Dimenzie slovenskej etymológie – knižná novinka

Predstavujeme vám novú publikáciu Dimenzie slovenskej etymológie od nášho kolegu Ľubora Králika z oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie.

Publikácia ponúka etymologické interpretácie viac ako 60 výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, starších období vývinu slovenčiny i slovenských nárečí. Publikácia objasňuje pôvod skúmaných slov v širších slovanských a stredoeurópskych súvislostiach. Etymologickou charakteristikou jednotlivých slov zároveň ilustruje rôznorodosť a pestrosť bádateľských postupov a metód využívaných v súčasnej etymologickej vede.

Možno si ju zakúpiť aj priamo u vydavateľa.