Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: snad vs azda

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „snad“ – „azda“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/3701.