovedajúci jednoduchý HTML formát, PostScript alebo PDF, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli modifikovateľné človekom. Príklady priezračných obrázkových formátov sú PNG, XCF a JPG. Nepriezračné formáty obsahujú proprietárne formáty, ktoré možno čítať a upravovať len pomocou proprietárnych textových procesorov, SGML alebo XML, pre ktoré DTD, prípadne nástroje na spracovanie nie sú všeobecne dostupné, ako aj strojovo generované HTML, PostScript alebo PDF, ktoré sú produktom niektorých textových procesorov len pre potreby výstupu.

„Titulná stránka“ v prípade tlačenej knihy je reprezentovaná samotnou titulnou stránkou a ďalšími stránkami potrebnými pre čitateľné uvedenie textu, ktorý sa musí, podľa tejto licencie, nachádzať na titulnej stránke. V prípade diela vo formátoch, ktoré nemajú žiadnu titulnú stránku, pojem „titulná stránka“ označuje text zverejnený v tesnej blízkosti najvýraznejšie uvedeného názvu diela pred začiatkom hlavného textu diela.

Časť „nazvaná XYZ“ je pomenovanou jednotkou dokumentu, ktorej názov je buď presne XYZ alebo ktorej názov obsahuje XYZ v zátvorkách za textom v prípade prekladu XYZ do iného jazyka. XYZ tu reprezentuje názov niektorej časti uvedenej ďalej, ako napríklad „Poďakovanie“, „Venovanie“, „Autorovo osvedčenie“ alebo „História“. „Zachovať názov“ takejto časti v prípade modifikácie dokumentu znamená, že daná časť bude mať naďalej „názov XYZ“ v súlade s touto definíciou.

Popri ozname o platnosti tejto licencie pre daný dokument môže dokument obsahovať oznámenie o neposkytnutí záruky. Neposkytnutie záruky je súčasťou odkazu na túto licenciu, avšak len špeciálne v tejto súvislosti: akékoľvek iné dôsledky, ktoré by oznam o neposkytnutí záruky mohol navodzovať, sú neplatné a nemajú vplyv na znenie a význam tejto licencie.

2. Doslovné kopírovanie

Dokument je povolené kopírovať a rozširovať na akomkoľvek médiu, na komerčné alebo nekomerčné účely, ak táto licencia, oznam o autorskom práve a oznam o platnosti tejto licencie pre daný dokument budú uvedené na všetkých kópiách, a ak nebudú pridané žiadne iné podmienky k podmienkam stanoveným v tejto licencii. Nie je povolené použiť technické opatrenia zabraňujúce a kontrolujúce čítanie alebo kopírovanie vytvorených alebo rozširovaných kópií. Za vytvorenie kópií je možné prijať kompenzáciu. Ak bude rozširovaný dostatočne veľký počet kópií, musia byť dodržané podmienky podľa odseku 3.

Kópie môžete požičať za rovnakých podmienok, ako je uvedené vyššie, a takisto ich verejne prezentovať.

3. Výroba veľkého počtu kópií

Ak kópie dokumentu vydávate v tlačenej forme (alebo vydávate kópie na médiách, ktoré tlačený obal zvyčajne majú ) a ich počet prevyšuje 100 kópií a ak oznam o licencii pre daný dokument vyžaduje uverejnenie textov na obale, musíte kópie vložiť do obalu so zreteľným a čitateľným príslušným textom, to znamená, že texty určené na prednú stranu obalu budú uvedené na jeho prednej strane a texty určené na zadnú stranu obalu budú uvedené na jeho zadnej strane. Každá strana obalu osobitne vás takisto musí zreteľne a čitateľne uvádzať ako vydavateľa kópií. Predná strana obalu musí uvádzať úplný názov so všetkými slovami názvu rovnako výraznými a viditeľnými. Na obal môžete pridať ďalší materiál. Ak sa v prípade kopírovania zmeny týkajú len obalu, pričom názov dokumentu zostáva zachovaný, a ak sú splnené horeuvedené podmienky stanovené pre obal, je možné považovať takéto kopírovanie v ostatných ohľadoch za doslovné.

