Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Doba riešenia: 07/2022 – 06/2026

Koordinátor: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Anotácia: Primárne literárnovedne a translatologicky zameraný projekt bude skúmať cesty a spôsoby šírenia vedeckých poznatkov, výsledkov výskumov, teórií a konceptov v oblasti spoločenskovedných a humanitných disciplín, ako filozofia, literárna veda a jej pomedzné a interdisciplinárne presahy (literárna esejistika, translatológia, teória a dejiny umenia) v širších kulturologických a sociologických súvislostiach prostredníctvom prekladov (z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského jazyka a čiastočne z poľského, španielskeho a talianskeho jazyka) a ich reflexie v slovenskom kultúrnom priestore v 20. storočí.
Pokúsi sa zodpovedať na otázku, do akej miery bola/je prítomná spoločenská a vedecká valorizácia cirkulujúcich prekladových textov v prijímajúcom (slovenskom) vedeckom a spoločensko-kultúrnom prostredí, do akej miery preklady v 20. storočí saturovali spoločenskú požiadavku, a či a akým spôsobom prispeli k rozvoju jednotlivých skúmaných disciplín (k ich obohateniu, inovácii, recepcii), resp. akú úlohu zohral fakt ne-prekladania či prekladania nerelevantných textov alebo fakt chybného/nekvalitného/ nekompetentného/prekladu.
Projekt bude skúmať podmienky vzniku prekladov v historickom kontexte, status, funkciu a úlohu prekladateľov ako mediátorov, inštitucionálne zázemie a funkciu prekladov v širšom rámci literárneho transferu, čo umožní vytvoriť komplexnejší obraz tohto typu prekladu ako vedeckej a tvorivej činnosti a jeho miesta v dejinách prekladu. Materiál výskumu (spoločenskovedné a humanitnovedné texty) je striktne výberový, projekt nemá ambíciu pokryť všetky tematické a jazykové oblasti.