Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

lingvista

Kontaktné údaje

E: miroslav.zumrik@korpus.juls.savba.sk, miroslav.zumrik@korpus.sk
T: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 174
Miestnosť: 36

Profil pracovníka

Štúdium

2011 – 2015
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (súčasný nórsky román) → PhD.
2006 – 2011
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra → Mgr.
2004 – 2009
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra → Mgr.
1999 – 2004
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, filozofia → Mgr.

Pracoviská

2015 – súčasnosť
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Bratislava
2009 – 2015
Revue aktuálnej kultúry – RAK (redaktor mesačníka)

Zameranie

 • korpusová lingvistika
 • filozofia
 • terminológia

Medzinárodné projekty

 • Slovenský workshop ELRC
  Doba trvania: 1.1.2016 - 30.6.2016

Národné projekty

 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
 • Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)
  Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
 • Slovenský národný korpus
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
 • Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016

Personálna bibliografia

 • ZUMRÍK, Miroslav. Two horizons. Sigrid Undset and Czech reception. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, vol. 5, no. 1, p. 168-169. (2012: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities). ISSN 1337-9690.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Aktuálne otázky a metódy terminologickej práce. In Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 93-99. (2015: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). (2016 - Scopus). ISSN 0021-5597.
 • ZUMRÍK, Miroslav. Doležel a Lund : uplatnenie Doleželovej koncepcie fikčných svetov v analýze diela súčasnej nórskej literatúry. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia, 2016, roč. 51, č. 1-2, s. 45-53. ISSN 0231-6714.
 • ZUMRÍK, Miroslav (prekl.). Jeden z nás : príbeh o Nórsku. Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016. 572 s. ISBN 978-80-8945-30-9
 • ZUMRÍK, Miroslav (prekl.). Koniec je blízko : prírodné katastrofy a my. Bratislava : Premedia, 2016. 288 s. ISBN 978-80-8159-396-3
 • ZUMRÍK, Miroslav. Pohyby v nás. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2016, roč. 5, č. 3, s. 185-187. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Točité věty / Hodrová, Daniela. - Soultzeren : Malvern, 2015. - ISBN 978-80-7530-003-4.
 • GARABÍK, Radovan - KMEŤOVÁ, Beáta - ŠIMKOVÁ, Mária - ZUMRÍK, Miroslav. Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava : Veda, 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Finding one’s way: the case of Slovak terminology (general overview from 1844 onwards). In Polskie i europejskie nurty terminologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej - Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 180-197. ISBN 978-83-64020-57-5. ISSN 2299-9310. Dostupné na internete: <a href="https://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+38+M.+Ma%C5%82achowicz%2C%20S.Grucza%2C%20Polskie+i+europejskie+nurty+terminologiczne.pdf">https://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+38+M.+Ma%C5%82achowicz%2C%20S.Grucza%2C%20Polskie+i+europejskie+nurty+terminologiczne.pdf</a>
 • SEIERSTAD, Ǻsne - ZUMRÍK, Miroslav (prekl.). Dve sestry. Bratislava : Absynt, 2017. 512 s. ISBN 978-80-89876-93-8
 • ZUMRÍK, Miroslav. Ján Horecký´s Approach to Language and Thinking. In Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2, s. 426-431. (2016: 0.208 - SJR, Q2 - SJR). (2017 - Scopus). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1515/jazcas-2017-0052">https://doi.org/10.1515/jazcas-2017-0052</a>
 • KARČOVÁ, Agáta - ZUMRÍK, Miroslav. Slovko 2017 : Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia a e-terminológia = Slovko 2017. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology. In Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 91-99. (2017: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). (2018 - Scopus). ISSN 0037-6981.
 • ZUMRÍK, Miroslav. Faltýnek, Dan: Co je nového v lingvistice. In Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 2, s. 265-268. (2017: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2018 - Scopus). ISSN 0021-5597. Recenzia na: Co je nového v lingvistice / Dan Faltýnek. - Praha : Nová beseda, 2017. - ISBN 978-80906751-4-8.
