Mgr. Jana Levická, PhD.

vedúca oddelenia, vedúca projektu Slovenský národný korpus

Kontaktné údaje

E: jana.levicka@korpus.juls.savba.sk, jana.levicka@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106
Miestnosť: 37

Profil pracovníčky

Štúdium

2000 – 2004
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, francúzsky jazyk a lingvistika → PhD.
1995 – 2000
Filozofická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc/Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, anglická a francúzska filológia → Mgr.

Pracoviská

2004 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2000 – 2005
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (odborná asistentka)
1999 – 2003
Medzinárodná redakcia TASR, Bratislava (externá redaktorka)

Významné ocenenia

2007
Cena Mateja Bela (Literárny fond) za preklad diela Pamäť – encyklopédia. Lepšie spoznať, chrániť, účinnejšie využívať
2005
Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (členka oceneného kolektívu)

Zameranie

 • lingvistika
 • terminológia
 • preklad

Medzinárodné projekty

 • Analýza bulharsko-slovenských/slovensko-bulharských lexikálnych dát pomocou metód počítačového spracovania jazyka
  Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
 • Slovenský workshop ELRC
  Doba trvania: 1.1.2016 - 30.6.2016
 • Slovenská terminologická sieť
  Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2012

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí
  Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
 • Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu
  Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2024
 • Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)
  Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku - 2. etapa
  Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2011
 • Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011

