Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: svatba vs sobáš

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „svatba“ – „sobáš“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/3451.