 • ZUMRÍK, Miroslav. O láske, globálnych klimatických zmenách, atď. Fakt. In Kapitál. mesačník, 2018, roč. 2, č. 11, s. 31. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Láska v době globálních klimatických změn / Josef Pánek. - Praha : Argo, 2017. - ISBN 978-80-257-1922-0.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Ján Horecký - Terminologist = Profesor Ján Horecký - terminológ. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 13-17 ang., 13-17 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký = Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. Eds. Jana Levická, Miroslav Zumrík, preklad do angl. Jana Levická, rec. Jozef Štefčík, Markéta Štefková, Marián Zouhar. Bratislava : Veda, 2019. 188 s. slov., 209 p. eng. Anglický text tlačený zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. ELRC Workshop Report for Slovakia : European Language Resource Coordination 28. 4. 2016. Dostupné na internete: <a href="http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Slovakia/ELRC-Workshop-Report_SLOVAKIA-public.pdf">http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Slovakia/ELRC-Workshop-Report_SLOVAKIA-public.pdf</a>
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Preface = Predhovor. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 11-12 ang., 13-17 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • ZUMRÍK, Miroslav. Ján Horecký and the Procedural Theory of Concepts = Ján Horecký a procedurálna teória pojmu. In Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. - Bratislava : Veda, 2019, s. 46-58 ang., 43-54 slov. zvratmo. ISBN 978-80-224-1740-2.
 • ZUMRÍK, Miroslav - KONTUROVÁ, Lucia - SCHNUR, Eileen. Country Profile – Slovakia. In ELRC White Paper : Sustainable Language Data Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe. Why Language Data Matters. - Saarbrücken : German Research Center for Artificial Intelligence, 2019, s. 142-145. ISBN 978-3-943853-05-6. Dostupné na internete: <a href="http://lr-coordination.eu/sites/default/files/ELRC_Conference/ELRCWhitePaper.pdf">http://lr-coordination.eu/sites/default/files/ELRC_Conference/ELRCWhitePaper.pdf</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Danish Literature as World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 3, p. 125-127. (2018: 0.214 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities, WOS). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Danish Literature as World Literature. - London : Bloomsbury Academic, 2018. - ISBN 978-1501344695.
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Odborný jazyk a výskum jeho lexiky = Language for special purposes and the research of its vocabulary. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 3, s. 573-590. (2018: 0.122 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0005">https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0005</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky = Philosophical aspects of corpus linguistics. Rec. Marián Zouhar, Juraj Dolník. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2020. 80 s. ISBN 978-80-224-1826-3 (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu : Zmluva č. 0323/2017 o zdruzení prostriedkov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV)
 • ZUMRÍK, Miroslav. CATMA - Digitálny nástroj na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov = CATMA – a Digital Tool Used to Annote, Analyze and Visualize Literary Texts. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 6, s. 614-629. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.31577/slovlit.2020.67.6.7">https://doi.org/10.31577/slovlit.2020.67.6.7</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Lexical Bundles in the Corpus of Slovak Judicial Decisions. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 705-718. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0063">https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0063</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Thomas Oliver Beebee (ed.): German Literature as World Literature. New York - London: Bloomsbury Academic 2016. 214 pp. ISBN 978-1501317712. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 134-137. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690.
 • ZUMRÍK, Miroslav. Václav Cvrček - Zuzana Laubeová - David Lukeš - Petra Poukarová - Anna Řehořková - Adrian Jan Zasina: Registry v češtině. Praha: NLN, 2020. 234 s. Studie z korpusové lingvistiky, 27. In Slovo a slovesnost, 2021, roč. 82, č. 3, s. 249-254. (2020: 0.435 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-7031.
 • ZUMRÍK, Miroslav. ELRC Workshop Report for Slovakia : Deliverable D3.2.7. Task 3 [elektronický zdroj]. 05.07.2021. 15 s. Dostupné na internete: <a href="https://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Reports%202021/ELRC3_Workshop%20Report%20Slovakia_public_FINAL.pdf">https://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Reports%202021/ELRC3_Workshop%20Report%20Slovakia_public_FINAL.pdf</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Foreword = Predhovor. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 313-316. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597.
 • ZUMRÍK, Miroslav - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Časovanie slovies v slovenčine = Verb Conjugation in the Slovak Language. Rec. Martin Ološtiak, Marie Mikulová. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. : MIKULA s. r. o., 2022. 384 s. ISBN 978-80-99987-03-7 (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu : Zmluva č. 0323/2017 o zdruzení prostriedkov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV)