Personálna bibliografia

 • LEVICKÁ, Jana. Terminologie et Informatique. In Actes 8e Séminaire international d'études doctorales. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004, s. 191-195. Dostupné na internete: <a href="http://korpus.juls.savba.sk/publications.html">http://korpus.juls.savba.sk/publications.html</a>
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologická synonymia v oblasti stavebníctva vo francúzštine a problematika ekvivalentácie. In ??? - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2004, 6 s. Dostupné na internete: <a href="http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/2004-levicka-terminologicka%20synonymia.pdf">http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/2004-levicka-terminologicka%20synonymia.pdf</a>
 • Computer treatment of Slavic and East European languages = slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní. Editor Radovan Garabík a Jana Levická. Bratislava : Veda, 2005. 245 s. ISBN 80-224-0895-6
 • LEVICKÁ, Jana. Proces ustaľovania terminologických sústav a prínos terminologických databáz. In Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Ed. K. Viestová. - Bratislava : Ekonóm, 2005, s. 22-29. ISBN 80-25-2102-7.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologická databáza v JÚĽŠ SAV. Možnosti, dôvody a prínos. In ??? - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2005. Dostupné na internete: <a href="http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/2004-levicka-terminologicka%20synonymia.pdf">http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/2004-levicka-terminologicka%20synonymia.pdf</a>
 • TARABA, Ján. Approche contextuelle du vocabulaire économique français-slovaque. In Philologica 59 : studia romanistica. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 81-92. ISBN 80-223-2024-2.
 • CROISILE, B. - LEVICKÁ, Jana (prekl.). Pamäť – lepšie spoznať, chrániť, účinnejšie využívať. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2006. 316 s. ISBN 80-10-00709-9
 • LEVICKÁ, Jana. Teoretické východiská budovania terminologickej databázy. In Odborný preklad 2 : tvorba a využívanie prekladových, terminologických a výkladových slovníkov. - Bratislava : AnaPress, 2006, s. 73-81. ISBN 80-8913-724-5.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologické implikácie štruktúrnej a kontextovej analýzy francúzskej a slovenskej stavebnej lexiky : doktorandská dizertačná práca. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2006. 221 s.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminology and Terminological Activities in the Present-Day Slovakia. In Computer treatment of Slavic and East European languages. Ed. Jana Levická - Radovan Garabík. - Bratislava : Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 139-152. ISBN 978-80-87139-05-9.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminology and society : správa z konferencie na Lessius University College 15. – 17. 11. 2006. In Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 162-166. ISSN 0021-5597.
 • LEVICKÁ, Jana. Slovenská terminologická databáza. In Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 3, s. 139-157. ISSN 0023-5202.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminology Variation: On the Concept of Synonymy in the Loght of an Interlingual Analysis of a Terminology Field. In Terminológia v odbornom preklade : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 13. a 14. septembra 2007 na FF UPJŠ v Košiciach. - Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárik v Košiciach – Tlmočnícky ústav, 2008, s. 29-49. ISBN 978-80-88879-18-2.
 • LEVICKÁ, Jana. Skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej databázy. In Odborný preklad. 3. : materiály zo seminára Aspekty redakčnej práce. - Bratislava : AnaPress, 2008, s. 27-38. ISBN 978-80-8083-456-2.
 • LEVICKÁ, Jana. Zakladajúca konferencia Slovenskej terminologickej siete. In Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 1, s. 53-55. ISSN 0023-5202.
 • NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research. Ed. R. Garabík, J. Levická. Brno : Tribun EU, 2009. 406 s. ISBN 978-80-7399-875-2
 • LEVICKÁ, Jana. Analysis of 'Classical' and Legislative Definitions of for the Term Records of the Slovak Terminology Database. In Comparative Linguistics, 2009, č. 1, s. 107-123.
 • LEVICKÁ, Jana - ŠIMKOVÁ, Mária. Možnosti využitia projektov Oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v prekladateľskej praxi. In Letná škola prekladu 7 : 30 rokov Letnej školy prekladu. Zborník prednášok. Ed. Alojz Keníž. - Bratislava : AnaPress, 2009, s. 149-169. ISBN 978-80-89137-55-8.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologické teórie vo frankofónnych krajinách. In Terminologické fórum II. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, s. 4-11. ISBN 978-80-8075-375-7.
 • LEVICKÁ, Jana - CÍBIKOVÁ, Ingrid. Quo vadis, terminológia? In Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej praxi : Preklad a tlmočenie. 8. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 121-128. ISBN 978-80-8083-745-7.
 • LEVICKÁ, Jana - BALCAROVÁ, Dorota. Slovak Terminology Database. Poster. In XVII European Symposium. - Denmark, Aarhus, 2009.
 • SLOVKO 2009 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. J. Levická, R. Garabík. Brno : Tribun, 2009. 406 s. ISBN 978-80-7399-875-2
 • ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana. Slovko (2001 - 2009). Päť ročníkov medzinárodného podujatia. In SLOVKO 2009 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. J. Levická, R. Garabík. - Brno : Tribun, 2009, s. 15-18. ISBN 978-80-7399-875-2.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana. Slovko (2001–2009). Five Editions of the International Conference. In SLOVKO 2009 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. J. Levická, R. Garabík. - Brno : Tribun, 2009, s. 11-14. ISBN 978-80-7399-875-2.
 • LEVICKÁ, Jana. Neologizmy a terminologické plánovanie. In Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár o problematikou neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Red. Jana Levická - Katarína Viestová. - Bratislava : Slovenský národný korpus – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2010, s. 70 – 80, angl. res. s. 88. ISBN 978-80-7399-944-5.
 • LEVICKÁ, Jana. Úvod. In Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár o problematikou neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Red. Jana Levická, Katarína Viestová. - Bratislava : Slovenský národný korpus – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2010, s. [7] – 8. ISBN 978-80-7399-944-5.
 • LEVICKÁ, Jana. Neologizmy v terminológii marketingu : seminár a zborník. In Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 98-99. ISSN 0021-5597.
 • LEVICKÁ, Jana. Dánske sympózium o odbornom jazyku a komunikácii. In Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 1, s. 41-44. ISSN 0023-5202.
 • Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár s problematikou neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Red. Jana Levická - Katarína Viestová. Bratislava : Slovenský národný korpus – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2010. 137 s. ISBN 978-80-7399-944-5
 • LEVICKÁ, Jana. Dynamické tendencie v súčasnom terminologickom myslení a praxi = Dynamic tendencies in current terminological thinking and praxis. In Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Ed. J. Taraba, B. Ulašin. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 128-172. ISBN 978-80-223-2553-0.
 • LEVICKÁ, Jana. Korpusová lingvistika v službách terminologickej práce - analýza termínu marketing = Corpus linguistics at service of terminogical work – the analysis of the term marketing. In Aktuálne otázky terminológie marketingu : zborník z medzinárodnej konferencie. Red. J. Levická , K. Viestová. - Bratislava : Slovenský národný korpus - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2014, s. 77-95. ISBN 978-80-971690-1-5.
 • Aktuálne otázky terminológie marketingu : zborník z medzinárodnej konferencie = Current issues of marketing terminology. Red. Jana Levická, Katarína Viestová. Bratislava : Slovenský národný korpus - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2014. 210 s. ISBN 978-80-971690-1-5
 • KARČOVÁ, Agáta - LEVICKÁ, Jana. Aktuálne otázky terminológie marketingu. In Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 48-52. ISSN 0023-5202.
 • LEVICKÁ, Jana - GALAMBOŠ, Michal. Názvoslovný systém izotopovo modifikovaných zlúčenín v anorganickej chémii = Terminological system of isotopically modified compounds in inorganic chemistry. In Bezpečnosť jadrovej energie, 2015, roč. 23, č. 9-10, s. 295-299. ISSN 1210-7085.
 • LEVICKÁ, Jana. Korpus ako zdroj terminologických informácií relevantných pre preklad = Corpus as a source of terminology information pertinent for the translation. Rec. Ján Vilikovský, Katarína Bednárová. In Letná škola prekladu. 13. Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu. - Bratislava : AnaPress, 2014, s. 86-95. ISBN 978-80-971262-2-3-0.
 • LEVICKÁ, Jana. Horeckého terminológia vo svetle súčasnej terminologickej teórie a praxe = Horecký's terminology in the light of today's terminology theory and practice. Rec. Marie Krčmová, Pavol Žigo. In Človek a jeho jazyk. 3.Inšpirácie profesora Horeckého. Ed. Mária Šimková, rec. Marie Krčmová, Pavol Žigo. - Bratislava : Veda, 2015, s. 572-583. ISBN 978-80-224-1181-3.
 • LEVICKÁ, Jana. Lexikón marketingu a neologizmy v súčasnej marketingovej terminológii = Marketing lexicon and neologisms in current marketing terminology. Rec. Pavol Žigo, Slavomír Ondrejovič. In Jazyková kultúra a terminológia. Ed. Sibyla Mislovičová, rec. Pavol Žigo, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Veda, 2015, s. 153-159. ISBN 978-80-224-1497-5.
 • LEVICKÁ, Jana. Synonymá v terminológii marketingu-sú anglicizmy preferovanejšie? In Terminologické fórum V. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác. Ed. Ingrid Cíbiková, rec. Pavel Kvetko, Zuzana Bohuňová. - Trnava : Filozofická fakulta, 2015, s. 92-107. ISBN 978-80-8105-755-7.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Aktuálne otázky a metódy terminologickej práce. In Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 93-99. (2015: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). (2016 - Scopus). ISSN 0021-5597.
