Digitalizácia nárečových nahrávok – Výskumný pobyt našej kolegyne S. Ondrejčikovej z dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV

V rámci dlhoročného projektu Slovník slovenských nárečí realizovaného v dialektologickom oddelení Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., sa dialektológovia okrem slovníkového spracovania nárečovej lexiky podieľajú aj na postupnej elektronizácii a digitalizácii pramenných fondov deponovaných v archívoch ústavu.

Doktorandka a spoluriešiteľka projektu Slovník slovenských nárečí (IV. zväzok) Stella Ondrejčiková využila grantovú ponuku Akademie věd ČR a vo februári absolvovala dvojtýždňový výskumný pobyt na partnerskom pracovisku v Brne. Dialektologické oddelenie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pod vedením PhDr. M. Ireinovej, Ph.D., disponuje zbierkou zvukových záznamov ľudového jazyka, ktorú systematicky spracovali pracovníci dialektologického oddelenia.

Tento výskumný pobyt poskytol možnosť formou prezenčného štúdia spoznať výskumné metódy a techniky využívané pri spracovaní archívnych fondov, ako aj príležitosť diskutovať s Mgr. M. Šimečkovou, Ph.D., o možnostiach katalogizácie a následnej digitalizácie nárečových nahrávok. Hlavným výstupom hosťujúceho pracoviska na prezentáciu zvukových a textových ukážok z nárečí českého jazyka je online databáza ja.map a portál https://veslovech.cz/.

Súčasťou výskumného pobytu boli aj návštevy viacerých odborných prednášok, diskusia s doc. V. Bočkom, Ph.D., o spôsobe archivácie materiálu v etymologickom oddelení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brne či prezentácia aktuálnych projektov dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV, v. v. i., v Bratislave.

Kolegovia z dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., chcú nadobudnuté znalosti plne aplikovať na svojom pracovisku a veria, že v budúcnosti sa stanú východiskom pri digitalizovanom predstavení zvukových záznamov slovenských nárečí pre verejnosť.