Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

lingvistka

Kontaktné údaje

E: katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk, katarina.gajdosova@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107
Miestnosť: 39

Profil pracovníčky

Štúdium

2009 – 2017
Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha, slovanská filologie → Ph.D.
2005 – 2008
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, slovenský jazyk a literatúra → Mgr.
2002 – 2005
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, slovenský jazyk a literatúra – dejepis

Pracoviská

2007 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava

Členstvo
vo ved. organizáciách

2023 – súčasnosť
Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, v. v. i. (podpredsedníčka výboru)
2013 – 2023
Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, v. v. i. (vedecká tajomníčka)
2009 – súčasnosť
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. (členka)

Zameranie

 • korpusová lingvistika
 • porovnávacia lingvistika so zameraním na česko-slovenské a slovensko-české kontaktové vzťahy
 • tvorba a editovanie hovoreného korpusu
 • tvorba a editovanie korpusu slovenských nárečí
 • vedenie praktických seminárov na prácu so SNK
 • komunikácia s verejnosťou

Medzinárodné projekty

 • Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • Kontakty maďarskej a slovenskej lingvistiky (zamerané na vybudovanie maďarsko-slovenského paralelného korpusu)
  Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
 • Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
 • lingvo.info
  Doba trvania: 1.12.2012 - 30.11.2014
 • Zdroje v strednej a juhovýchodnej Európe – CESAR
  Doba trvania: 1.2.2011 - 30.1.2013
 • Strojový preklad európskych jazykov pre používateľov
  Doba trvania: 1.5.2010 - 29.2.2012
 • Slovenčina online
  Doba trvania: 1.11.2009 - 31.10.2011

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu
  Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2024
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní
  Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
 • Premeny jazyka a jazykovedy očami slovenských jazykovedcov
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016
 • Valenčné potencie slovies v kontraste
  Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku - 2. etapa
  Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2011