 • LEVICKÁ, Jana. Slovenská terminologická databáza a terminologická práca Jána Horeckého. In Medjunarodni naučni simpozijum Slovenska terminologija danas. 11 – 13. maj 2016 godine, Beograd. Knjiga sažetaka. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti – Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske – Matica srpska – Institut za srpski jezik SANU, 2016, s. 60. Dostupné na internete: <a href="http://term-in.net/upload/iblock/ea8/knjiga-rezimea-slovenska-terminologija.pdf">http://term-in.net/upload/iblock/ea8/knjiga-rezimea-slovenska-terminologija.pdf</a>
 • GALAMBOŠ, Michal - KRIVOSUDSKÝ, Lukáš - TATIERSKY, Jozef - ROSSKOPFOVÁ, Oľga - LEVICKÁ, Jana. Názvoslovie anorganických látok. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 176 s. ISBN 978-80-223-3962-9
 • GALAMBOŠ, Michal - LEVICKÁ, Jana. Slovenské názvoslovie anorganickej chémie: história a jazyková charakteristika = Development and characteristics of the Slovak nomenclature of inorganic chemistry. In Chemické Listy, 2016, roč. 110, č. 10, s. 678-683. (2015: 0.279 - IF, Q4 - JCR, 0.176 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0009-2770.
 • GALAMBOŠ, Michal - KRIVOSUDSKÝ, Lukáš - LEVICKÁ, Jana. Specificities and origins of the Slovak nomenclature of inorganic chemistry. In Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 3, p. 699-705. (2016: 1.258 - IF, Q3 - JCR, 0.347 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents). ISSN 0366-6352. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s11696-017-0133-8">https://doi.org/10.1007/s11696-017-0133-8</a>
 • KRIVOSUDSKÝ, Lukáš - GALAMBOŠ, Michal - LEVICKÁ, Jana. Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII = The concept of the formal oxidation state IX and the proposal of valency suffixes in the Slovak language for oxidation states higher than VIII. In Chemické Listy, 2017, roč. 111, č. 8, s. 509-517. (2016: 0.387 - IF, Q4 - JCR, 0.157 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents). ISSN 0009-2770.
 • LEVICKÁ, Jana. Počiatky slovenskej terminologickej databázy a jej súčasnosť a budúcnosť = The Origins of the Slovak Terminology Database and Its Present and Future. In Slovenska terminologija danas. - Beograd : SANU : Institut za srpski jezik SANU, 2017, s. 667-677. ISBN 978-86-7025-741-2.
 • LEVICKÁ, Jana. Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2016, roč. 12, č. 2, s. 8-10. (2015: 0.000 - IF). ISSN 1336-7242.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Finding one’s way: the case of Slovak terminology (general overview from 1844 onwards). In Polskie i europejskie nurty terminologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej - Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 180-197. ISBN 978-83-64020-57-5. ISSN 2299-9310. Dostupné na internete: <a href="https://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+38+M.+Ma%C5%82achowicz%2C%20S.Grucza%2C%20Polskie+i+europejskie+nurty+terminologiczne.pdf">https://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+38+M.+Ma%C5%82achowicz%2C%20S.Grucza%2C%20Polskie+i+europejskie+nurty+terminologiczne.pdf</a>
 • OZDÍN, Daniel - LEVICKÁ, Jana. Slovenské názvy prvkov Mendelejevovej tabuľky prvkov. In Esemestník, 2016, vol. 5, no. 2, s. 21-24. ISSN 1338-6425.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - STOYKOVA, Velislava. Slovak Terminology Database. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL JUBILEE CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE. Vol. 2. - Sofia : Institute for Bulgarian Language, 2017, 2017, p. 125-133. ISBN 978-954-924-899-9.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In Kultúra slova, 2018, roč. 52, č. 3, s. 129-139. ISSN 0023-5202.
 • LEVICKÁ, Jana. Konkurenčnosť synonymných adjektív v lekárskej terminológii. In Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, s. 71-163. ISBN 978-80-224-1679-5.
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologické aktivity na Slovensku na prelome tisícročí. In Slovjanske terminoznavstvo kincja XX - počatku XXI stoliť : kolektivna monografija členiv Terminologičnoji komisiji pri Mižnarodnomu komiteti slavistiv. - Kyjiv : Žnec, 2018, s. 116-131. ISBN 978-966-2057-28-7. Dostupné na internete: <a href="https://www.researchgate.net/publication/331825652_Slov'anske_terminoznavstvo_kinca_HH_-_pocatku_HHI_stolit">https://www.researchgate.net/publication/331825652_Slov'anske_terminoznavstvo_kinca_HH_-_pocatku_HHI_stolit</a>
 • LEVICKÁ, Jana. Terminology Portal and Database of Ján Horecký´s Terminological Works = Terminologický portál a databáza terminologických prác J. Horeckého. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 18-22 ang., 18-22 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • LEVICKÁ, Jana. Slovak Terminology in the Sociolinguistic Context of the 1960s = Slovenská terminológia v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 23-45 ang., 23-42 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Ján Horecký - Terminologist = Profesor Ján Horecký - terminológ. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 13-17 ang., 13-17 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký = Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. Eds. Jana Levická, Miroslav Zumrík, preklad do angl. Jana Levická, rec. Jozef Štefčík, Markéta Štefková, Marián Zouhar. Bratislava : Veda, 2019. 188 s. slov., 209 p. eng. Anglický text tlačený zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. ELRC Workshop Report for Slovakia : European Language Resource Coordination 28. 4. 2016. Dostupné na internete: <a href="http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Slovakia/ELRC-Workshop-Report_SLOVAKIA-public.pdf">http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Slovakia/ELRC-Workshop-Report_SLOVAKIA-public.pdf</a>
