Mgr. Agáta Karčová, PhD.

lingvistka

Kontaktné údaje

E: agata.karcova@korpus.juls.savba.sk, agata.karcova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106
Miestnosť: 38

Profil pracovníčky

Štúdium

2007 – 2013
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, slovenský jazyk a literatúra → PhD.
2000 – 2005
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská

2005 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Významné ocenenia

2020
Hlavná cena (2. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2020
Cena poroty za slovník (1. miesto) v súťaži SLOVNÍK ROKU 2020 (Jednota tlumočníků a překladatelů) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
2019
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry (Literárny fond) za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu

Zameranie

 • korpusová lingvistika
 • synchrónna gramatika
 • on-line vzdelávanie
 • morfologická databáza
 • tvorba a editovanie hovoreného korpusu
 • tvorba a editovanie korpusu slovenských nárečí
 • tvorba a editovanie nárečového archívu

Medzinárodné projekty

 • lingvo.info
  Doba trvania: 1.12.2012 - 30.11.2014
 • Zdroje v strednej a juhovýchodnej Európe – CESAR
  Doba trvania: 1.2.2011 - 30.1.2013
 • Slovenčina online
  Doba trvania: 1.11.2009 - 31.10.2011

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku - 2. etapa
  Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2011
 • Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
 • Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
 • Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny
  Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008