Personálna bibliografia

 • Varia XIII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zostavili Mária Šimková, Katarína Gajdošová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2006. 294 s. ISBN 80-89037-04-6
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Prezentácia slovníkových diel z kuchyne najvýznamnejších lexikografických pracovísk Slovenska. In Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 3, s. 168-171. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovníky z kuchyne najvýznamnejších lexikografických pracovísk Slovenska. In Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 3, s.168-171. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <a href="http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/78421/Vynimocny-krst.html">http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/78421/Vynimocny-krst.html</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Kráľ Drozdia brada a jazykový zákon : problematika jazykového zákona. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <a href="http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/75407/Kral-Drozdia-brada-a-jazykovy-zakon.html">http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/75407/Kral-Drozdia-brada-a-jazykovy-zakon.html</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. A čo z toho budem/e mať? : popularizácia práce Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV. Dostupné na internete: <a href="http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/79554/A-co-z-toho-budeme-mat.html">http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/79554/A-co-z-toho-budeme-mat.html</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Zákon o štátnom jazyku v realite. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <a href="http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/75581/Zakon-o-statnom-jazyku-v-realite.html">http://katarinagajdosova.blog.sme.sk/c/75581/Zakon-o-statnom-jazyku-v-realite.html</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovníky v múzeu. In Knižná revue, 2007, roč. 17, č. 11, s. 2. ISSN 1210-1982.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Chalupkovo Brezno 2007. In Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 5, s. 300-303. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Mária. Slovenský závislostný korpus. In Grammar & Corpora 2007 : selected contributions from the conference Grammar and Corpora, Sept. 25-27, 2007, Liblice. Eds. František Štícha, Mirjam Fried. - Praha : Academia, 2008, s. 135-141. ISBN 978-80-200-1634-8.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. SCRABBLE hravo i ... In Varia. 15 : zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005. Zost. A. Gálisová, A. Chomová. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici, 2008, s. 140-151. ISBN 80-89037-04-6.
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta - ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Hovorený korpus slovenčiny. In Čeština v mluveném korpusu. Eds. Marie Kopřivová, Martina Waclawičová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 227-233. ISBN 978-80-7106-982-9.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Syntaktická anotácia vybraných textov Slovenského národného korpusu. In Varia. 16 : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006. Zost. G. Múcsková. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 140-148.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Využitie a výslovnosť skratiek v Slovenskom hovorenom korpuse. Dostupné na internete: <a href="http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/Gajdosova">http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/Gajdosova</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse. In Varia. 17 : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007. Zost. Viera Kováčová. - Bratislava : Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010, s. 115-120. ISBN 978-80-8084-550-6.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Cudzojazyčné výrazy v Slovenskom hovorenom korpuse. In Slovo o slove. 16 : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľudmila Liptáková - Markéta Andričíková - Martin Klimovič. - Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 190-197. ISBN 978-80-555-0201-4.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Lingvistická analýza automatizovanej anotácie datívu adjektíva v heterogénnych menných skupinách v Slovenskom národnom korpuse. In Slovo – Tvorba – Dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. - Bratislava : Veda, 2010, s. 309-330, angl. res. s. 329-330. ISBN 978-80-224-1107-3.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Mária. Človek a jeho jazyk. In Korpus – gramatika – axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka, 2010, roč. 1, č. 2, s. 91-100. ISSN 1804-137X.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - KARČOVÁ, Agáta - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Slovko 2009 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 85-89. ISSN 0021-5597.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Konferencia Človek a jeho jazyk 2010. In Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 2, s. 106-115. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Cudzojazyčné výrazy v Slovenskom hovorenom korpuse. In Slovo o slove. 16 : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 190-197. Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete: <a href="http://www.unipo.sk/public/media/11314/Slovo%20o%20slove%2016.pdf">http://www.unipo.sk/public/media/11314/Slovo%20o%20slove%2016.pdf</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H - L vykročil k používateľom. In Kultúra slova, 2011, roč. 45, č. 3, s.185-189. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Beáta - ŽÁKOVÁ, Adriana. Slovko 2011 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167-172. (2011 - Scopus). ISSN 0021-5597.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Ako sme vyprevadili do života druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2011, č. 3, s. 136. (2010: 0.101 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2011 - Current Contents, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, SCOPUS). ISSN 1337-9690.