Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: tchyně vs svokra

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „tchyně“ – „svokra“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu.

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/2901.