Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: dát si vs prosiť si

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „dát si“ – „prosiť si“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/4251.