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Edícia Štúdie z korpusovej lingvistiky a jej prvý zväzok. In Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1-2, s. 76-84. (2011 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Studie z korpusové lingvistiky. Sv. I / Ed. F. Čermák – R. Blatná. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. - ISBN 80-7106-865-9.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Frekvenčná analýza hovorenej slovenčiny. In Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 5 - 6, s. 331-336. (2012 - Scopus). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Morfologie mluvené češtiny: Frekvenční analýza / Šonková, J. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, 2008. - ISBN 978-80-7106-956-0.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Rozvoj jazykových technológií na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). In Kultúra slova, 2012, roč. 46, č. 3, s. 167-170. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. In Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 75-86. (2012 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GARABÍK, Radovan - GAJDOŠOVÁ, Katarína - LACLAVÍK, Michal - ONDREJOVIČ, Slavomír - JUHÁR, Jozef - GENČI, Ján - FURDÍK, Karol - IVORÍKOVÁ, Helena - IVANECKÝ, Jozef. The Slovak language in the digital age = Slovenský jazyk v digitálnom veku. Ed. G. Rehm, H. Uszkoreit. Berlin ; New York : Springer, 2012. 85 p. White paper series. ISBN 978-3-642-30369-2
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Prienik českých kontaktových javov medzi slovenské slovesá s predponou pre- = Penetration of the contact phenomena into Slovak verbs with the prefix „pre-“. In 70 godini balgarska akademična leksikografija. - Sofija : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013, s. 428-437.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. České kontaktové javy na báze Slovenského národného korpusu = Czech contact phenomena on the basis of Slovak national corpus. In Gramatika a korpus 2012 – Grammar and corpora 2012. - Hradec Králové : Gaudeamus - Univerzita Hradec Králové, 2013, s. ISBN 978-80-7435-243-0.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Spojenie počítačových technológií a jazyka. In Učiteľské noviny : Dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, 2013, roč. 60, č. 32, s. 15. ISSN 0139-5769.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Kurzy na využívanie databáz Slovenského národného korpusu. In Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 4, s. 227-229. ISSN 0023-5202.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Cyklus prezentácií a praktických seminárov Vyhľadávanie v Slovenskom národnom korpuse. In Slovenská reč. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2013, roč. 78, č. 3-4, s. 209-211. (2013 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Blahoželáme jubilantke Márii Šimkovej. In Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 5, s. 305-308. (2013 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • Slovko 2013 : Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Ed. Katarína Gajdošová, Adriána Žáková. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2013. 303 s. ISBN 978-3-942303-18-7
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia : vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť. Časť I. In Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5-6, s. 274-303. (2013: 0.106 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Mária. Slovenský hovorený korpus (2008-2012) = Corpus of spoken Slovak (2008-2012). In Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete : 10 rokov Slovenského národného korpusu. Ed. K. Gajdošová, A. Žáková. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 65-84. ISBN 978-80-224-1391-6.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - IVORÍKOVÁ, Helena. Slovenský národný korpus a možnosti jeho využitia v školskej praxi. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2014, roč. 1, č. 1, s. 44-60. ISSN 1339-4908.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. XX. a XXI. kolokvium mladých jazykovedcov. In Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 29 - 30, 2010 - 2011. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2015], s. 10-11. Dostupné na internete: <a href="http://juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2010_2011.pdf">http://juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2010_2011.pdf</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse. In Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5-6, s. 330-332. (2013: 0.106 - SJR, Q3 - SJR). (2014 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete : 10 rokov Slovenského národného korpusu. Ed. Katarína Gajdošová, Adriána Žáková. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 189 s. Jazykovedné štúdie, XXXI. ISBN 978-80-224-1391-6
 • Aktuálne otázky terminológie marketingu : zborník z medzinárodnej konferencie = Current issues of marketing terminology. Red. Jana Levická, Katarína Viestová. Bratislava : Slovenský národný korpus - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2014. 210 s. ISBN 978-80-971690-1-5
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia : vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť. Časť 2. In Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 1-2, s. 37-72. (2014: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2015 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Odraz kontaktu češtiny a slovenčiny v biografických rozprávaniach politických väzňov = Reflection of the contact of Czech and Slovak in biographical narration of political prisoners. Rec. Marie Krčmová, Pavol Žigo. In Človek a jeho jazyk. 3.Inšpirácie profesora Horeckého. Ed. Mária Šimková, rec. Marie Krčmová, Pavol Žigo. - Bratislava : Veda, 2015, s. 355-367. ISBN 978-80-224-1181-3.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. "Ako hovoria Česi, jak říkají Slováci" - metajazykové komentáre pri kontaktových javoch v slovenských a českých textoch = "Ako hovoria Česi, jak říkají Slováci" - Metalinguistic Comments on Contact Phenomena in the Slovak and Czech Texts. Rec. Milan Majtán, Siniša Habijanec. