Aký bol Týždeň vedy a techniky 2023 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.?

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 otvoril Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., (ďalej len JÚĽŠ SAV, v. v. i.) dvere širokej verejnosti v rámci podujatia Deň otvorených dverí JÚĽŠ SAV, v. v. i., ktoré sa uskutočnilo 9. novembra v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Návštevníci podujatia mali možnosť nielen nahliadnuť do priestorov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ale aj otestovať si svoje znalosti z jazyka. Cieľom interaktívneho podujatia bolo priblížiť prácu jazykovedkýň a jazykovedcov jednotlivých oddelení prostredníctvom hravej formy a prívetivej diskusie.

Počas podujatia sa mohli návštevníci zapojiť do súťaže o knižné publikácie z produkcie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Návštevníci, ktorí v sebe prebudili súťaživého ducha, mohli interaktívnou a hravou formou získať pečiatky potrebné na zaradenie do súťaže. Zábavné jazykové úlohy a cvičenia, ktoré boli špecifické pre každé oddelenie, vtiahli návštevníkov hlbšie do poznania výskumných oblastí JÚĽŠ SAV, v. v. i. Návštevníci, ktorí súťažili o najžiadanejšie publikácie, zbierali pečiatky, ktoré mohli získať vyriešením krátkej jazykovej úlohy, zodpovedaním jednoduchých otázok z oblasti jazykovedy či rozlúštením zábavných jazykových hier. Na zaradenie do súťaže bolo potrebné získať šesť rôznych pečiatok, čiže za každé oddelenie návštevníci získali jednu pečiatku.

Do súťaže o knižné publikácie sa zapojilo 40 návštevníkov z celkového počtu cca 70 návštevníkov.

Knižné výhry, ktoré získali návštevníci podujatia Deň otvorených dverí JÚĽŠ SAV, v. v. i., počas Týždňa vedy a techniky 2023:

1. Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny (Slovné tvary a báze Slovenského národného korpusu) (Marko Saloň)

2. Krátky slovník slovenského jazyka (Terézia Chanová)

3. Stručný etymologický slovník slovenčiny (Dominika Ondrušová)

4. Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi (Veronika Macková)

5. Rozličnosti o slovenčine (Tobias Papula)

6. Spytovali ste sa (výherkyňa/výherca si želá ostať v anonymite)

Okrem súťaže o knižné publikácie mohli návštevníci získať ďalšie odmeny v Zábavnej zóne so Štúrom. Zábavná zóna nepodliehala zbieraniu pečiatok, ale návštevníci mohli získať ako odmenu pero, ceruzku, magnetku, záložku, tričko či šiltovku s logom Slovenského národného korpusu.

Návštevníci sa na tomto mieste mohli skúsiť rozlúskať tajuplné a komplikované lásky Štúrovcov, zahrať pexesá s tematikou Štúrových mesiacov alebo s tematikou hlaholiky, priradiť k slovám v slovenčine ich náprotivok v češtine či zahrať sa na detektívov a priradiť k slovám v slovenčine ich preklady v hlaholike, takisto mohli využiť predlohu s abecedou hlaholského písma a pokúsiť sa napísať si svoje meno v dnes už nepoužívanom písme Slovanov, a potrápiť svoje tvorivé myslenie pri skladaní slov a viet na základe vopred určených slabík.

Stálou súčasťou Zábavnej zóny so Štúrom je výstava fotografií lubinských Štúrovcov, ktoré ústavu v roku 2015 poskytla Ivana Elgyütt. Fotografie dokumentujú neľahké životné osudy Štúrovcov z Lubiny od roku 1761 až po súčasnosť. Stálicou Zábavnej zóny so Štúrom je aj maketa Ľudovíta Štúra v životnej veľkosti, ktorú vytvorili nadaní žiaci zo Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Bratislave. Tí ju vyrobili pri príležitosti narodeninového festivalu Štúr-žúr v roku 2015 a odvtedy je „papierový“ Ľudovít Štúr pevnou súčasťou Zábavnej zóny so Štúrom. Návštevníci si mohli tento rok urobiť nielen fotku s Ľudovítom Štúrom spolu s rôznymi rekvizitami v podobe fúzov, brady, pier či národnobuditeľských výrokov, ale mohli nahliadnuť do tajov Nauky reči slovenskej, prelistovať si dvojtýždenník Slovenskje národňje novini a oboznámiť sa s dvojtýždennou prílohou Orol tatránski.


Okrem Dňa otvorených dverí JÚĽŠ SAV, v. v. i., počas Týždňa vedy a techniky 2023 pripravil JÚĽŠ SAV, v. v. i., literárnu súťaž Báseň v štúrovčine 2023, ktorá prebiehala od 6. novembra do 26. novembra 2023.

Pomocníkmi pri písaní básní v štúrovčine mohli byť špecializovaný nástroj Ludevít – prekladač do štúrovskej slovenčiny, Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny (Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu).

Do literárnej súťaže bolo prihlásených 456* básní z celého Slovenska.

Vzhľadom na obrovský záujem o súťaž a množstvo básní vyhlási Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., výsledky literárnej súťaže Báseň v štúrovčine 31. januára 2024.

*Zverejnené budú len tie básne, ktorých autorky a autori poskytnú súhlas so zverejnením. Udelenie súhlasu so zverejnením autorskej tvorby básní na internetových stránkach juls.savba.sk a korpus.sk nepodlieha zaradeniu do súťaže, a teda do súťaže budú zaradené všetky prihlásené básne.