Verzie Korpusu nárečí SNK

Verzia 3.0

Tretia verzia korpusu dialekt-3.0 bola sprístupnená 14. 12. 2016 v rozsahu 494 722 tokenov. Do novej verzie pribudlo 10 nových korpusovo spracovaných textových zdrojov.

Verzia 2.0

Druhá verzia KN-SNK bola sprístupnená 3. 8. 2015 v rozsahu 328 907 tokenov. Oproti prvej verzii bola doplnená o viaceré korpusovo spracované texty z monografií mapujúcich jednotlivé nárečové lokality na Slovensku.

Verzia 1.0

Pilotná verzia KN-SNK bola pripravená v marci 2014, verzia dialekt-1.0 bola zaradená do verejne prístupných zdrojov SNK 30. 9. 2014 v rozsahu 73 855 tokenov. Časť textov dostupných v tejto verzii bola knižne publikovaná, časť bola poskytnutá do KN-SNK z archívu Dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV.