Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: nápověda vs šepkár

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „nápověda“ – „šepkár“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/3352.