Personálna bibliografia

 • KARČOVÁ, Agáta - ŠIMKOVÁ, Mária. Morfolohična anotacija tekstiv Slovackoho nacionaľnoho korpusu. In Leksykohrafičnyj bjuleteň : zbirnyk naukovych prac. Vypusk 13. Vidpov. red. V. Nimčuk. - Kyjiv : Instytut ukrajinskoji movi Nacionaľnoji akademiji nauk Ukrajiny, 2006, s. 71-76. ISBN 966-02-4002-3. Dostupné na internete: <a href="http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72860/18-Karchova.pdf?sequence=1">http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72860/18-Karchova.pdf?sequence=1</a>
 • KARČOVÁ, Agáta - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Distribúcia koncoviek -mi, -ami v tvaroch maskulínnych substantív zakončených na konsonantické skupiny. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová, Martina Ivanová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006, s. 155-175. ISBN 80-8068-545-2.
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta. Návrhy na doplnenie a spresnenie pravidiel prepisu z ukrajinskej grafickej sústavy do slovenskej grafickej sústavy. In Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 6, s. 329-332. ISSN 0023-5202.
 • KARČOVÁ, Agáta. Čo je slovenský národný korpus? Do formy rozhovoru upravila Anna Šimkuličová. In Pod Vihorlatom, 2007, roč. 9, č. 8, s. 8.
 • KARČOVÁ, Agáta. Slovenčina od nesmelých začiatkov po dnešok. Do formy rozhovoru upravila Anna Šimkuličová. In Pod Vihorlatom, 2007, roč. 9, č. 10, s. 9.
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta - ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Hovorený korpus slovenčiny. In Čeština v mluveném korpusu. Eds. Marie Kopřivová, Martina Waclawičová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 227-233. ISBN 978-80-7106-982-9.
 • KARČOVÁ, Agáta. Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora. In Varia XV : zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A.Gálisová, A. Chomová. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici, 2008, s. 286-292. ISBN 80-89037-04-6.
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - KARČOVÁ, Agáta - VASILIŠINOVÁ, Dorota. EGG. 2007. 14th Central European Summer School in Generative Grammar. In Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 181-185. ISSN 0021-5597.
 • KARČOVÁ, Agáta. Produktívnosť vzoru vysvedčenie, jeho vplyv na skloňovanie substantív stredného rodu a nové lexikálne jednotky prináležiace k tomuto vzoru. In Varia. 16 : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006. Zost. G. Múcsková. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 257-268. ISBN 80-89037-04-6.
 • KARČOVÁ, Agáta. Sabol, Ján - Bónová, Iveta - Sokolová, Miloslava: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006. 254 s. In Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 2, s. 111-112. ISSN 0037-6981.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - KARČOVÁ, Agáta - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovko 2009 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 85-89. ISSN 0021-5597.
 • KARČOVÁ, Agáta. Adaptácia vybraných akronymov do systému slovenčiny. In Varia XVII : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007. Zost. Viera Kováčová. - Bratislava : Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010, s. 207-212. ISBN 978-80-8084-550-6.
 • KARČOVÁ, Agáta. Projekt Slovenského hovoreného korpusu a analýza jazykového prejavu vybraného hovoriaceho z televíznej relácie. In Varia. 19 : zborník príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. - Trnava : Trnavská univerzita, 2010, s. 139-146. ISBN 978-80-8082-391-7.
 • KARČOVÁ, Agáta. Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009. 215 s. In Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 3, s. 185-191. ISSN 0037-6981. Recenzia na: Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia / ed. Matej Považaj. - Bratislava : Veda, 2009. - ISBN 978-80-224-1052-6.
 • KARČOVÁ, Agáta. Výslovnostné realizácie dvojhásky ô v súčasných hovorených prejavoch na báze Slovenského hovoreného korpusu. In Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Ed. F. Čermák, K. Kučera, V. Petkevič. - Praha : Ústav Českého národního korpusu – Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 240-251. ISBN 978-80-7422-115-6.
 • KARČOVÁ, Agáta. Postpozícia nerozvitého zhodného atribútu (výskum na báze Slovenského národného korpusu a českého korpusu ORWELL) = Posposition of agreeing (congruent) atribute (research based on the Slovak national corpus and Czech corpus ORWELL. In Gramatika a korpus 2012 – Grammar and corpora 2012. - Hradec Králové : Gaudeamus - Univerzita Hradec Králové, 2013, s. 1-13. ISBN 978 80-7435-243-0.
 • KARČOVÁ, Agáta. Delimitation of Participles in the Manual Morphological Annotation. In Natural language processing, Corpus linguistics, E-learning : proceedings. Eds. Katarína Gajdošová, Adriána Žáková. - Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2013, s. 108 – 117. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • KARČOVÁ, Agáta. Jazykový obraz sveta – predstavy o zrakovom vnímaní zakódované v slovenskom jazyku : dizertačná práca. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2013. 103 s.
 • KARČOVÁ, Agáta. Hovorené korpusy a korpusové výskumy reči = Spoken corpora and corpus based speech research. In Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 1-2, s. 105-113. (2013 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Čeština v mluveném korpusu. Studie z korpusové lingvistiky / ed. M. Kopřivová - M. Waclawičová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. - ISBN 978-80-7106-9.
 • KARČOVÁ, Agáta. Okrúhle jubileum Márie Šimkovej. In Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 5, s. 307-309. ISSN 0023-5202.
 • KARČOVÁ, Agáta. Frekventované bohemizmy v slovenčine – substantíva s formantom -tko = Frequented bohemisms in Slovak – substantives with the formant „-tko“. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II. : 2nd Conference for Young Slavists in Budapest. Aleksander Urkom. - Budapest : Prof. Dr. István Lukács, 2014, p. 80-90. ISBN 978-963-284-498-5. Dostupné na internete: <a href="http://docplayer.pl/24387069-Fiatal-szlavistak-budapesti-nemzetkozi-konferenciaja-ii-2-nd-conference-for-young-slavists-in-budapest.html">http://docplayer.pl/24387069-Fiatal-szlavistak-budapesti-nemzetkozi-konferenciaja-ii-2-nd-conference-for-young-slavists-in-budapest.html</a>
 • KARČOVÁ, Agáta. Jazykový obraz sveta – fenomén videnia a zraku a ich axiologický rozmer = Linguistic picture of the world – the phenomenon of seeing and sight and their axiological dimension. In Štefan Peciar a moderná lexikografia : zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Ed. S. Ondrejovič, L. Satinská, J. Vrábľová. - Bratislava : Veda, 2014, s. 223-247. ISBN 978-80-224-1416-6.
 • KARČOVÁ, Agáta - KMEŤOVÁ, Beáta. Slovko 2013 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. In Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 1, s. 91-98. (2013: 0.139 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - Scopus). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2014-0008">https://doi.org/10.2478/jazcas-2014-0008</a>
 • MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - DUŠEK, Ondřej - HAJIČ, Jan - KARČOVÁ, Agáta - GARABÍK, Radovan. Semi-automatic Detection of Multiword Expressions in the Slovak Dependency Treebank. In Computational Linguistics in Bulgaria 2014 : proceedings of the First International Conference. - Sofia : The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin - Bulgarian Academy of Sciences, 2014, s. 32-39. ISSN 2367-5578. Dostupné na internete: <a href="https://dcl.bas.bg/clib/wp-content/uploads/2014/07/CLIB2014_Proceedings.pdf">https://dcl.bas.bg/clib/wp-content/uploads/2014/07/CLIB2014_Proceedings.pdf</a>
 • KARČOVÁ, Agáta - LEVICKÁ, Jana. Aktuálne otázky terminológie marketingu. In Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 48-52. ISSN 0023-5202.
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta - ŠIMKOVÁ, Mária - BRÍDA, Radoslav - ŽÁKOVÁ, Adriána. Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Red. Radovan Garabík, Agáta Karčová, Mária Šimková, rec. Jana Kesselová, Jana Pekarovičová. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Slovenský národný korpus - Mikula, s.r.o., 2016. 654 s. ISBN 978-80-88814-91-7
 • GARABÍK, Radovan - KMEŤOVÁ, Beáta - KARČOVÁ, Agáta - BOBEKOVÁ, Kristína - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - CHLPÍKOVÁ, Katarína. Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Rec. Marko Tadič, Patrice Pognan. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta - ŽÁKOVÁ, Adriána. Kvantitatívna analýza polyfunkčného komponentu sa na báze Slovenského národného korpusu = Quantitative Analysis of the Polyfunction Component sa on the Basis of Slovak National Corpus. In Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 23-34. (2017: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). (2018 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta. Úvod. In GARABÍK, Radovan et al. Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. [11]-18. ISBN 978-80-224-1699-3.
 • KARČOVÁ, Agáta. Cenný prameň aj praktická príručka. In Kultúra slova, 2018, roč. 52, č. 4, s. 237-240. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Spytovali ste sa. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. - ISBN 978-80-224-1615-3.
 • KARČOVÁ, Agáta - ZUMRÍK, Miroslav. Slovko 2017 : Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia a e-terminológia = Slovko 2017. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology. In Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 91-99. (2017: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). (2018 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta. Frekvencia lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu v slovenčine = Frequency of Lexical Units of Foreign Origin in Slovak. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 26-46. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • KARČOVÁ, Agáta. Archív nárečí Slovenského národného korpusu. Východiská jeho tvorby, súčasný stav a perspektívy = An Archiv of Dialects of the Slovak National Corpus. In Variety jazyka a jazykovedy : východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 105-122. ISBN 978-80-555-2381-1.

Profily pracovníčky na iných stránkach