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. Katarína Balleková, Ľubor Králik, Gabriela Múcsková, rec. Milan Majtán, Siniša Habijanec. - Bratislava : Veda, 2015, 482-495. ISBN 978-80-224-1494-4.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - GARABÍK, Radovan - ŠIMKOVÁ, Mária. Corpus of Dialects of the Slovak National Corpus. Rec. členovia vedeckého výboru konferencie. In Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Ed. Katarína Gajdošová, Adriána Žáková, rec. členovia vedeckého výboru konferencie. - Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2015, s. 26-35. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. XXI. kolokvium mladých jazykovedcov. In Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 31 - 32, 2012 - 2013. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2015], s. 12. Dostupné na internete: <a href="http://www.juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2012_2013.pdf">http://www.juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2012_2013.pdf</a>
 • Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Ed. Katarína Gajdošová, Adriána Žáková, rec. členovia vedeckého výboru konferencie. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2015. 171 s. ISBN 978-3-942303-32-3
 • Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 31 - 32, 2012 - 2013. Ed. Katarína Gajdošová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2015]. 80 s.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - STOYKOVA, Velislava - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Detecting Time Expressions for Bulgarian and Slovak Language from Electronic Text Corpora. Ed. Cigdem Hursen. In Procedia : Social and Behavioral Sciences. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2015, vol. 186, p. 257 – 260. (2014: 0.156 - SJR). ISSN 1877-0428. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.178">https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.178</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. České a slovenské kontaktové javy v ich metajazykovej reflexii (na báze textových korpusov). Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2017. 209 s.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného dňa 28. 10. 2015 v Bratislave. In Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 33 - 34, 2014 - 2015. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2017], s. 10-12. Dostupné na internete: <a href="http://www.juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2014_2015.pdf">http://www.juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2014_2015.pdf</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Mária. Slovak Dependency Treebank (Slovenský závislostný korpus). Dostupné na internete: <a href="http://hdl.handle.net/11234/1-1822">http://hdl.handle.net/11234/1-1822</a>
 • Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Ročník 33-34, 2014-2015. Zost. Katarína Gajdošová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2017]. 38 s. Dostupné na internete: <a href="https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2014_2015/zap2014_2015.pdf">https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2014_2015/zap2014_2015.pdf</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov. In Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 33 - 34, 2014 - 2015. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2017], s. 12. Dostupné na internete: <a href="https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2014_2015/zap2014_2015.pdf">https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2014_2015/zap2014_2015.pdf</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov. In Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 33 - 34, 2014 - 2015. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2017], s. 12-13. Dostupné na internete: <a href="https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2014_2015/zap2014_2015.pdf">https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2014_2015/zap2014_2015.pdf</a>
 • LELÁKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Present day language picture of the noun "nádej" and its ethical dimension on the basis of lexico-semantic and corpus analyses. In Global and Local Challenges of the Interaction of Natural and Human Sciences : Scientific book of abstracts from the from the International Scientific Conference within the Series: Physics, technology, ethics, Žilina September 21-23, 2017. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017, s. 25-26. ISBN 978-80-554-1364-8. (Global and Local Challenges of the Interaction of Natural and Human Sciences)
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Možnosti vyhľadávania v korpusových dátach. In Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. - Bratislava : Mikula, 2017, s. 91-134. ISBN 978-80-88814-98-6.
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Výberový zoznam metaznakov, operátorov a podmienok na vyhľadávanie. In Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. - Bratislava : Mikula, 2017, s. 151-158. ISBN 978-80-88814-98-6.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Metahodnotenie bohemizmus/čechizmus v slovensko-českých kontaktoch (na báze textových korpusov). In Studia Academica Slovaca 47 : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Eds. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech, rec. Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 208-233. ISBN 978-80-223-4566-8.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Mária. Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. Rec. Marie Kopřivová, Ľudmila Liptáková. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 416 s. ISBN 978-80-224-1678-8
 • Varia XXV : zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23. - 25.11. 2016). Ed. Katarína Gajdošová, rec. Ľubomír Kralčák, Jaromír Krško, Slavomír Ondrejovič. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017. 439 s. ISBN 978-80-971690-2-2