Ak sú texty určené na uvedenie na ktorejkoľvek strane obalu príliš rozsiahle z hľadiska čitateľnosti, musíte prvú časť textov v poradí uviesť na nový obal (v primeranom rozsahu), a so zvyšnými časťami textov pokračovať na vedľajších stranách.

V prípade, že vydávate alebo rozširujete nepriezračné kópie dokumentu v počte vyššom než 100, musíte alebo pridať strojovo-čitateľnú priezračnú kópiu ku každej nepriezračnej kópii, alebo v každej nepriezračnej kópii, prípadne pri nej uviesť umiestnenie dokumentu v rámci počítačovej siete, ku ktorej má široká verejnosť prístup a možnosť stiahnuť si pomocou bežných verejne dostupných protokolov úplnú priezračnú kópiu dokumentu, bez pridaných materiálov. Pri druhom postupe musíte na začiatku rozširovania značného množstva nepriezračných kópií prezieravo zabezpečiť, aby bola priezračná kópia dostupná na uvedenej adrese aspoň jeden rok od dátumu posledného rozširovania nepriezračnej kópie daného vydania na verejnosti (priamo alebo prostredníctvom vašich zástupcov predaja, prípadne maloobchodnej siete).

Pred rozšírením akéhokoľvek veľkého množstva kópií sa odporúča, ale nie je to nevyhnutné, aby ste kontaktovali autorov dokumentu, a to v dostatočnom predstihu, aby vám mohli poskytnúť najnovšiu verziu dokumentu.

4. Úpravy

Modifikovanú verziu dokumentu môžete kopírovať a rozširovať v súlade s horeuvedenými podmienkami v častiach 2 a 3 za predpokladu, že modifikovanú verziu zverejníte presne pod touto licenciou, pričom modifikovaná verzia bude plniť funkciu dokumentu, čím právo na šírenie a ďalšiu úpravu modifikovanej verzie prechádza na každého, kto vlastní jej kópiu. Navyše ste povinný
v modifikovanej verzii vykonať nasledujúce opatrenia:

