Dr. phil. Jakob Heinrich Horsch, M.A.

lingvista

Kontaktné údaje

E: jakob.horsch@korpus.juls.savba.sk, jakob.horsch@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137
Miestnosť: 50

Profil pracovníka

Štúdium

2017 – 2023
Katedra anglickej jazykovedy, Univerzita Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko, anglická jazykoveda → PhD. (Dr. phil.)
2015 – 2017
Fakulta jazykovedy, literatúry a kulturológie, Univerzita v Regensburgu, Regensburg, Nemecko, anglická jazykoveda → MA
2011 – 2014
Fakulta jazykovedy, literatúry a kulturológie, Univerzita v Regensburgu, Regensburg, Nemecko, slovenský jazyk a slovenská kultúra → Slovakicum
2011 – 2014
Fakulta jazykovedy, literatúry a kulturológie, Univerzita v Regensburgu, Regensburg, Nemecko, amerikanistika → BA

Pracoviská

2023 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2017 – 2024
Katedra anglickej jazykovedy, Univerzita Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko (výskumný asistent)

Zameranie

  • kognitívna lingvistika
  • konštrukčná gramatika
  • kontrastívna lingvistika
  • slovosled

Profily pracovníka na iných stránkach