Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: játra vs pečeň

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „játra“ – „pečeň“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/2354.