 1. na titulnej strane (a na stranách obalu, ak je použitý) uviesť odlišný názov, než je názov pôvodného dokumentu, a iný, než názvy predchádzajúcich verzií (ktoré, ak existovali, musia byť uvedené v časti „História“). Názov zhodný s názvom predchádzajúcej verzie môžete použiť v prípade, že pôvodný vydavateľ danej verzie s tým súhlasí;
 2. na titulnej strane uviesť ako autorov jednu, prípadne viacero fyzických osôb alebo právnických osôb zodpovedných za autorstvo úprav danej modifikovanej verzie spolu s aspoň piatimi hlavnými autormi pôvodného dokumentu (všetkými autormi, ak ich je menej než päť), pokiaľ vás od tejto povinnosti neoslobodia;
 3. na titulnej strane uviesť meno vydavateľa modifikovanej verzie, a to v informácii o vydavateľovi;
 4. uviesť v dokumente v nezmenenom znení všetky oznamy o autorských právach;
 5. pridať oznam o autorských právach vzťahujúcich sa na vašu modifikáciu k ostatným oznamom
  o autorských právach;
 6. hneď za oznamy o autorských právach uviesť oznam o licencii, ktorý umožňuje verejne používať modifikovanú verziu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto licencii tak, ako sa uvádza nižšie v dodatku k tejto licencii;
 7. v ozname o licencii zachovať nezmenené úplné znenie zoznamu invariantných častí a textov určených na zverejnenie na obale uvedených v ozname o licencii pre daný dokument;
 8. pripojiť nezmenenú kópiu tejto licencie;
 9. uviesť v nezmenenom znení časť s názvom „História“, uviesť jej nezmenený názov a pripojiť
  k nemu položku obsahujúcu minimálne názov, rok vydania, nových autorov a vydavateľa modifikovanej verzie v súlade s textom uvedeným na titulnej strane. Ak dokument nemá časť nazvanú „História“, vytvoriť takúto časť a uviesť v nej názov, rok vydania, autorov a vydavateľa dokumentu v súlade s informáciou na titulnej strane, pripojiť text s popisom modifikovanej verzie tak, ako je ustanovené v predchádzajúcej vete;
 10. zachovať v dokumente v nezmenenom znení sieťové umiestnenie, ak je uvedené, umožňujúce verejný prístup k priezračnej kópii daného dokumentu, ako aj adresy uvedené v dokumente umožňujúce prístup k predchádzajúcim verziám, z ktorých sa čerpalo. Adresy môžu byť uvedené
  v časti „História“. Nemusíte uviesť adresu diela, ktoré vyšlo štyri roky pred zverejnením daného dokumentu, alebo ak pôvodný vydavateľ verzie, na ktorú dokument odkazuje, s tým súhlasí;
 11. zachovať názov každej časti „Poďakovanie“ a časti „Venovanie“ a takisto zmysel a tón jednotlivých v nej uvedených poďakovaní a/alebo venovaní prispievateľa;
 12. uviesť všetky invariantné časti dokumentu bez zmeny ich textu a názvu. Číslovanie časti alebo jeho ekvivalent sa nepovažuje za súčasť názvu časti;
 13. odstrániť všetky časti označené názvom „Autorovo osvedčenie“, ktoré nesmú byť súčasťou modifikovanej verzie;
 14. neuviesť žiadnu časť dokumentu pod názvom „Autorovo osvedčenie“, neuviesť žiadnu časť dokumentu pod rovnakým názvom, ktorý má ktorákoľvek invariantná časť;
 15. uviesť v nezmenenom znení akýkoľvek oznam o neposkytnutí záruky.

Ak modifikovaná verzia obsahuje nové úvodné časti alebo prílohy, ktoré môžu byť považované za sekundárne časti a ktoré neobsahujú materiál kopírovaný z dokumentu, môžete podľa vlastného uváženia označiť niektoré alebo všetky takéto časti za invariantné. V takom prípade pridajte ich názvy do zoznamu invariantných častí v ozname o licencii pre danú modifikovanú verziu. Názvy nových častí musia byť odlišné od ostatných názvov častí. Môžete pripojiť časť nazvanú „Autorovo osvedčenie“, ak táto obsahuje výlučne osvedčenie pre danú modifikovanú verziu zo strany tretích strán, napríklad vyhlásenie o revízii alebo odporúčanie textu niektorej inštitúcie ako smerodajnej definície štandardu.

K zoznamu existujúcich textov uvádzaných na obale modifikovanej verzie môžete priložiť pasáž v rozsahu najviac päť slov ako text prednej strany obalu a pasáž v rozsahu najviac dvadsaťpäť slov ako text zadnej strany obalu. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pridať (pridanie zabezpečiť) len jednu časť textu na prednú stranu obalu a len jednu časť textu na zadnú stranu obalu. Ak ten istý obal dokumentu už obsahuje text obalu, ktorý ste predtým pridali vy alebo ako nejaký prostredník tej istej fyzickej alebo právnickej osoby, za ktorú vystupujete, nemôžete pridať ďalší text, avšak môžete nahradiť pôvodný text po výslovnom súhlase predchádzajúceho vydavateľa, ktorý predchádzajúcu verziu textu pridal. Autor(i) a vydavatel(ia) dokumentu nedávajú touto licenciou povolenie použiť ich mená na reklamné účely, v ktorých by sa tvrdilo či naznačovalo, že ktorákoľvek modifikovaná verzia dostala ich osvedčenie.

