Ako citovať dáta z Korpusu slovenských nárečí

V texte štúdie, monografie a pod. sa odkazuje na jednotlivé verzie Korpusu nárečí Slovenského národného korpusu, ako sú uvedené vo vyhľadávacom nástroji NoSketch Engine (napr. dialekt-1.0), aby vždy bolo zrejmé, z akého druhu korpusu a z akého rozsahu pochádzajú získané údaje.

Pri citácii textov z konkrétneho zdroja použite informácie z položky zdroj (source), číslo textu (textnumber) a názov lokality (location) spolu s kompletným bibliografickým odkazom na textový zdroj. Za bibliografiou citovaného diela uveďte odkaz na príslušnú verziu a podkorpus Slovenského národného korpusu.

Pri citácii textov z nepublikovaných textov dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV použite informácie z položky zdroj (source), kód textu (code) a názov lokality (location) spolu s kompletným bibliografickým odkazom na textový zdroj. Za bibliografiou citovaného diela uveďte odkaz na príslušnú verziu a podkorpus Slovenského národného korpusu.

Citácia výsledkov z celého korpusu v bibliografii

Verzia dialekt-x.0

 • Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

 • Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

 • Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

 • Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Kompletné citácie podľa jednotlivých textových zdrojov

Kompletné citácie obsahujú zaradenie do tej verzie korpusu, v ktorej boli prvýkrát zverejenené. V prípade, že používate ďalšie verzie korpusu dialekt, je potrebné zmeniť v bibliografii príslušnú verziu, napr. zdroj z ANT DO JÚĽŠ 19/12 citovaný v korpuse dialekt-2.0.

Textový zdroj z príručky Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu od autoriek G. Múcsková, K. Muziková, V. Wambach z verzie dialekt-1.0:

 • PRIR 016 – Sklabiňa. MÚCSKOVÁ, Gabriela – MUZIKOVÁ, Katarína – WAMBACH, Viera: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien 2012. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Novohradské nárečia od autora E. Jónu z verzie dialekt-1.0:

 • NOV 0014 – Ozdín. JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda 2009. 164 s. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z nepublikovaných textov z Archívu nárečových textov dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV z verzie dialekt-1.0:

 • ANT DO JÚĽŠ 19/12 – Dolný Hričov. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu od A. Habovštiaka z verzie dialekt-2.0:

 • OSM 012 – Dlhá nad Oravou. Habovštiak, Anton: Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin: Osveta 1983, s. 23 – 358. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Oravské nárečia od A. Habovštiaka z verzie dialekt-2.0:

 • ORAVN 015 – Leštiny. Habovštiak, Anton: Oravské nárečia. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1965, s. 355 – 396. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Šarišské nárečia od F. Buffu z verzie dialekt-2.0:

 • SARNAR 007 – Fintice. Buffa, Ferdinamd: Šarišské nárečia. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1995, s. 318 – 373. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese od F. Buffu z verzie dialekt-2.0:

 • NADLHL 002 – Dlhá Lúka. Buffa, Ferdinand: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953, s. 116 – 128. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z dizertačnej práce Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí od V. Kováčovej z verzie dialekt-2.0:

 • VKOV 009 – Ľubiša. Kováčová, Viera: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí. Bratislava: Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slavistický ústav Jána Stanislava 2005, s. 123 – 144. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Dolnotrenčianske nárečia od I. Ripku z verzie dialekt-2.0:

 • DOLNTRN 025 – Trenčianske Bohuslavice. Ripka, Ivor: Dolnotrenčianske nárečia. Bratislava: Veda 1975, s. 216 – 246. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z dizertačnej práce Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice od G. Múcskovej z verzie dialekt-2.0:

 • GMUCS 010 – Prakovce. Múcsková, Gabriela: Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice. Dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2006, s. 92 – 100. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Nárečie zátopových osád na hornej Orave od E. Paulinyho z verzie dialekt-2.0:

 • ZATOPOS 003 – Ústie nad Oravou. Pauliny, Eugen: Nárečie zátopových osád na hornej Orave. Spisy Jazykovedného odboru Matice slovenskej. Séria B. Zväzok 3. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947, s. 99 – 115. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-2.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z rigoróznej práce Charakteristika nárečovej terminológie Turzovky od E. Dodekovej z verzie dialekt-3.0

 • DODEKOVA 004 – Turzovka. DODEKOVÁ, Eva: Charakteristika nárečovej terminológie Turzovky. Rigorózna práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2002, s. 124 – 130. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Kokavské nárečia od J. Romana z verzie dialekt-3.0

 • KOKAVNAR 007 – Kokava nad Rimavicou. ROMAN, Ján: Kokavské nárečie. Martin: Osveta 1976, s. 43 – 48. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Liptovské nárečia od J. Stanislava z verzie dialekt-3.0

 • LIPTNAR 013 – Nižná Revúca. STANISLAV, Ján: Liptovské nárečia. Turčiansky Sv. Martin: Vydanie Matice slovenskej 1932, s. 489 – 505. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj zo štúdie Ukážka z repertoáru Alojza Kováča od G. Kiliánovej z verzie dialekt-3.0

 • NARODOPISINFO81 001 – Riečnica. KILIÁNOVÁ, Gabriela: Ukážka z repertoáru Alojza Kováča. In: Národopisné informácie. Bulletin Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, Bratislava, roč. 1981, č. 2, s. 220 – 224. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Textový zdroj z monografie Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí od kolektívu autorov z verzie dialekt-3.0

 • ROZPAMAT 003 – Skalica. SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s. 66 – 204, 210 – 236, 244 – 248. In: Korpus nárečí Slovenského národného korpusu – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.