Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: hejno vs kŕdeľ

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „hejno“ – „kŕdeľ“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu.

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/2801.