5. Kombinovanie dokumentov

Dokument môžete kombinovať s inými dokumentmi zverejnenými pod touto licenciou, ak budú dodržané podmienky z horeuvedenej časti 4 o modifikovaných verziách, a to za predpokladu, že zaradíte do kombinácie všetky invariantné časti všetkých pôvodných dokumentov, a to v nezmenenej podobe, že ich všetky uvediete ako invariantné časti vášho kombinovaného diela
v ozname o licencii a že v kombinovanom diele zachováte v nezmenenom znení všetky oznamy
o neposkytnutí záruky.

Kombinované dielo musí obsahovať len jednu kópiu tejto licencie, viacnásobné zhodné invariantné časti môžu byť nahradené jednou kópiou. Ak sa vyskytnú viacnásobné invariantné časti s rovnakým názvom, ale rôznym obsahom, vytvorte jedinečný názov pre každú takúto časť tak, že na jeho konci uvediete meno pôvodného autora alebo vydavateľa danej časti v zátvorkách, ak je verejne známy, alebo tak, že pridáte jedinečné číslo. Urobte rovnakú úpravu názvu v zozname invariantných častí
v ozname o licencii v kombinovanom diele.

V kombinovanom diele musíte všetky časti nazvané „História“ z jednotlivých pôvodných dokumentov zlúčiť a vytvoriť jednu časť s názvom „História“; podobne musíte zlúčiť všetky časti
s názvom „Poďakovanie“ a všetky časti s názvom „Venovanie“. Všetky časti s názvom „Autorovo osvedčenie“ musíte vyradiť z kombinovaného dokumentu.

6. Zborník dokumentov

Môžete vytvoriť zborník pozostávajúci z pôvodného dokumentu a ďalších dokumentov, ktoré boli zverejnené podľa tejto licencie, a nahradiť individuálne kópie tejto licencie v dokumentoch zborníka jednou kópiou tejto licencie, ktorá bude súčasťou zborníka, ak budú dodržané všetky ostatné podmienky stanovené v tejto licencii pre doslovné kopírovanie jednotlivých dokumentov.

Z takéhoto zborníka môžete vyňať jeden dokument a šíriť ho individuálne na základe tejto licencie, ak táto licencia bude jeho súčasťou a ak budú dodržané všetky ostatné podmienky stanovené
v tejto licencii pre doslovné kopírovanie.

7. Zlúčenie s autonómnymi dielami

Spojením dokumentu alebo jeho derivátov s inými autonómnymi a nezávislými dokumentmi alebo dielami do jednej alebo na jednu jednotku nosiča s cieľom uchovať ich alebo distribuovať vzniká „zlúčený dokument“, a to v prípade, ak sa autorské právo vyplývajúce zo zlúčeného dokumentu nepoužije na obmedzovanie práv používateľov zlúčeného dokumentu nad rámec stanovený jednotlivými zložkami zlúčeného dokumentu. Ak sa dokument stane súčasťou zlúčeného dokumentu, táto licencia neplatí pre ostatné diela obsiahnuté v zlúčenom dokumente, ak tieto nie sú dielami odvodenými z daného dokumentu.

Ak sa požiadavka o zverejnení textov na obale, stanovená v časti 3 tejto licencie, týka týchto kópií dokumentu v zlúčenom dokumente a ak dokument predstavuje menej než polovicu zlúčeného dokumentu, texty určené na zverejnenie na obale dokumentu môžu byť umiestnené na obal, ktorý vymedzuje dokument v zlúčenom dokumente, prípadne na elektronický ekvivalent obalu, ak je dokument v elektronickej forme. V ostatných prípadoch musia byť texty uvedené na tlačenom obale, ktorý vymedzuje celý zlúčený dokument.