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Frekvencia slov a štruktúra dát v Slovenskom hovorenom korpuse. In GAJDOŠOVÁ, Katarína - ŠIMKOVÁ, Mária. Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 9-33. ISBN 978-80-224-1678-8.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Sufixálne augmentatívne adjektíva v súčasnej slovenčine. In Studia Academica Slovaca 48 : prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Eds. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech, rec. Ladislav Čúzy, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 125-138. ISBN 978-80-223-4774-7.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Skratky v Slovenskom hovorenom korpuse. Eds. Iveta Bónová, Ivica Hajdučeková, Lucia Jasinská, rec. Ján Gbúr, Karol Horák. In Veda bez bariér. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2019, s. 18-20. ISBN 978-80-8152-778-4. Dostupné na internete: <a href="https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/veda-bez-barier-final.pdf">https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/veda-bez-barier-final.pdf</a>
 • Veda je pre ľudí : rozhovor s J. Kačalom viedla K. Gajdošová. In Očami slovenských jazykovedcov. Rozhovory o premenách jazyka a jeho výskumu na Slovensku. Zost. Jana Wachtarczyková a kol., rec. Tomáš Horváth, Vladimír Patráš. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a SAP – Slovak Academic Press, 2019, s. 75-91. ISBN 978-80-89607-74-7.
 • Bodaj by našu reč každodennú osviežovali aj dúšky z bohatého nárečového zdroja : rozhovor s A. Ferenčíkovou viedla K. Gajdošová. In Očami slovenských jazykovedcov. Rozhovory o premenách jazyka a jeho výskumu na Slovensku. Zost. Jana Wachtarczyková a kol., rec. Tomáš Horváth, Vladimír Patráš. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a SAP – Slovak Academic Press, 2019, s. 56-74. ISBN 978-80-89607-74-7.
 • MOŠAŤOVÁ, Michaela** - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Annotation in the Corpus of Texts of Students Learning Slovak as a Foreign Language. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 345-357. (2018: 0.122 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2019-0064">https://doi.org/10.2478/jazcas-2019-0064</a>
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Vzťahy medzi vybranými augmentatívnymi adjektívami. In Varia XXVIII : Zborník príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 20.11.-22.11.2019). Editori Jana Nemčeková, Patrik Petráš ; recenzenti: Jaromír Krško, Martin Diweg-Pukanec. 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020, s. 56-61. ISBN 978-80-558-1632-6. (Kolokvium mladých jazykovedcov)
 • Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Ročník 37-38 (2018-2019). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2020. 57 s.
 • CHOVANCOVÁ, Katarína - ZÁZRIVCOVÁ, Monika - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Anticipation in exolingual communication. In Skase : journal of theoretical linguistics, 2020, vol. 17, no. 4, pp. 59-70. (2019: 0.124 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-782X. Dostupné na internete: <a href="http://www.skase.sk/Volumes/JTL46/pdf_doc/05.pdf">http://www.skase.sk/Volumes/JTL46/pdf_doc/05.pdf</a>
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovenský národný korpus. Používanie, príklady, postupy. Rec. Jana Kesselová, Zuzana Gašová. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Mikula, s. r. o., 2020. 334 s. ISBN 978-80-99987-00-6 (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu : Zmluva č. 0323/2017 o zdruzení prostriedkov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV)
 • Varia XXX : zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Editorky Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2021. 54 s. ISBN 978-80-971690-7-7 (Kolokvium mladých jazykovedcov)
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Čo možno nájsť v pilotnej verzii akvizičného korpusu ERRKORP? In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 88-94. ISBN 978-80-971690-8-4. (APVV-19-0155 : Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu. Kolokvium mladých jazykovedcov)
 • Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022. 344 s. Dostupné na internete: <a href="https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf">https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf</a>. ISBN 978-80-971690-8-4 (Kolokvium mladých jazykovedcov)
 • Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). Eds. Katarína Gajdošová, Lucia Jasinská. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022. 37 s. ISBN 978-80-574-0144-5 (Kolokvium mladých jazykovedcov)
 • RAUSOVÁ, Katarína - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Prístupy k excerpcii náboženských výrazov zo slovníka. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 271-278. ISBN 978-80-971690-8-4. (Kolokvium mladých jazykovedcov)
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Možnosti skúmania jazykových zmien v historických a nárečových zdrojoch Slovenského národného korpusu = Possibilities of research of linguistic changes in historical and dialectal sources of the Slovak National Corpus. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 295-310. ISBN 978-80-223-5118-8.
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína - MOŠAŤOVÁ, Michaela - ŠVANCAROVÁ, Petra. Errors in the Congruent Attribute among Students Learning Slovak as a Foreign Language (Learner Corpus-based). In Jazykovedný časopis, 2023, roč. 74, č. 1, s. 163-172. (2022: 0.296 - SJR, Q2 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0034">https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0034</a> (APVV-19-0155 : Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu)
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. K jubileu Márie Šimkovej. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 122-126. ISSN 0023-5202.
 • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2), prizvaní ed. Milan Harvalík, Ľubor Králik, Iveta Valentová (2021, č. 1), prizvaní ed. Kristína Bobeková, Lucia Gibľáková, Jana Levická, Miroslav Zumrík (2021, č. 2), prizvaní ed. Lucia Molnár Satinská, Jaroslava Rusinková, Roman Soóky (2022, č. 3), prizvaná ed. Katarína Gajdošová (2023, č. 1). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597
 • Natural language processing, corpus linguistics, E-learning : proceedings. Eds. Gajdošová, K., Žáková, A. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2013. 303 p. ISBN 978-3-942303-18-7

Profily pracovníčky na iných stránkach