Časopis: SLOVENSKÁ REČ

Ako sa vyvíjala slovenská spoločnosť od doby Ľ. Štúra z hľadiska dynamiky národnej jednoty podmienenej demokratizáciou spisovnej slovenčiny? Aké sú štylistické a komunikačné kvality slovenskej vlogosféry? Ako a prečo závisí stupeň zdomácňovania anglicizmov od komunikačnej oblasti? Ako sa vyvíja vplyv sociálnych faktorov na existenciu rodovej asymetrie vo vzťahu k pomenovaniam ženských osôb?

Odpovede aj na tieto otázky nájdete v časopise Slovenská reč (2023, roč. 88, č. 2) spolu s ďalšími zaujímavými štúdiami a článkami zo slovenskej jazykovedy.

Všetky články a mnoho ďalších nájdete tu.