Mgr. Daniela Majchráková, PhD.

lingvistka

Kontaktné údaje

E: daniela.majchrakova@korpus.juls.savba.sk, daniela.majchrakova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107
Miestnosť: 39

Profil pracovníčky

Štúdium

2007 – 2015
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra → PhD.
1999 – 2005
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra – filozofia → Mgr.

Pracoviská

2005 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Členstvo
vo ved. organizáciách

2013 – 2017
ICT Cost Action IC1207 Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME) (členka)
2013 – súčasnosť
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. (členka)

Významné ocenenia

2020
Hlavná cena (2. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2020
Cena poroty za slovník (1. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2019
Čestné uznanie poroty v súťaži SLOVNÍK ROKU 2019 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine
2019
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry (Literárny fond) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu

Zameranie

 • korpusová lingvistika
 • kolokačná lexikografia
 • kolokácie
 • morfologicky anotovaný korpus

Medzinárodné projekty

 • Analýza bulharsko-slovenských/slovensko-bulharských lexikálnych dát pomocou metód počítačového spracovania jazyka
  Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
 • Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • PARSEME. Parsovanie a viacslovné výrazy. Zefektívnenie lingvistického a počítačového spracovania jazyka
  Doba trvania: 8.3.2013 - 7.3.2017
 • Kontakty maďarskej a slovenskej lingvistiky (zamerané na vybudovanie maďarsko-slovenského paralelného korpusu)
  Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
 • Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
 • Zdroje v strednej a juhovýchodnej Európe – CESAR
  Doba trvania: 1.2.2011 - 30.1.2013
 • Slovenčina online
  Doba trvania: 1.11.2009 - 31.10.2011

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016
 • Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine
  Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku - 2. etapa
  Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2011