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Preface = Predhovor. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 11-12 ang., 13-17 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Odborný jazyk a výskum jeho lexiky = Language for special purposes and the research of its vocabulary. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 3, s. 573-590. (2018: 0.122 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0005">https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0005</a>
 • LEVICKÁ, Jana. 90. výročie narodenia Ivana Masára. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 115-119. ISSN 0023-5202.
 • KRIVOSUDSKÝ, Lukáš - GALAMBOŠ, Michal - LEVICKÁ, Jana. Základné pravidlá v názvosloví anorganických látok = The Basic Rules in Nomenclature of Inorganic Compounds. In Chemické Listy, 2021, roč. 115, č. 12, s. 673-678. (2020: 0.381 - IF, Q4 - JCR, 0.137 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0009-2770.
 • LEVICKÁ, Jana. Usage and Empirical Productivity of International Adjectival Suffixes in Slovak Based on General and Specialised Corpora. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 394-404. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0036">https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0036</a>
 • LEVICKÁ, Jana. Usage and Empirical Productivity of International Adjectival Suffixes in Slovak Revisited. In Terminologija, 2021, no 28, s. 54-79. ISSN 1392-267X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.35321/term28-03">https://doi.org/10.35321/term28-03</a>
 • PELECH, Ondrej - MICHALÍK, Jozef - AUBRECHT, Roman - FORDINÁL, Klement - HUDÁČKOVÁ, Natália - KOHÚT, Milan - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEVICKÁ, Jana - LINTNEROVÁ, Otília - MAGLAY, Juraj - MORAVCOVÁ, Martina - ONDREJKA, Martin - POTFAJ, Michal - REHÁKOVÁ, Daniela - SABOL, Martin - SCHLÖGL, Ján - SLIVA, Ľubomír - SOTÁK, Ján - ŠARINOVÁ, Katarína - ŠUJAN, Michal - VANČOVÁ, Iveta - VOZÁROVÁ, Anna. Slovenská verzia medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky = Slovak version of the International chronostratigraphic chart. In Mineralia Slovaca, 2021, vol. 53, no. 2, p. 103-114. (2020: 0.191 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0369-2086. Dostupné na internete: <a href="https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS_2021-2/MS_53_2_2021_03_Pelech_et_al.pdf">https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS_2021-2/MS_53_2_2021_03_Pelech_et_al.pdf</a> (APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov)
 • GARABÍK, Radovan - LEVICKÁ, Jana. Naïve Terminological Annotation of Legal Texts in Slovak - Can It Be Useful? In Rasprave : Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2022, vol. 48, № 1, pp. 27-44. (2021: 0.154 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1331-6745. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.31724/rihjj.48.1.2">https://doi.org/10.31724/rihjj.48.1.2</a>
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologická kultúra J. Horeckého v kontexte Téz o slovenčine = Cultivation of terminology of Ján Horecký in the context of the Tézy o slovenčine document. In Človek a jeho jazyk 5 : Povaha jazyka a jej poznávanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2022, s. 137-155. ISBN 978-80-224-1977-2. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa). VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum))
 • LEVICKÁ, Jana. Sondy do ustaľovania slovenskej právnej terminológie v 19. storočí. In Historia et theoria iuris : vedecký časopis venujúci sa právnym dejinám, právnej teórii a príbuzným oblastiam, 2023, roč. 15, supplementum, s. 67-77. ISSN 1338-0753. Dostupné na internete: <a href="https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2023_Supplementum_Levicka.pdf">https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2023_Supplementum_Levicka.pdf</a> (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa))
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologické výskumy v časopise Slovenská reč = Research on Terminology in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 220-249. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa))
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte slovensko-českých vzťahov = Development of Slovak Terminology in the 20th Century in the Context of Slovak-Czech Relationships. In Studia Academica Slovaca 52 : prednášky 59. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 220-238. ISBN 978-80-223-5648-0. Dostupné na internete: <a href="https://stella.uniba.sk/texty/FIF_SAS_52_2023.pdf">https://stella.uniba.sk/texty/FIF_SAS_52_2023.pdf</a>
 • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2), prizvaní ed. Milan Harvalík, Ľubor Králik, Iveta Valentová (2021, č. 1), prizvaní ed. Kristína Bobeková, Lucia Gibľáková, Jana Levická, Miroslav Zumrík (2021, č. 2), prizvaní ed. Lucia Molnár Satinská, Jaroslava Rusinková, Roman Soóky (2022, č. 3), prizvaná ed. Katarína Gajdošová (2023, č. 1). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597

Profily pracovníčky na iných stránkach