Parte: Ábel Kráľ (1932 – 2023)

Vo veku 90 rokov zomrel 12. mája 2023 jazykovedec Ábel Kráľ.

Patril k osobnostiam slovenskej jazykovedy, najmä v oblasti slovenskej výslovnosti – fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie. Jeho najdôležitejším dielom je vytvorenie kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti. Okrem iného spoluautorsky pripravil Atlas slovenských hlások, Fonetika a fonológia či Základy jazykovej kultúry.

Česť jeho pamiatke!