8. Preklad

Preklad sa považuje za druh modifikácie a z toho vyplýva, že môžete rozširovať preklady dokumentu v súlade s podmienkami uvedenými v časti 4. Nahrádzanie invariantných častí prekladom si vyžaduje zvláštne povolenie držiteľa autorských práv, avšak môžete uviesť preklad niektorých, prípadne všetkých invariantných častí spolu s pôvodnými verziami daných invariantných častí. V dokumente môžete uviesť preklad tejto licencie, všetkých oznamov o licencii zahrnutých v dokumente a všetkých oznamov o neposkytnutí záruky, a to za predpokladu, že v dokumente uvediete aj pôvodný text licencie v anglickom jazyku, pôvodné verzie oznamov o licencii a oznamov o neposkytnutí záruky. V prípade rozdielov vo význame medzi textom prekladu
a textom pôvodnej verzie licencie, alebo oznamu o licencii, alebo oznamu o neposkytnutí záruky, je právne záväzným textom text pôvodnej verzie.

Ak sa časť dokumentu nazýva „Poďakovanie“, „Venovanie“ alebo „História“, podmienka (časť 4)
o „zachovaní názvu“ (časť 1) bude splnená zmenou aktuálneho názvu.

9. Koniec platnosti licencie

Nie ste oprávnený kopírovať, upravovať, previesť užívateľské právo na inú osobu alebo rozširovať dokument inak ako v súlade s podmienkami uvedenými v tejto licencii. Akákoľvek iná snaha kopírovať, upravovať, prevádzať užívateľské práva alebo rozširovať dokument je nezákonná
a automaticky vás zbaví práva udeleného touto licenciou. Práva tretích strán, ktoré získali kópie dokumentu alebo práva k dokumentu od vás na základe tejto licencie, zostávajú v platnosti, pokiaľ dodržiavajú podmienky stanovené v tejto licencii.

10. Budúce úpravy tejto licencie

Free Software Foundation má právo vydávať nové a upravené verzie GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie. Tieto nové revidované verzie budú mať podobný charakter ako súčasná verzia, avšak môžu sa odlišovať v detailoch, aby novým spôsobom riešili nové problémy alebo záležitosti (pozri http://www.gnu.org/copyleft).

Každá verzia licencie je označená vlastným číslom. Ak dokument uvádza, že podlieha niektorej konkrétnej verzii tejto licencie, prípadne „všetkým ďalším verziám“, máte možnosť riadiť sa podmienkami alebo uvedenej verzie, alebo ktorejkoľvek následnej verzie, ktorú zverejnila (nie však vo forme návrhu) nadácia Free Software Foundation. Ak dokument číslo verzie tejto licencie neobsahuje, môžete si vybrať akúkoľvek z verzií (nie však ako návrh) vydaných nadáciou Free Software Foundation.

Dodatok: Ako použiť licenciu pre dokumenty

Do vytvorených dokumentov, ktoré ste napísali, vložte kópiu tejto licencie a uveďte v nich nasledujúci oznam o autorskom práve a oznam o licencii za titulným listom:

Copyright (c) rok, vaše meno

Kopírovanie, šírenie, prípadne modifikácia tohto dokumentu je povolené v súlade s podmienkami GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie, verzia 1.2, alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou nadáciou Free Software Foundation s výnimkou invariantných častí a textov uvedených na prednom a zadnom obale. Kópia licencie je publikovaná v časti „GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie“.

Ak dokument obsahuje invariantné časti a texty na prednej aj zadnej strane obalu, nahraďte znenie „bez…textov“ za:

„ZOZNAM názvov invariantných častí, ZOZNAM textov uverejnených na prednom obale a ZOZNAM textov uverejnených na zadnom obale“.

Ak má dokument len invariantné časti bez textov uverejnených na obale, prípadne nejakú inú kombináciu týchto troch možností, skombinujte ich tak, aby vyhovovali situácii.

Ak váš dokument obsahuje významné ukážky programového kódu, odporúča sa súbežne s dokumentom povoliť aj využívanie týchto ukážok pre potreby slobodne šíriteľného softvéru, a to podľa licencie pre slobodne šíriteľný softvér podľa vlastného výberu, napríklad podľa Všeobecnej verejnej licencie GNU.

Pôvodný, anglický text licencie je na stránke GNU.