Personálna bibliografia

 • KARČOVÁ, Agáta - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Distribúcia koncoviek -mi, -ami v tvaroch maskulínnych substantív zakončených na konsonantické skupiny. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová, Martina Ivanová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006, s. 155-175. ISBN 80-8068-545-2.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. SLOVKO 2005 – Medzinárodná konferencia o počítačovom spracovaní slovanských a východoeurópskych jazykov. In Jazykovedný časopis, 2006, roč. 57, č. 1, s. 82-88. ISSN 0021-5597.
 • IVANECKÝ, Jozef - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Precision of Statistical Syllable Segmentation as a Function of Training Data Quality. In Computer treatment of Slavic and East European languages. Ed. Jana Levická, Radovan Garabík. - Bratislava : Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 80-85. ISBN 978-80-87139-05-9.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Vyčleňovanie lexikalizovaných spojení pomocou štatistických nástrojov. In Varia XV : zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A.Gálisová, A. Chomová ; ved. red. S. Ondrejovič. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici, 2008, s. 357-364. ISBN 80-89037-04-6.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - KARČOVÁ, Agáta - VASILIŠINOVÁ, Dorota. EGG. 2007. 14th Central European Summer School in Generative Grammar. In Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 181-185. ISSN 0021-5597.
 • ORAVCOVÁ, Adriana - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovko 2007. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, počítačová lexikografia a terminológia. In Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 173-180. ISSN 0021-5597.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Frazeológia v súvislostiach. In Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 110-115. ISSN 0021-5597. Recenzia na: Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. - Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007.
 • ĎURČO, Peter - GARABÍK, Radovan - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - ĎURČO, Matej. Dictionary of Slovak Collocations. In Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Eds. V. Koseska-Toszewa, L. Dimitrova, R. Roszko. - Warsaw : Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2009, s. 128-137. ISBN 978-83-89191-87-8.
 • GARABÍK, Radovan - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - DIMITROVA, Ludmila. Comparing Bulgarian and Slovak Multext-East morphology tagset. In Organization and Development of Digital Lexical Resources : proceedings. Eds. Volodymyr Shyrokov, Ludmila Dimitrova. - Kyiv : ULIF NAS, 2009, pP. 38-46. ISBN 978-966-507-252-2.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Distribúcia koncoviek -a, -u v genitíve singuláru substantív vzoru dub. In Varia. 16 : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006. Zost. G. Múcsková. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 321-332. ISBN 80-89037-04-6.
 • ĎURČO, Peter - GARABÍK, Radovan - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - ĎURČO, Matej. Contrastive Dictionary of German and Slovak Collocations. In Cognitive Studies / Études Cognitives, 2009, issue 9, pp. 101-115. ISSN 2392-2397.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - KARČOVÁ, Agáta - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovko 2009 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 85-89. ISSN 0021-5597.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - ĎURČO, Peter. Compiling the First Electronic Dictionary of Slovak Collocations. In Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Koloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Ed. P. Ďurčo. - Berlin : De Gruyter, 2010, s. 105-114. ISBN 978-3-11-023405-3.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Štatistické metódy vyhľadávania verbo-nominálnych kolokácií v korpuse a analýza kolokačných mier. In Varia.17 : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost. Viera Kováčová. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010, s. 313 – 321. ISBN 978-8084-550-6.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Korpusový pohľad na spájateľnosť slov. In Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1-2, s. 84-90. (2011 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Kolokace. Studie z korpusové lingvistiky. Svazek 2 / Ed. F. Čermák – M. Šulc. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, 2006. - ISBN 80-7106-863-2.
 • Natural Language Processing, Multilinguality : proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková, Radovan Garabík. Brno : Tribun EU, 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. K počítačovému spracovaniu adjektívnej a substantívnej valencie. In Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 98-107. (2012 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Valence českých adjektiv / Marie Kopřivová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, 2006. - ISBN 80-7106-862-4.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. K niektorým koncepčným otázkam Slovníka slovných spojení slovenčiny. Prídavné mená = On some conceptual questions of the Dictionary of Slovak phrases. Adjectives. In 70 godini balgarska akademična leksikografia. - Sofia : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013, s. 225 – 230.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - DUŠEK, Ondřej - HAJIČ, Jan - KARČOVÁ, Agáta - GARABÍK, Radovan. Semi-automatic Detection of Multiword Expressions in the Slovak Dependency Treebank. In Computational Linguistics in Bulgaria 2014 : proceedings of the First International Conference. - Sofia : The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin - Bulgarian Academy of Sciences, 2014, s. 32-39. ISSN 2367-5578. Dostupné na internete: <a href="https://dcl.bas.bg/clib/wp-content/uploads/2014/07/CLIB2014_Proceedings.pdf">https://dcl.bas.bg/clib/wp-content/uploads/2014/07/CLIB2014_Proceedings.pdf</a>
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - BRÍDA, Radoslav. Parsovanie a viacslovné výrazy : úvodné pracovné stretnutie partnerov COST, akcia IC1207 PARSEME = Parsing and multi-word expressions (inaugural general meeting of COST partners, action IC1207 PARSEME). In Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1-2, s. 75-77. (2013: 0.106 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • ĎURČO, Peter - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovník slovných spojení: podstatné mená. Trnava : Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 355 s. ISBN 978-80-8105-682-6
 • OLOŠTIAK, Martin - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - BLAHO, Martin. Výskum viacslovných pomenovaní v slovanských jazykoch (slovenčina, ruština). In Viacslovné pomenovania v slovenčine. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. [11]-56. ISBN 978-80-555-1410-9.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - STOYKOVA, Velislava - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Detecting Time Expressions for Bulgarian and Slovak Language from Electronic Text Corpora. Ed. Cigdem Hursen. In Procedia : Social and Behavioral Sciences. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2015, vol. 186, p. 257 – 260. (2014: 0.156 - SJR). ISSN 1877-0428. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.178">https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.178</a>
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Lexicographical treatment of Slovak adjective-noun collocations. In Lexicography at the Beginning of 21st Century : Proceedings of the Seventh International Conference on Lexicography and Lexicology (Sofia, October 15th – 16th, 2015). - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, s. 159-166. ISBN 978-954-322-875-1. Dostupné na internete: <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/228901995.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/228901995.pdf</a> (Seventh International Conference on Lexicography and Lexicology)
 • OLOŠTIAK, Martin - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Výskum viacslovných pomenovaní v slovakistike = Research on multiword expressions in Slovak linguistics. Part II. In Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 5-6, s. 271-283. (2015: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2016 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • ĎURČO, Peter - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovník slovných spojení: podstatné mená. Rec. Ľubomír Kralčák, Martin Ološtiak. 2. dopln. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 394 s. ISBN 978-80-8105-682-6
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína - BOBEKOVÁ, Kristína. Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. Rec. Marie Kopřivová, Martin Ološtiak. Bratislava : Veda, 2017. 340 s. ISBN 978-80-224-1633-7
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Materiálové východiská výberu hesiel a kolokácií. In MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína - BOBEKOVÁ, Kristína. Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine ; rec. Marie Kopřivová, Martin Ološtiak. - Bratislava : Veda, 2017, s. 15-17. ISBN 978-80-224-1633-7.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Východiská a zásady spracovania slovníka. In MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína - BOBEKOVÁ, Kristína. Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine ; rec. Marie Kopřivová, Martin Ološtiak. - Bratislava : Veda, 2017, s. 9-14. ISBN 978-80-224-1633-7.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - ŠIMKOVÁ, Mária. Úvod k druhému vydaniu. In ĎURČO, Peter - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovník slovných spojení: podstatné mená. 2. dopln. a upr. vyd. - Bratislava : Veda, 2017, s. 7-8. ISBN 978-80-8105-682-6.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Úvod. In MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína - BOBEKOVÁ, Kristína. Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. - Bratislava : Veda, 2017, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1633-7.
 • GARABÍK, Radovan - KMEŤOVÁ, Beáta - KARČOVÁ, Agáta - BOBEKOVÁ, Kristína - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína. Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Rec. Marko Tadič, Patrice Pognan. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Collocability analysis of selected Slovak Nouns. In Caietele Sextil Puşcariu : Actele Conferinţei Internaţionale "ZILELE SEXTIL PUŞCARIU" Ediţia a III-a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017. - Cluj-Napoca : Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu", 2017, vol. III, s. 252-258. ISSN 2393 ‒ 526X. Dostupné na internete: <a href="http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIII/pagini/CSP_III%20%5bPages%20252%20-%20258%5d.pdf">http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIII/pagini/CSP_III%20%5bPages%20252%20-%20258%5d.pdf</a>
 • STOYKOVA, Velislava - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - PETKOVA, Ekaterina. Using collocations for terminology extraction. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL JUBILEE CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE. Vol. 2, 2017, s. 134-138.
 • STOYKOVA, Velislava - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Query Expansion for Slovak to Bulgarian Language Machine Translation Using Parallel Search. In WSEAS Transactions on Systems and Control, 2021, vol. 16, s. 351-357. (2020: 0.174 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1991-8763. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.30">https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.30</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Časovanie slovies v slovenčine = Verb Conjugation in the Slovak Language. Rec. Martin Ološtiak, Marie Mikulová. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. : MIKULA s. r. o., 2022. 384 s. ISBN 978-80-99987-03-7 (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu : Zmluva č. 0323/2017 o zdruzení prostriedkov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV)

Profily pracovníčky na iných stránkach