Mária Šimková

zástupkyňa vedúcej oddelenia

Kontaktné údaje

E: marias@korpus.sk, marias@korpus.juls.savba.sk
T: +421 (2) 5441 0304, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 104
Miestnosť: 37

Profil pracovníčky

Štúdium

2008 – 2015
Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha
1982 – 1987
slovanská filologie → Ph.D.

Pracoviská

2016 – 2017
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - odborná asistentka
2010 – 2014
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - odborná asistentka
2004
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno - odborná asistentka
2002 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava - vedúca oddelenia
1999 – 2001
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava - odborná asistentka
1995 – 1997
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - odborná asistentka
1989 – 2017
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV - študijný pobyt, odborná pracovníčka, vedecká pracovníčka
1987 – 1988
Pedagogická fakulta v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - odborná asistentka

Členstvo
vo ved. organizáciách

2015 – súčasnosť
členka tematickej pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie v rámci pracovných skupín pre oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
2007 – súčasnosť
Slovenský výbor pre program UNESCO Pamäť sveta (členka)
2007 – 2011
Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (členka)
2004 – súčasnosť
Kodifikačná komisia JÚĽŠ SAV (členka)
2000 – súčasnosť
Pravopisná komisia JÚĽŠ SAV (členka)
1993 – súčasnosť
Slovenská jazykovedná spoločnosť pi JÚĽŠ SAV (členka)

Významné ocenenia

2005
Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (vedúca oceneného kolektívu)

Oblasť výskumu

  • korpusová a kvantitatívna lingvistika
  • synchrónna a porovnávacia lingvistika
  • gramatika

Zameranie

  • frekvenčné analýzy
  • písané korpusy
  • paralelné korpusy
  • kolokácie