Literárna súťaž Báseň v štúrovčine 2023 – výsledky

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2023 vyhlásil Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., (ďalej len JÚĽŠ SAV) literárnu súťaž Báseň v štúrovčine 2023, ktorá prebiehala od 6. novembra do 26. novembra 2023.

Do literárnej súťaže bolo prihlásených 456* básní z celého Slovenska, ktoré nájdete tu → súťažné básne.

Pomocníkmi pri písaní básní v štúrovčine mohli byť:

Špecializovaný nástroj Ludevít vznikal v čase, keď nebol strojový preklad použiteľný na prekladateľské účely, ale skôr na získanie prehľadu o význame textu. Nástroj sa od svojho prvého predstavenia ďalej nevyvíjal a slúžil len ako ukážka technologických možností jednoduchého pravidlového prevodu textu.

Z týchto dôvodov sa výherné básne nevyberali na základe znalostí zákonitostí štúrovčiny súťažiacich, ale podľa ich umeleckej hodnoty a estetického cítenia autoriek a autorov. Básne nepodliehali ani kontrole gramatiky či správnosti prekladu do štúrovčiny. Michaela Majerčíková z oddelenia Slovenského národného korpusu hovorí, že „Ľudovít Štúr by ani takýmto jazykom nepísal. Preložiť básnické texty do originálnej štúrovčiny by si vyžiadalo samostatnú štúdiu. Podobu, ktorú ponúka špecializovaný nástroj Ludevít, by som nazvala poštúrovčenou súčasnou slovenčinou.“

Čo to znamená? Jednoducho povedané, od „Ludevíta“ nemôžeme za žiadnych okolností očakávať gramaticky správny výsledok – nástroj nepredstavuje správnu štúrovskú slovenčinu. Avšak pôvodný cieľ nástroja ostáva zachovaný dodnes, a to, že má slúžiť na pobavenie a popularizáciu vedeckého výskumu jazyka.

Ďakujeme všetkým autorkám a autorom, ktorí spoznali mnohé z popularizačných nástrojov a databáz vyvíjaných na pôde JÚĽŠ SAV a želáme im veľa podnetných chvíľ pri básnickej tvorbe!

Výherkyniam a výhercom srdečne blahoželáme!

Výsledky literárnej súťaže Báseň v štúrovčine nájdete tuvýherné básne.

1. Kategória: Hlavná cena – Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny. Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
139: Nina Sčensná (To je ten život?)
151: Michal Borbáš (Základi slováckeho jazika, alebo ako vznikli Reného príhodi)

2. Kategória: Cena za najlyrickejšiu báseň – Časovanie slovies v slovenčine
225: Malvína Hadžegová (Štúr na smrťelnej posťeli)
373: Lucia Benková (Oči)

3. Kategória: do 12 veršov – Spytovali ste sa
054: Natália Vicenová (Koňjec)
159: Sebastián Ľach (V kraji snou)

4. Kategória: od 13 do 24 veršov – Rozličnosti o slovenčine
015: Samuel Terray (Vojak)
449: Diana Ďurčová (Večer)

5. Kategória: od 25 do 36 veršov – Krátky slovník slovenského jazyka
140: Teo Sedliaček (Stuďená chladná rjeka)
163: Lucas Villem (Čaro običajních vecí)

6. Kategória: viac ako 37 veršov – Stručný etymologický slovník slovenčiny
067: Michaela Hanečáková (Slovanskje božstvá)
302: Alica Madorrán Fortuňo (Prichádza doba nová?)

7. Kategória: Čestné uznanie – Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi
Kolektív žiakov zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade (Mgr. Nikola Poľanovská) → kolektívne dielo.
Kolektív žiakov z Gymnázia Varšavská v Žiline (PaedDr. Ľudmila Martinčeková) → kolektívne dielo.

*Zverejnené sú len tie básne, ktorých autorky a autori poskytli súhlas so zverejnením. Súhlas so zverejnením autorskej tvorby básní na internetových stránkach juls.savba.sk a korpus.sk nepodliehal zaradeniu do súťaže, a teda do súťaže boli zaradené všetky prihlásené básne.