O korpuse

Korpus textov predstavuje špecifický súbor jazykových dát, ktorý sa buduje v elektronickej podobe. Jeho základom sú texty zvyčajne rôznych štýlov a žánrov, ku ktorým sa pridávajú lingvistické informácie na úrovni slova (textovej jednotky), vety aj celého textu. Výkonné vyhľadávacie nástroje umožňujú vyhľadávanie a triedenie skúmaných jazykových prostriedkov a informácií. Lingvisti na základe autentického jazykového materiálu opisujú významy a funkcie slov i ďalších jazykových javov, ich štatistiky, spájateľnosti a pod. Bežným používateľom jazyka môže korpus poslúžiť ako zdroj praktického poznania systému jazyka a overenia či doplnenia jednotlivých poznatkov o reálnom fungovaní jazykových prostriedkov v praxi. Korpus nie je elektronickou knižnicou (texty v ňom sa nedajú čítať ako jeden celok), ani nenahrádza kodifikačné či gramatické príručky.

Slovenský národný korpus je vedecko-výskumný projekt budovania elektronického korpusu textov, v prvej fáze so zameraním na písané texty súčasného slovenského jazyka (1955 – 2005). V druhej a tretej fáze sa rozširuje o texty z ďalších období (spred roka 1955 až do začiatkov spisovného obdobia a do predspisovného obdobia, ako aj po roku 2005) a sfér používania slovenského jazyka (hovorená slovenčina, podľa možností výberovo aj dialekty). V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, kde sa SNK začal v r. 2002 budovať s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa tak systematicky a komplexne spracúva slovenský jazyk a realizuje sa elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku. Súčasne sa vytvárajú a využívajú všetky podmienky na počítačové spracovanie slovenčiny ako prirodzeného jazyka.

Na lepšiu orientáciu v pojmoch použite Výberový slovník termínov z korpusovej lingvistiky.