Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku

Doba riešenia: 2015 – 2017

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Jana Levická, PhD.

Program: VEGA

Anotácia: Cieľom projektu je zhromaždiť časopisecké a iné práce Jána Horeckého zamerané na terminológiu a spracovať ich v podobe anotovanej biliografie. Zhromaždené práce sa zdigitalizujú a sprístupnia na webovej stránke Slovenskej terminologickej databázy. V ďalšej etape sa plánuje analýza terminologickej teórie a práce Jána Horeckého a publikovanie monografie, ako aj konfrontácia jeho analýz produktívnych postupov terminotvorby vo vybraných odboroch s relevantným odbornými textami v Slovenskom národnom korpuse, ktorá by mohla slúžiť ako podklad pre ďalšie špecifické analýzy konkrétnej terminológie s využitím špecializovaného odborného korpusu.