 • ZUMRÍK, Miroslav. Neskorá esejistická retrospektíva Jána Horeckého = A late essayistic retrospective by Ján Horecký. In Človek a jeho jazyk 5 : Povaha jazyka a jej poznávanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2022, s. 217-230. ISBN 978-80-224-1977-2. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa). VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum))
 • ZUMRÍK, Miroslav. Láska v číslach : Sladkovičová Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 67-78. (2021: 0.140 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Love in Numbers / Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann. - Bratislava : Veda, 2020. - ISBN 978-80-224-1849-2. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.6">https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.6</a>
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : želva vs. korytnačka. In Deník N, 2023, 25.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <<a href="https://denikn.cz/1154088/cesko-slovenske-slovo-tydne-zelva-vs-korytnacka/?ref=list">https://denikn.cz/1154088/cesko-slovenske-slovo-tydne-zelva-vs-korytnacka/?ref=list</a> , https://slovo.juls.savba.sk/2002>
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : louže vs. mláka. In Deník N, 2023, 22.9. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <<a href="https://denikn.cz/1239331/cesko-slovenske-slovo-tydne-louze-vs-mlaka/?ref=list">https://denikn.cz/1239331/cesko-slovenske-slovo-tydne-louze-vs-mlaka/?ref=list</a> , https://slovo.juls.savba.sk/3651>
 • LEVICKÁ, Jana - ZUMRÍK, Miroslav. Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte slovensko-českých vzťahov = Development of Slovak Terminology in the 20th Century in the Context of Slovak-Czech Relationships. In Studia Academica Slovaca 52 : prednášky 59. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 220-238. ISBN 978-80-223-5648-0. Dostupné na internete: <a href="https://stella.uniba.sk/texty/FIF_SAS_52_2023.pdf">https://stella.uniba.sk/texty/FIF_SAS_52_2023.pdf</a>
 • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2), prizvaní ed. Milan Harvalík, Ľubor Králik, Iveta Valentová (2021, č. 1), prizvaní ed. Kristína Bobeková, Lucia Gibľáková, Jana Levická, Miroslav Zumrík (2021, č. 2), prizvaní ed. Lucia Molnár Satinská, Jaroslava Rusinková, Roman Soóky (2022, č. 3), prizvaná ed. Katarína Gajdošová (2023, č. 1). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597
 • PLESKA, Gabriel - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : dát si vs. prosiť si. In Deník N, 2023, 23.11. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <<a href="https://denikn.cz/1290996/cesko-slovenske-slovo-tydne-dat-si-vs-prosit-si/?ref=list">https://denikn.cz/1290996/cesko-slovenske-slovo-tydne-dat-si-vs-prosit-si/?ref=list</a> , https://slovo.juls.savba.sk/4251>
 • ŠKRABAL, Michal - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : ačkoli vs. hoci. In Deník N, 2023, 11.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <<a href="https://denikn.cz/1143825/cesko-slovenske-slovo-tydne-ackoli-vs-hoci/?ref=list">https://denikn.cz/1143825/cesko-slovenske-slovo-tydne-ackoli-vs-hoci/?ref=list</a> , https://slovo.juls.savba.sk/2802>
 • ŠKRABAL, Michal - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : veverka vs. veverička. In Deník N, 2023, 5.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <<a href="https://denikn.cz/1119071/cesko-slovenske-slovo-tydne-veverka-vs-vevericka/?ref=list">https://denikn.cz/1119071/cesko-slovenske-slovo-tydne-veverka-vs-vevericka/?ref=list</a> , https://slovo.juls.savba.sk/2253>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Comparative Lexical Analysis of Noun Lemmas in Slovak Judicial Decisions. In Jazykovedný časopis, 2023, roč. 74, č. 1, s. 140-149. (2022: 0.296 - SJR, Q2 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0032">https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0032</a> (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa))
 • ZUMRÍK, Miroslav. Píše Miroslav Zumrík. [Helena Březinová – Steffen Höhne – Václav Petrbok (Hg.): Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Köln: Böhlau, 2021, 322 s.]. In E*forum, 2022, 29.12. ISSN 2533-6908. Dostupné na internete: <a href="http://www.ipsl.cz/index.php?id=2137&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php">http://www.ipsl.cz/index.php?id=2137&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php</a>
 • ZUMRÍK, Miroslav. Foreword = Predhovor. In Jazykovedný časopis, 2023, roč. 74, č. 1, s. 5-6. (2022: 0.296 - SJR, Q2 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0021-5597.
 • Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). Ed. Miroslav Zumrík. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023. 144 s. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18))

Profily pracovníka na iných stránkach